Engelen muziek Kerstmis 2020 Kathedraal Haarlem RKHaarlem

Kerstmis in onze kerken?

We weten het allemaal: Kerstmis zal een andere beleving zijn dan andere jaren. Ook in onze kerken. Wij willen ons best doen dat iedereen die echt naar de kerk wil komen, die mogelijkheid heeft, maar het aantal aanwezigen per viering zal zeer beperkt zijn. Ddat betekent ook dat het vaak eenvoudiger zal zijn, alleen al vanwege het feit dat we niet mogen samen zingen.

De plannen voor Kerstmis zijn inmiddels heel ver en we zijn er met grote zorg mee bezig.

Op maandag 14 december zal op deze website worden gepubliceerd wanneer en waar alle vieringen van Kerstmis zullen zijn. Reserveren kan later pas, die informatie zal ook op 14 december worden gepubliceerd. Let op: reserveren is echt verplicht voor elke viering en moet altijd bij de ingang getoond worden. Wij vinden het zelf ook erg vervelend, maar moeten dat van iedereen vragen.

 

In ieder geval kunt u deze plechtige Pontificale Heilige Missen met prachtige muziek zeker op KathedraalTV kijken:

 • Kerstavond 24 december om 20 uur: Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Eerste Kerstdag 25 december om 10 uur: Mgr. J. Punt, emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam

Ook bij deze vieringen is fysiek er bij zijn zeer beperkt en alleen met reservering mogelijk.

kapelaanTeun

Vanaf 1 januari: nieuwe kapelaan in Haarlem&BOAZ

Een eerste bericht dat vanaf 1 januari kapelaan Teun Warnaar benoemd zal worden in de parochies van Haarlem & BOAZ. Kapelaan Teun Warnaar is momenteel werkzaam in parochies van Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Castricum en Wijk aan Zee. In het volgende parochieblad zal kapelaan Teun zich verder voorstellen.

Kapelaan Teun Warnaar zal in het algemeen alle taken en verantwoordelijkheden overnemen van kapelaan Johannes van Voorst, die eind december afscheid neemt van de parochies in Haarlem & BOAZ om in te treden in het religieuze leven.

De parochies en het pastoraal team zijn dankbaar aan de Bisschop dat een nieuwe kapelaan met ook al veel ervaring met jeugd en jongeren veel initiatieven zal kunnen continueren.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Veel zegen voor kapelaan Teun Warnaar toegewenst!

nieuws

Maatregelen veranderd (18 nov)

Afgelopen dinsdag 17 november heeft de overheid de maatregelen aangepast.

Het bisdom heeft daarop laten weten op de website:

Over het alge­meen hebben deze aanpas­singen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehan­teerd wordt.

 

De vieringen gaan dus allemaal door zoals gepland, let goed op de tijdstippen en hoe u op elke locatie en tijdstip moet reserveren.

 

De Kathedraal Sint-Bavo is vanaf donderdag 19 november ook weer dagelijkse open voor (toeristische) bezoekers. Dan bent u ook welkom voor persoonlijk gebed.

 

Voor Kerstmis zijn we nu plannen aan het maken. Hou het nieuwe parochieblad en deze website goed in de gaten.

Kerk laptop

Reserveren H. Mis 18-19 oktober

Vanwege de groeiende dreiging van verspreiding van het coronavirus heeft de overheid meerdere maatregelen flink aangescherpt. De algemene regel die het meeste invloed heeft op de deelname aan de H. Mis is het maximum aantal deelnemers van 30.

U kunt nu reserveren voor de Heilige Missen van dit komende weekend op de pagina Vieringen.

Let op: het kan zijn dat reservering nu wel weer nodig is voor een kerk waar dat de afgelopen tijd niet nodig was.

Er zullen ook extra of afwijkende tijden zijn, dus kijk goed door het rooster.

 

Veel sterkte en zegen, altijd met elkaar verbonden in het gebed!

Aankondiging engel Gabriël bij Maria - fra Angelico - Mensgeworden Woord

Nieuwe stap voor kapelaan Johannes

For English, see below

De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, daar kan ik al lang van getuigen. Door een uitgebreid proces van onderscheiding ben ik tot de conclusie gekomen dat God mij roept om in te treden in het religieuze leven. Al meerdere jaren werden kleine zaadjes geplant en in het afgelopen jaar is God expliciet geworden. Ook het verlangen aan mijn kant om Christus op deze specifieke manier te volgen is heel groot geworden.

Binnenkort zal ik gaan intreden bij het Instituut van het Mensgeworden Woord, dat oorspronkelijk uit Argentinië komt en wordt afgekort met IVE, van het Spaanstalige Instituto del Verbo Encarnado. Veel mensen hier kennen deze religieuze familie vooral van de “blauwe zusters”, die eigenlijk beter “servidoras” genoemd kunnen worden naar hun naam Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará. De religieuze familie bestaat uit paters, broeders, zusters en derde orde leden, verspreid over alle continenten, zowel actief als contemplatief. In Nederland zijn de paters IVE actief in parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam en Roermond en bij verschillende activiteiten.

Om als diocesaan priester in te treden in het religieuze leven is een minder gebruikelijke stap, maar niet onbekend. Ruim zes jaar ben ik diocesaan priester, dat is ook wat God van mij vroeg en ik heb met al mijn tekortkomingen gegeven wat ik kan. Nu vraagt God aan mij een andere weg te gaan. Het religieuze leven is een manier om Christus van meer nabij te volgen, om te streven naar de meest volmaakte eenwording met Hem en dat door middel van de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Een diocesaan priester belooft gehoorzaamheid aan de bisschop en kuisheid, de geloften die een religieus aflegt zijn in zekere zin meer allesomvattend. De religieuze priester is daarmee niet beter dan de diocesane priester, het is een andere manier van leven en overgave die de Heer nu van mij vraagt. In leven van gemeenschap volgens de genoemde geloften en de toewijding aan Maria wil ik mij dan volledig toewijden aan Jezus Christus. Vanuit die toewijding zullen dan evangelisatie, missie, verkondiging van het geloof en andere apostolaten komen.

Deze stap is een offer, voor mij en voor de Kerk hier in Nederland. Elke priester is hier zo hard nodig. Maar als God dit vraagt, dan zal Hij het offer ook ruim belonen. Daarbij werd ik onder andere geïnspireerd door wat in het Evangelie staat: “Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde…” (Marcus 3, 13).

Concreet betekent dit: tot en met Kerstmis blijf ik in de parochies van “Haarlem & BOAZ” met al het priesterlijke werk. Wel zal ik langzaamaan taken afronden en overdragen aan anderen. Rond de jaarwisseling zal ik vertrekken naar Italië en daar beginnen aan het noviciaat, dat zeker een jaar duurt. Wat daarna zal komen, dat weten God en mijn toekomstige oversten!

Ik besef dat dit voor velen een verrassing kan zijn en dat er vragen leven. Ik sta er altijd voor open om te praten, maar wil proberen om mijn huidige pastorale taken en verantwoordelijkheden in “Haarlem & BOAZ” zo goed mogelijk te kunnen volbrengen. Dus ik vraag begrip als ik niet meteen beschikbaar ben voor vragen of gesprek over deze nieuwe stap.

Met deze stap ben ik vanaf het begin van mijn onderscheiding heel expliciet aan het bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap voor ons bisdom en ons vaderland. Het is zo belangrijk dat we allemaal hard bidden dat jonge mensen de openheid zullen hebben om Gods roepstem te verstaan en de moed om er genereus op te antwoorden. Ook al neem ik nog niet nu afscheid, ik wil in het bijzonder de Bisschop, Mgr. Hendriks bedanken voor de beschikbaarheid en wijsheid op deze weg. Ik blijf bidden voor de Bisschop en het bisdom.

Wij allemaal zijn in gebed en Eucharistie verbonden, nu en altijd. Van harte hoop en bid ik dat iedereen telkens weer opnieuw zich opent voor de stem van de Heilige Geest om te horen wat Hij van ieder van ons vraagt en om Christus te volgen, waar Hij ook gaat. Waar Christus is, daar is hét Leven.

Kapelaan Johannes van Voorst

 

Veelgestelde vragen

Wat is het Instituut van het Mensgeworden Woord?

Het IVE is een katholiek religieus instituut van diocesaan recht, gesticht in Argentinië op 25 maart 1984 door Pater Carlos Miguel Buela, op dezelfde dag dat H. Johannes Paulus II de hele wereld heeft toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Zijn leden zijn priesters, seminaristen en coadjutor broeders. Onze roeping is om Christus van meer nabij te volgen onder de inspiratie van de Heilige Geest. We willen ons geheel toewijden aan God als onze grootste Liefde, zijn Heerlijkheid zoeken in een nieuwe en speciale manier van leven, voor de opbouw van de Kerk en de redding van de zielen.

Pater Buela stichtte ook de zustertak van dezelfde religieuze familie, het instituut Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, op 19 Maart 1988. In het Spaans heten de zusters oorspronkelijk “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará” en dit wordt afgekort als SSVM. De zusters worden in Nederland meestal “blauwe zusters” genoemd, maar kunnen eigenlijk beter “servidoras” worden genoemd, zoals in veel andere landen. Samen met de leken van de Derde Orde vormen alle leden samen de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. De paters en zusters zijn met gezamenlijk meer dan 2000 leden verspreid in missies over de gehele wereld op alle continenten.

Wat is de essentie van de missie van het IVE?

Het IVE ontleent zijn naam aan de gebeurtenis van de Menswording, die “het eerste en fundamentele mysterie van Jezus Christus is” (H. Johannes Paulus II). Het Woord van God kwam in de wereld, nam de menselijke natuur aan en leefde onder ons als mens om ons te verlossen.

Wij willen zijn als een andere menswording van het Woord, zodat de Menswording van Christus aanwezig kan zijn in de gehele mensheid, “om Christus in alles te brengen” (Efeziërs 1, 10). Om die reden is ons specifieke doel de evangelisatie van de cultuur, zodat het Evangelie diep geworteld kan zijn in het leven en de cultuur van elk land. Daarom leggen we al onze kracht in op het incultureren van het Evangelie, dat is, om de Menswording van Christus uit te breiden “naar alle mensen, in de gehele mens en in alle uitingen van de mens” (Constituties, nr. 5), daarbij alle vormen van zonde en leugen afwijzend.

Waar kunt u meer lezen over de IVE en hun werken?

ive.org

Heeft deze stap te maken met kwesties in het leven als diocesaan priester of met problemen met bisdom of parochie?

Nee. Een negatieve motivatie zou een te smalle basis zijn voor een stap die zo ver gaat. Het leven als priester in het Nederlandse parochieleven is niet gemakkelijk en moet altijd met nog grotere zorg benaderd worden, maar deze roeping is een roeping van God die kwam op een moment dat ik in Haarlem juist veel bezig mocht zijn met alle leeftijden, met allerlei initiatieven, etc.

Word ik monnik?

Nee, de IVE heeft een actieve en contemplatieve tak. De contemplatieve leden worden monniken genoemd, ik treed in bij de actieve paters.

Wat is het noviciaat?

Het noviciaat is het eerste jaar van voorbereiding op en vorming in het religieuze leven. In een gemeenschap leven en op meerdere manieren leren en gevormd worden in de dagelijkse praktijk van het religieuze leven en de spiritualiteit van het instituut. De IVE heeft noviciaten op een aantal plekken verspreid over de wereld; voor Europa is dat in Italië, niet ver van Rome. Na het noviciaat leg ik dan de eerste, tijdelijke geloften af.

Hoe gaat het dan verder?

Waar ik daarna heen ga en wat voor missie ik ga doen: geen idee. De tijdelijke geloften worden wel een aantal jaar hernieuwd en daarna zal ik dan, Deo volente, de eeuwige geloften afleggen. Maar dat duurt nog lang!

— — —

 

A new step

Gods ways are unfathomable, that is a truth of which I can testify since many years. Through an extended process of discernment, I have come to the conviction that God is calling me to enter religious life. Since several years small seeds were planted and this past year God has become explicit. Also on my side, the desire to follow Christ in this specific manner has grown much.

Soon I will enter the Institute of the Incarnate Word, usually abbreviated as IVE, following the original Spanish name Instituto del Verbo Encarnado. Many people know this religious family mostly because of the “blue sisters”, better called “servidoras” because of their full name Servants of the Lord and the Virgin of Matará. The religious family consists of fathers, brothers, sisters, and third order members, spread over all continents, both active and contemplative. In the Netherlands the fathers are active in parishes in the dioceses of Haarlem-Amsterdam and Roermond and at several activities.

Entering religious life as a diocesan priest is less common, but not unknown. I have been a diocesan priest since over six years, which is what God has asked of me and in which I have tried to give my all despite my shortcomings. Now God asks of me to take another path. Religious life is a way of following Christ more closely, striving for the most perfect unity with Him through the vows of poverty, chastity, and obedience. A diocesan priest promises obedience to the bishop and chastity, the vows that a religious professes are in some way more comprehensive and total. This does not mean that any particular religious priest is better than the diocesan priest, but it is a different way of life and abandonment, which the Lord is asking of me. In the community life according to the three vows and the consecration to Our Lady I desire to devote myself completely to Jesus Christ. Flowing from that surrender will come evangelization, mission, proclamation of the faith, and other apostolates.

This step is a sacrifice, for me and the Church here in the Netherlands. Every priest is needed so much here. But if this is what God asks, then He will reward the sacrifice abundantly. In this I was inspired by this line in the Gospel: “Jesus called to Himself whomever He wanted…” (Mark 3:13).

Concretely, this means: until Christmas I will stay in the parishes of Haarlem areas with all the priestly ministry. Slowly I will pass on tasks and responsibilities to others. At or close to New Year’s I will leave to Italy and start the Novitiate there, which lasts a full year. Whatever will come after that, only God and my future superiors know!

I am fully aware that this may be a surprise to many and that there are many questions. I am always open for conversation, but want to be serious about fulfilling my current pastoral duties and responsibilities in Haarlem and area until the end. Hence, I ask for understanding if I am not immediately available for questions or conversation about this new step.

Together with this new step I have been praying explicitly for new priestly vocations for our diocese and home country. It is so important that we all pray hard that young people will be open to hear Gods calling and be courageous to answer his call generously. And even though I am not saying goodbye yet, I do want to show my special gratitude to Bishop Hendriks for his availability and wisdom in this period. I will always keep praying for the Bishop and the diocese.

We all will remain united in prayer and the Eucharist, now and always. With all my heart I hope and pray that we all will open ourselves to the voice of the Holy Spirit again and again to hear what He asks of each one of us, and to follow Christ, wherever He will go. Where Christ is, there is Life!

Father Johannes van Voorst

 

Frequently Asked Questions

What is the Institute of the Incarnate Word?

The IVE is a Catholic Religious Institute of Diocesan Right founded in Argentina on March 25, 1984 by Reverend Father Carlos Miguel Buela, the very same day that Saint John Paul II consecrated the entire world to Our Lady of Fatima. Its members are priests, seminarians and coadjutor brothers. Our vocation is to follow Christ more closely under the inspiration of the Holy Spirit. We want to dedicate ourselves totally to God as our supreme Love, seeking his Glory in a new and special way of life, for the edification of the Church and the salvation of souls.

Father Buela also founded a women religious congregation in the same religious family, the Servants of the Lord and the Virgin of Matará, on March 19, 1988. In Spanish they are originally called “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”, abbreviated as SSVM. Together with the members of the Third Order, all members form the Religious Family of the Incarnate Word. The father, brothers, and sisters altogether count over 2000 members, spread in missions in the whole world on all continents.

What is the essence of the mission of the IVE?

The IVE takes its name from the event of the Incarnation, which is “the first and fundamental mystery of Jesus Christ” (St. John Paul II). The Word of God came to the world, took a human nature and lived among us as man to save us. We want to be like another incarnation of the Word, so that the Incarnation of Christ be present in all mankind, “to bring Christ to all things” (Eph 1: 10).

For that reason, our specific aim is the evangelization of culture, so that the Gospel can have its roots deep in the life and culture of each nation. Therefore, we apply all our strength to inculturate the Gospel, i.e., to prolong the Incarnation of Christ “to all men, in the whole man, and in all of the manifestations of man”, by rejecting all forms of sin and lies.

Where can you read more about the IVE and their works?

ive.org

Does this step have anything to do with issues of living as a diocesan priest or with problems with diocese or parish?

No. A negative motivation would be too small a foundation for such a huge step. Living as a priest in the Dutch parish life is certainly not easy and should be approached with ever greater care, but this vocation to which God is calling me is a vocation from God that came at a moment that I myself was so happy to be very active with all age groups and various initiatives, etc.

Do I become a monk?

No, the IVE has an active and contemplative branch. The contemplative members are called monks, I am entering the active fathers.

What is the Novitiate?

The Novitiate is the first year of preparation to and formation in the religious life. Living in a community and being formed in several ways in the daily practice of religious life and the spirituality of the institute. The IVE has Novitiates in several places spread throughout the world; for Europe, the Novitiate is in Italy, not far from Rome. After the Novitiate I will profess first, temporary vows.

And after that?

Where I will go after that and the kind of mission I will receive: no clue. In the course of several years I will renew temporary vows and then, God willing, profess perpetual vows. But that is still far off!

Kardinaal Simonis - Kathedraal Sint Bavo Haarlem

Kardinaal Simonis overleden

Hij ruste in vrede!

Gepubliceerd op Arsacal.nl op woensdag, 2 september 2020
Een bericht van Mgr. Hendriks over kardinaal Simonis, die jarenlang heel graag in onze Kathedraal kwam:
Op woens­dag­avond 2 sep­tem­ber bereikte ons het bericht dat kar­di­naal Adrianus Simonis vrij plot­se­ling is overle­den, kort na aan­komst in een hospice in Sassenheim. Donder­dag­och­tend 3 sep­tem­ber vier ik om 9.30 uur de heilige Mis tot zijn intentie in de kapel van De Tilten­berg.

Mijn erva­ringen

Kar­di­naal Simonis was bischop van Rotter­dam voordat hij aarts­bis­schop van Utrecht werd en hij heeft mij de diaken en pries­ter­wij­ding toege­diend. In 1971 was hij tot bis­schop- van Rotter­dam gewijd (20 maart) en een jaar later had­den een klas­ge­noot van mij en ik een gesprek met hem over ons verlangen om pries­ter te wor­den. Waar­schijn­lijk had ik hem – onbewust – eerder gezien tij­dens het Pas­to­raal Concilie dat plaats vond in de aula van Leeuwenhorst, het (voor­ma­lig) klein­semi­narie van het bisdom Rotter­dam.

Op aan­wij­zing van bis­schop Simonis ging ik na het gymnasium naar de KThA in Am­ster­dam, waarbij de bis­schop aan­wij­zingen gaf over de plaats waar ik zou wonen en de pries­ter die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding zou geven. Na een jaar wees die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding me de weg naar Rolduc, waar toen een semi­na­rie zou beginnen met een eigen les­pro­gramma.

Als pries­ter­stu­dent ontmoette ik bis­schop Simonis met regelmaat bij zijn bezoeken op het semi­na­rie Rolduc en in de vakanties. In 1979 heeft mgr. Simonis mij tot diaken en later dat jaar tot pries­ter gewijd. Nadat ik bijna twee jaar als kape­laan in de Haagse H. Familie­paro­chie had gewerkt, gaf mgr. Simonis me de opdracht in Rome canoniek recht te gaan stu­de­ren en hij vroeg me – vlak voordat hij als coad­ju­tor naar Utrecht ver­trok – docent te wor­den op het semi­na­rie Rolduc. In Rome zag ik kar­di­naal Simonis als hij naar de eeuwige stad kwam en in het Neder­lands college logeerde waar ik toen woonde. Het contact is altijd wel gebleven, zij het niet zeer frequent totdat hij de laatste jaren dich­ter­bij kwam wonen, in Voorhout.

Geen ‘hardliner’

Kar­di­naal Simonis was zeker geen ‘hardliner’, maar eerder een sympathieke, een­vou­dige en harte­lijke persoon. Maar hij had zijn geloofs­over­tui­ging en daarin was hij volle­dig, in alles een man van de kerk. Die over­tui­ging liet hij zich zeker niet afnemen door wat voor mode of stro­ming ook. Dat betekende dat hij in de zeven­tiger jaren van de vorige eeuw als con­ser­va­tief werd gezien, maar gelei­de­lijk groeide er steeds meer begrip voor zijn opvat­tingen en men­se­lijke in­stel­ling. Hij had mis­schien niet altijd het diplo­ma­tiek juiste woord in een concrete situatie, maar degene die daar op dat moment door­heen wist te zien, zag een man die oprecht, een­vou­dig en gelovig was. Hij heeft het geloof bewaard.

Dat zij U kennen!

In de eerste jaren in het bisdom Rotter­dam heeft zijn nadruk op het gebed, het geloof, het pries­ter­schap hem in de publi­ci­teit veel hoon opgeleverd. Alleen zijn wapen­spreuk ‘Ut cognoscant Te’ (Dat zij U kennen) vond men toen al arrogant. Maan­de­lijks schreef hij in die eerste tijd een brief aan het bisdom, die in de pa­ro­chies werd verspreid (waar de pastoors bereid waren mee te werken) en waaruit deze geest sprak: hij wilde van een pratende kerk een bid­dende kerk maken. Het werkte! Na jaren van totale leegte, kwamen er weer pries­terroe­pingen, totdat er weer zo’n der­tig kan­di­da­ten voor het bisdom waren. Hij had het belang van gees­te­lij­ke zaken en van een roe­ping om Jezus Christus na te volgen weer in het centrum van de geloofsaan­dacht geplaatst.

Rustiger

Zijn vele jaren als aarts­bis­schop van Utrecht waren al wat rus­tiger. Langzamer­hand wist hij de harten van zijn dio­ce­sanen te veroveren en door zijn eenvoud, harte­lijk­heid, aan­dacht voor de persoon en zijn geloof, de mensen een beeld van Christus, de goede herder te laten zien.
Hij was geen optimist, maar zijn na­tuur­lijke pessimisme werd getemperd door geloof en overgave.

Nu is hij niet meer onder ons. Gelukkig heeft hij geen lang ziek­bed gekend, want tegen dat proces van sterven en de dood zag hij op. De Heer heeft hem thuis gehaald, zonder veel omwegen.

Moge hij rusten in vrede, moge Hij de Heer nu kennen en zien van aange­zicht tot aange­zicht!

2019-EersteCommunie-086-ElisabethBeelaerts

Start Communie en Vormsel trajecten

Dit jaar nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

In de samenwerkende parochies van RK Haarlem & BOAZ zijn wij bezig met een nieuwe opzet om de gezinnen en kinderen nog beter te begeleiden naar deelname aan deze mooie Sacramenten.

 

Eerste H. Communie

Door de nieuwe opzet nodigen wij kinderen die in dit schooljaar (2020-2021) in groep 5 (of hoger) zitten uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste H. Communie. Voor het traject vindt u alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

H. Vormsel

Voor het Vormsel traject nodigen we dit schooljaar (2020-2021) graag alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit. Voor het traject vindt u alle informatie en mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

Mocht u vragen hebben over het Communie of Vormsel traject kunt u contact op nemen met Rowy van Dijk, kapelaan Nars Beemster of kapelaan Johannes van Voorst (zie pastoraat).

Maria Tenhemelopneming 15 augustus

Maria Hoogfeest op 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus vieren we als Katholieke Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

We vieren dat Maria, onbevlekt en altijd in grootste liefde gehoorzaam aan de Vader, aan het einde van haar aardse leven door God met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen bij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dit Hoogfeest vieren we groots, is ook verplicht, en daarvoor kunt u op de volgende plekken naar de Heilige Mis:

 • 9:30 uur: Tridentijnse Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 12:00 uur: Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 19:00 uur: Heilige Mis in de St. Bavo Kathedraal (Plebaan B. Putter) – reserveren verplicht, klik hier
  Deze Avondmis is dus van het Hoogfeest, niet van de zondag.

Ook zal het Hoogfeest uitbundig gevierd worden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo met meerdere mogelijkheden voor de Heilige Mis, zie hier de informatie.

willibrordusorgel1

47ste serie zaterdagmiddagconcerten

Met ingang van zaterdag 4 juli om 16 uur start de 47ste editie van de Zaterdagmiddagconcerten in de St.-Bavokathedraal. De flyer kunt u hier als pdf downloaden.

De overheid verplicht ons dat de bezoekers van deze concerten tevoren reserveren. Dat kan kosteloos via de website willibrordusorgel.nl/agenda waar u ook nadere gegevens over de serie vindt.

De concerten zijn gratis toegankelijk, maar de organisatie vraagt na afloop wel een vrijwillige bijdrage.

Kathedraal Bavo koepel

Vanaf 1 juni: zo kunt u de H. Mis weer bijwonen

Vanaf 1 juni kan de H. Mis gevierd worden met max. 30 personen verzameld. Dat betekent voor ons het volgende:

 • Een groot geschenk wordt ons weer geschonken dat ons grote vreugde geeft!

 

 • Elke dag wordt de H. Mis nog steeds via YouTube uitgezonden. Ook hier op onze website te zien.
 • Het aanbod van de liturgie is nog beperkt, omdat alle protocollen nog toegepast moeten worden. De H. Communie wordt pas vanaf 14 juni weer uitgereikt.

 

 • U kunt (verplicht) reserveren om aan een H. Mis deel te nemen. Dat kan bij elke respectievelijke viering op de Vieringen pagina.
  • Reserveren is verplicht om aan een viering deel te nemen.
  • Reserveren kan maximaal 4 dagen voor een betreffende viering. Als er geen knop “Reserveren” staat, dan moet u nog wachten.
  • Reserveren kan niet een onbeperkt aantal keren. Er is een limiet op hoe vaak u kan reserveren. Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven om weer deel te gaan nemen aan de H. Mis. De limiet van de frequentie kan naar omstandigheden en ontwikkelingen worden aangepast, dus die publiceren wij niet.
  • Als u succesvol heeft aangemeld, krijgt u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail moet u (op papier of digitaal) meenemen om bij de ingang van de kerk te laten zien. Alleen met het laten zien van die e-mail kunt u voor een H. Mis naar binnen. Dit is vervelend, maar momenteel zijn wij daartoe verplicht.
  • Als u (of iemand in uw omgeving) zelf geen internet heeft, doen wij een beroep op familieleden, vrienden of mede-parochianen om elkaar hierin bij te staan. Vanwege de druk die al op onze vrijwilligers ligt, kunnen wij momenteel niet realiseren om per telefoon te kunnen reserveren. Wij vragen uw begrip en enthousiaste medewerking daarin!

 

 • Het liturgische aanbod en de tijdstippen veranderen voor een deel, i.v.m. de huidige omstandigheden. Kijk goed in het rooster hieronder voor de exacte tijden.
Engelen muziek Kerstmis 2020 Kathedraal Haarlem RKHaarlem

We weten het allemaal: Kerstmis zal een andere beleving zijn dan andere jaren. Ook in onze kerken. Wij willen ons best doen dat iedereen die echt naar de kerk wil komen, die mogelijkheid heeft, maar het aantal aanwezigen per viering zal zeer beperkt zijn. Ddat betekent ook dat het vaak eenvoudiger zal zijn, alleen al vanwege het feit dat we niet mogen samen zingen.

De plannen voor Kerstmis zijn inmiddels heel ver en we zijn er met grote zorg mee bezig.

Op maandag 14 december zal op deze website worden gepubliceerd wanneer en waar alle vieringen van Kerstmis zullen zijn. Reserveren kan later pas, die informatie zal ook op 14 december worden gepubliceerd. Let op: reserveren is echt verplicht voor elke viering en moet altijd bij de ingang getoond worden. Wij vinden het zelf ook erg vervelend, maar moeten dat van iedereen vragen.

 

In ieder geval kunt u deze plechtige Pontificale Heilige Missen met prachtige muziek zeker op KathedraalTV kijken:

 • Kerstavond 24 december om 20 uur: Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Eerste Kerstdag 25 december om 10 uur: Mgr. J. Punt, emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam

Ook bij deze vieringen is fysiek er bij zijn zeer beperkt en alleen met reservering mogelijk.

kapelaanTeun

Een eerste bericht dat vanaf 1 januari kapelaan Teun Warnaar benoemd zal worden in de parochies van Haarlem & BOAZ. Kapelaan Teun Warnaar is momenteel werkzaam in parochies van Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Castricum en Wijk aan Zee. In het volgende parochieblad zal kapelaan Teun zich verder voorstellen.

Kapelaan Teun Warnaar zal in het algemeen alle taken en verantwoordelijkheden overnemen van kapelaan Johannes van Voorst, die eind december afscheid neemt van de parochies in Haarlem & BOAZ om in te treden in het religieuze leven.

De parochies en het pastoraal team zijn dankbaar aan de Bisschop dat een nieuwe kapelaan met ook al veel ervaring met jeugd en jongeren veel initiatieven zal kunnen continueren.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Veel zegen voor kapelaan Teun Warnaar toegewenst!

nieuws

Afgelopen dinsdag 17 november heeft de overheid de maatregelen aangepast.

Het bisdom heeft daarop laten weten op de website:

Over het alge­meen hebben deze aanpas­singen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehan­teerd wordt.

 

De vieringen gaan dus allemaal door zoals gepland, let goed op de tijdstippen en hoe u op elke locatie en tijdstip moet reserveren.

 

De Kathedraal Sint-Bavo is vanaf donderdag 19 november ook weer dagelijkse open voor (toeristische) bezoekers. Dan bent u ook welkom voor persoonlijk gebed.

 

Voor Kerstmis zijn we nu plannen aan het maken. Hou het nieuwe parochieblad en deze website goed in de gaten.

Kerk laptop

Vanwege de groeiende dreiging van verspreiding van het coronavirus heeft de overheid meerdere maatregelen flink aangescherpt. De algemene regel die het meeste invloed heeft op de deelname aan de H. Mis is het maximum aantal deelnemers van 30.

U kunt nu reserveren voor de Heilige Missen van dit komende weekend op de pagina Vieringen.

Let op: het kan zijn dat reservering nu wel weer nodig is voor een kerk waar dat de afgelopen tijd niet nodig was.

Er zullen ook extra of afwijkende tijden zijn, dus kijk goed door het rooster.

 

Veel sterkte en zegen, altijd met elkaar verbonden in het gebed!

Aankondiging engel Gabriël bij Maria - fra Angelico - Mensgeworden Woord

For English, see below

De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, daar kan ik al lang van getuigen. Door een uitgebreid proces van onderscheiding ben ik tot de conclusie gekomen dat God mij roept om in te treden in het religieuze leven. Al meerdere jaren werden kleine zaadjes geplant en in het afgelopen jaar is God expliciet geworden. Ook het verlangen aan mijn kant om Christus op deze specifieke manier te volgen is heel groot geworden.

Binnenkort zal ik gaan intreden bij het Instituut van het Mensgeworden Woord, dat oorspronkelijk uit Argentinië komt en wordt afgekort met IVE, van het Spaanstalige Instituto del Verbo Encarnado. Veel mensen hier kennen deze religieuze familie vooral van de “blauwe zusters”, die eigenlijk beter “servidoras” genoemd kunnen worden naar hun naam Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará. De religieuze familie bestaat uit paters, broeders, zusters en derde orde leden, verspreid over alle continenten, zowel actief als contemplatief. In Nederland zijn de paters IVE actief in parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam en Roermond en bij verschillende activiteiten.

Om als diocesaan priester in te treden in het religieuze leven is een minder gebruikelijke stap, maar niet onbekend. Ruim zes jaar ben ik diocesaan priester, dat is ook wat God van mij vroeg en ik heb met al mijn tekortkomingen gegeven wat ik kan. Nu vraagt God aan mij een andere weg te gaan. Het religieuze leven is een manier om Christus van meer nabij te volgen, om te streven naar de meest volmaakte eenwording met Hem en dat door middel van de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Een diocesaan priester belooft gehoorzaamheid aan de bisschop en kuisheid, de geloften die een religieus aflegt zijn in zekere zin meer allesomvattend. De religieuze priester is daarmee niet beter dan de diocesane priester, het is een andere manier van leven en overgave die de Heer nu van mij vraagt. In leven van gemeenschap volgens de genoemde geloften en de toewijding aan Maria wil ik mij dan volledig toewijden aan Jezus Christus. Vanuit die toewijding zullen dan evangelisatie, missie, verkondiging van het geloof en andere apostolaten komen.

Deze stap is een offer, voor mij en voor de Kerk hier in Nederland. Elke priester is hier zo hard nodig. Maar als God dit vraagt, dan zal Hij het offer ook ruim belonen. Daarbij werd ik onder andere geïnspireerd door wat in het Evangelie staat: “Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde…” (Marcus 3, 13).

Concreet betekent dit: tot en met Kerstmis blijf ik in de parochies van “Haarlem & BOAZ” met al het priesterlijke werk. Wel zal ik langzaamaan taken afronden en overdragen aan anderen. Rond de jaarwisseling zal ik vertrekken naar Italië en daar beginnen aan het noviciaat, dat zeker een jaar duurt. Wat daarna zal komen, dat weten God en mijn toekomstige oversten!

Ik besef dat dit voor velen een verrassing kan zijn en dat er vragen leven. Ik sta er altijd voor open om te praten, maar wil proberen om mijn huidige pastorale taken en verantwoordelijkheden in “Haarlem & BOAZ” zo goed mogelijk te kunnen volbrengen. Dus ik vraag begrip als ik niet meteen beschikbaar ben voor vragen of gesprek over deze nieuwe stap.

Met deze stap ben ik vanaf het begin van mijn onderscheiding heel expliciet aan het bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap voor ons bisdom en ons vaderland. Het is zo belangrijk dat we allemaal hard bidden dat jonge mensen de openheid zullen hebben om Gods roepstem te verstaan en de moed om er genereus op te antwoorden. Ook al neem ik nog niet nu afscheid, ik wil in het bijzonder de Bisschop, Mgr. Hendriks bedanken voor de beschikbaarheid en wijsheid op deze weg. Ik blijf bidden voor de Bisschop en het bisdom.

Wij allemaal zijn in gebed en Eucharistie verbonden, nu en altijd. Van harte hoop en bid ik dat iedereen telkens weer opnieuw zich opent voor de stem van de Heilige Geest om te horen wat Hij van ieder van ons vraagt en om Christus te volgen, waar Hij ook gaat. Waar Christus is, daar is hét Leven.

Kapelaan Johannes van Voorst

 

Veelgestelde vragen

Wat is het Instituut van het Mensgeworden Woord?

Het IVE is een katholiek religieus instituut van diocesaan recht, gesticht in Argentinië op 25 maart 1984 door Pater Carlos Miguel Buela, op dezelfde dag dat H. Johannes Paulus II de hele wereld heeft toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Zijn leden zijn priesters, seminaristen en coadjutor broeders. Onze roeping is om Christus van meer nabij te volgen onder de inspiratie van de Heilige Geest. We willen ons geheel toewijden aan God als onze grootste Liefde, zijn Heerlijkheid zoeken in een nieuwe en speciale manier van leven, voor de opbouw van de Kerk en de redding van de zielen.

Pater Buela stichtte ook de zustertak van dezelfde religieuze familie, het instituut Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, op 19 Maart 1988. In het Spaans heten de zusters oorspronkelijk “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará” en dit wordt afgekort als SSVM. De zusters worden in Nederland meestal “blauwe zusters” genoemd, maar kunnen eigenlijk beter “servidoras” worden genoemd, zoals in veel andere landen. Samen met de leken van de Derde Orde vormen alle leden samen de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. De paters en zusters zijn met gezamenlijk meer dan 2000 leden verspreid in missies over de gehele wereld op alle continenten.

Wat is de essentie van de missie van het IVE?

Het IVE ontleent zijn naam aan de gebeurtenis van de Menswording, die “het eerste en fundamentele mysterie van Jezus Christus is” (H. Johannes Paulus II). Het Woord van God kwam in de wereld, nam de menselijke natuur aan en leefde onder ons als mens om ons te verlossen.

Wij willen zijn als een andere menswording van het Woord, zodat de Menswording van Christus aanwezig kan zijn in de gehele mensheid, “om Christus in alles te brengen” (Efeziërs 1, 10). Om die reden is ons specifieke doel de evangelisatie van de cultuur, zodat het Evangelie diep geworteld kan zijn in het leven en de cultuur van elk land. Daarom leggen we al onze kracht in op het incultureren van het Evangelie, dat is, om de Menswording van Christus uit te breiden “naar alle mensen, in de gehele mens en in alle uitingen van de mens” (Constituties, nr. 5), daarbij alle vormen van zonde en leugen afwijzend.

Waar kunt u meer lezen over de IVE en hun werken?

ive.org

Heeft deze stap te maken met kwesties in het leven als diocesaan priester of met problemen met bisdom of parochie?

Nee. Een negatieve motivatie zou een te smalle basis zijn voor een stap die zo ver gaat. Het leven als priester in het Nederlandse parochieleven is niet gemakkelijk en moet altijd met nog grotere zorg benaderd worden, maar deze roeping is een roeping van God die kwam op een moment dat ik in Haarlem juist veel bezig mocht zijn met alle leeftijden, met allerlei initiatieven, etc.

Word ik monnik?

Nee, de IVE heeft een actieve en contemplatieve tak. De contemplatieve leden worden monniken genoemd, ik treed in bij de actieve paters.

Wat is het noviciaat?

Het noviciaat is het eerste jaar van voorbereiding op en vorming in het religieuze leven. In een gemeenschap leven en op meerdere manieren leren en gevormd worden in de dagelijkse praktijk van het religieuze leven en de spiritualiteit van het instituut. De IVE heeft noviciaten op een aantal plekken verspreid over de wereld; voor Europa is dat in Italië, niet ver van Rome. Na het noviciaat leg ik dan de eerste, tijdelijke geloften af.

Hoe gaat het dan verder?

Waar ik daarna heen ga en wat voor missie ik ga doen: geen idee. De tijdelijke geloften worden wel een aantal jaar hernieuwd en daarna zal ik dan, Deo volente, de eeuwige geloften afleggen. Maar dat duurt nog lang!

— — —

 

A new step

Gods ways are unfathomable, that is a truth of which I can testify since many years. Through an extended process of discernment, I have come to the conviction that God is calling me to enter religious life. Since several years small seeds were planted and this past year God has become explicit. Also on my side, the desire to follow Christ in this specific manner has grown much.

Soon I will enter the Institute of the Incarnate Word, usually abbreviated as IVE, following the original Spanish name Instituto del Verbo Encarnado. Many people know this religious family mostly because of the “blue sisters”, better called “servidoras” because of their full name Servants of the Lord and the Virgin of Matará. The religious family consists of fathers, brothers, sisters, and third order members, spread over all continents, both active and contemplative. In the Netherlands the fathers are active in parishes in the dioceses of Haarlem-Amsterdam and Roermond and at several activities.

Entering religious life as a diocesan priest is less common, but not unknown. I have been a diocesan priest since over six years, which is what God has asked of me and in which I have tried to give my all despite my shortcomings. Now God asks of me to take another path. Religious life is a way of following Christ more closely, striving for the most perfect unity with Him through the vows of poverty, chastity, and obedience. A diocesan priest promises obedience to the bishop and chastity, the vows that a religious professes are in some way more comprehensive and total. This does not mean that any particular religious priest is better than the diocesan priest, but it is a different way of life and abandonment, which the Lord is asking of me. In the community life according to the three vows and the consecration to Our Lady I desire to devote myself completely to Jesus Christ. Flowing from that surrender will come evangelization, mission, proclamation of the faith, and other apostolates.

This step is a sacrifice, for me and the Church here in the Netherlands. Every priest is needed so much here. But if this is what God asks, then He will reward the sacrifice abundantly. In this I was inspired by this line in the Gospel: “Jesus called to Himself whomever He wanted…” (Mark 3:13).

Concretely, this means: until Christmas I will stay in the parishes of Haarlem areas with all the priestly ministry. Slowly I will pass on tasks and responsibilities to others. At or close to New Year’s I will leave to Italy and start the Novitiate there, which lasts a full year. Whatever will come after that, only God and my future superiors know!

I am fully aware that this may be a surprise to many and that there are many questions. I am always open for conversation, but want to be serious about fulfilling my current pastoral duties and responsibilities in Haarlem and area until the end. Hence, I ask for understanding if I am not immediately available for questions or conversation about this new step.

Together with this new step I have been praying explicitly for new priestly vocations for our diocese and home country. It is so important that we all pray hard that young people will be open to hear Gods calling and be courageous to answer his call generously. And even though I am not saying goodbye yet, I do want to show my special gratitude to Bishop Hendriks for his availability and wisdom in this period. I will always keep praying for the Bishop and the diocese.

We all will remain united in prayer and the Eucharist, now and always. With all my heart I hope and pray that we all will open ourselves to the voice of the Holy Spirit again and again to hear what He asks of each one of us, and to follow Christ, wherever He will go. Where Christ is, there is Life!

Father Johannes van Voorst

 

Frequently Asked Questions

What is the Institute of the Incarnate Word?

The IVE is a Catholic Religious Institute of Diocesan Right founded in Argentina on March 25, 1984 by Reverend Father Carlos Miguel Buela, the very same day that Saint John Paul II consecrated the entire world to Our Lady of Fatima. Its members are priests, seminarians and coadjutor brothers. Our vocation is to follow Christ more closely under the inspiration of the Holy Spirit. We want to dedicate ourselves totally to God as our supreme Love, seeking his Glory in a new and special way of life, for the edification of the Church and the salvation of souls.

Father Buela also founded a women religious congregation in the same religious family, the Servants of the Lord and the Virgin of Matará, on March 19, 1988. In Spanish they are originally called “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”, abbreviated as SSVM. Together with the members of the Third Order, all members form the Religious Family of the Incarnate Word. The father, brothers, and sisters altogether count over 2000 members, spread in missions in the whole world on all continents.

What is the essence of the mission of the IVE?

The IVE takes its name from the event of the Incarnation, which is “the first and fundamental mystery of Jesus Christ” (St. John Paul II). The Word of God came to the world, took a human nature and lived among us as man to save us. We want to be like another incarnation of the Word, so that the Incarnation of Christ be present in all mankind, “to bring Christ to all things” (Eph 1: 10).

For that reason, our specific aim is the evangelization of culture, so that the Gospel can have its roots deep in the life and culture of each nation. Therefore, we apply all our strength to inculturate the Gospel, i.e., to prolong the Incarnation of Christ “to all men, in the whole man, and in all of the manifestations of man”, by rejecting all forms of sin and lies.

Where can you read more about the IVE and their works?

ive.org

Does this step have anything to do with issues of living as a diocesan priest or with problems with diocese or parish?

No. A negative motivation would be too small a foundation for such a huge step. Living as a priest in the Dutch parish life is certainly not easy and should be approached with ever greater care, but this vocation to which God is calling me is a vocation from God that came at a moment that I myself was so happy to be very active with all age groups and various initiatives, etc.

Do I become a monk?

No, the IVE has an active and contemplative branch. The contemplative members are called monks, I am entering the active fathers.

What is the Novitiate?

The Novitiate is the first year of preparation to and formation in the religious life. Living in a community and being formed in several ways in the daily practice of religious life and the spirituality of the institute. The IVE has Novitiates in several places spread throughout the world; for Europe, the Novitiate is in Italy, not far from Rome. After the Novitiate I will profess first, temporary vows.

And after that?

Where I will go after that and the kind of mission I will receive: no clue. In the course of several years I will renew temporary vows and then, God willing, profess perpetual vows. But that is still far off!

Kardinaal Simonis - Kathedraal Sint Bavo Haarlem

Hij ruste in vrede!

Gepubliceerd op Arsacal.nl op woensdag, 2 september 2020
Een bericht van Mgr. Hendriks over kardinaal Simonis, die jarenlang heel graag in onze Kathedraal kwam:
Op woens­dag­avond 2 sep­tem­ber bereikte ons het bericht dat kar­di­naal Adrianus Simonis vrij plot­se­ling is overle­den, kort na aan­komst in een hospice in Sassenheim. Donder­dag­och­tend 3 sep­tem­ber vier ik om 9.30 uur de heilige Mis tot zijn intentie in de kapel van De Tilten­berg.

Mijn erva­ringen

Kar­di­naal Simonis was bischop van Rotter­dam voordat hij aarts­bis­schop van Utrecht werd en hij heeft mij de diaken en pries­ter­wij­ding toege­diend. In 1971 was hij tot bis­schop- van Rotter­dam gewijd (20 maart) en een jaar later had­den een klas­ge­noot van mij en ik een gesprek met hem over ons verlangen om pries­ter te wor­den. Waar­schijn­lijk had ik hem – onbewust – eerder gezien tij­dens het Pas­to­raal Concilie dat plaats vond in de aula van Leeuwenhorst, het (voor­ma­lig) klein­semi­narie van het bisdom Rotter­dam.

Op aan­wij­zing van bis­schop Simonis ging ik na het gymnasium naar de KThA in Am­ster­dam, waarbij de bis­schop aan­wij­zingen gaf over de plaats waar ik zou wonen en de pries­ter die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding zou geven. Na een jaar wees die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding me de weg naar Rolduc, waar toen een semi­na­rie zou beginnen met een eigen les­pro­gramma.

Als pries­ter­stu­dent ontmoette ik bis­schop Simonis met regelmaat bij zijn bezoeken op het semi­na­rie Rolduc en in de vakanties. In 1979 heeft mgr. Simonis mij tot diaken en later dat jaar tot pries­ter gewijd. Nadat ik bijna twee jaar als kape­laan in de Haagse H. Familie­paro­chie had gewerkt, gaf mgr. Simonis me de opdracht in Rome canoniek recht te gaan stu­de­ren en hij vroeg me – vlak voordat hij als coad­ju­tor naar Utrecht ver­trok – docent te wor­den op het semi­na­rie Rolduc. In Rome zag ik kar­di­naal Simonis als hij naar de eeuwige stad kwam en in het Neder­lands college logeerde waar ik toen woonde. Het contact is altijd wel gebleven, zij het niet zeer frequent totdat hij de laatste jaren dich­ter­bij kwam wonen, in Voorhout.

Geen ‘hardliner’

Kar­di­naal Simonis was zeker geen ‘hardliner’, maar eerder een sympathieke, een­vou­dige en harte­lijke persoon. Maar hij had zijn geloofs­over­tui­ging en daarin was hij volle­dig, in alles een man van de kerk. Die over­tui­ging liet hij zich zeker niet afnemen door wat voor mode of stro­ming ook. Dat betekende dat hij in de zeven­tiger jaren van de vorige eeuw als con­ser­va­tief werd gezien, maar gelei­de­lijk groeide er steeds meer begrip voor zijn opvat­tingen en men­se­lijke in­stel­ling. Hij had mis­schien niet altijd het diplo­ma­tiek juiste woord in een concrete situatie, maar degene die daar op dat moment door­heen wist te zien, zag een man die oprecht, een­vou­dig en gelovig was. Hij heeft het geloof bewaard.

Dat zij U kennen!

In de eerste jaren in het bisdom Rotter­dam heeft zijn nadruk op het gebed, het geloof, het pries­ter­schap hem in de publi­ci­teit veel hoon opgeleverd. Alleen zijn wapen­spreuk ‘Ut cognoscant Te’ (Dat zij U kennen) vond men toen al arrogant. Maan­de­lijks schreef hij in die eerste tijd een brief aan het bisdom, die in de pa­ro­chies werd verspreid (waar de pastoors bereid waren mee te werken) en waaruit deze geest sprak: hij wilde van een pratende kerk een bid­dende kerk maken. Het werkte! Na jaren van totale leegte, kwamen er weer pries­terroe­pingen, totdat er weer zo’n der­tig kan­di­da­ten voor het bisdom waren. Hij had het belang van gees­te­lij­ke zaken en van een roe­ping om Jezus Christus na te volgen weer in het centrum van de geloofsaan­dacht geplaatst.

Rustiger

Zijn vele jaren als aarts­bis­schop van Utrecht waren al wat rus­tiger. Langzamer­hand wist hij de harten van zijn dio­ce­sanen te veroveren en door zijn eenvoud, harte­lijk­heid, aan­dacht voor de persoon en zijn geloof, de mensen een beeld van Christus, de goede herder te laten zien.
Hij was geen optimist, maar zijn na­tuur­lijke pessimisme werd getemperd door geloof en overgave.

Nu is hij niet meer onder ons. Gelukkig heeft hij geen lang ziek­bed gekend, want tegen dat proces van sterven en de dood zag hij op. De Heer heeft hem thuis gehaald, zonder veel omwegen.

Moge hij rusten in vrede, moge Hij de Heer nu kennen en zien van aange­zicht tot aange­zicht!

2019-EersteCommunie-086-ElisabethBeelaerts

Dit jaar nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

In de samenwerkende parochies van RK Haarlem & BOAZ zijn wij bezig met een nieuwe opzet om de gezinnen en kinderen nog beter te begeleiden naar deelname aan deze mooie Sacramenten.

 

Eerste H. Communie

Door de nieuwe opzet nodigen wij kinderen die in dit schooljaar (2020-2021) in groep 5 (of hoger) zitten uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste H. Communie. Voor het traject vindt u alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

H. Vormsel

Voor het Vormsel traject nodigen we dit schooljaar (2020-2021) graag alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit. Voor het traject vindt u alle informatie en mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

Mocht u vragen hebben over het Communie of Vormsel traject kunt u contact op nemen met Rowy van Dijk, kapelaan Nars Beemster of kapelaan Johannes van Voorst (zie pastoraat).

Maria Tenhemelopneming 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus vieren we als Katholieke Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

We vieren dat Maria, onbevlekt en altijd in grootste liefde gehoorzaam aan de Vader, aan het einde van haar aardse leven door God met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen bij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dit Hoogfeest vieren we groots, is ook verplicht, en daarvoor kunt u op de volgende plekken naar de Heilige Mis:

 • 9:30 uur: Tridentijnse Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 12:00 uur: Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 19:00 uur: Heilige Mis in de St. Bavo Kathedraal (Plebaan B. Putter) – reserveren verplicht, klik hier
  Deze Avondmis is dus van het Hoogfeest, niet van de zondag.

Ook zal het Hoogfeest uitbundig gevierd worden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo met meerdere mogelijkheden voor de Heilige Mis, zie hier de informatie.

willibrordusorgel1

Met ingang van zaterdag 4 juli om 16 uur start de 47ste editie van de Zaterdagmiddagconcerten in de St.-Bavokathedraal. De flyer kunt u hier als pdf downloaden.

De overheid verplicht ons dat de bezoekers van deze concerten tevoren reserveren. Dat kan kosteloos via de website willibrordusorgel.nl/agenda waar u ook nadere gegevens over de serie vindt.

De concerten zijn gratis toegankelijk, maar de organisatie vraagt na afloop wel een vrijwillige bijdrage.

Kathedraal Bavo koepel

Vanaf 1 juni kan de H. Mis gevierd worden met max. 30 personen verzameld. Dat betekent voor ons het volgende:

 • Een groot geschenk wordt ons weer geschonken dat ons grote vreugde geeft!

 

 • Elke dag wordt de H. Mis nog steeds via YouTube uitgezonden. Ook hier op onze website te zien.
 • Het aanbod van de liturgie is nog beperkt, omdat alle protocollen nog toegepast moeten worden. De H. Communie wordt pas vanaf 14 juni weer uitgereikt.

 

 • U kunt (verplicht) reserveren om aan een H. Mis deel te nemen. Dat kan bij elke respectievelijke viering op de Vieringen pagina.
  • Reserveren is verplicht om aan een viering deel te nemen.
  • Reserveren kan maximaal 4 dagen voor een betreffende viering. Als er geen knop “Reserveren” staat, dan moet u nog wachten.
  • Reserveren kan niet een onbeperkt aantal keren. Er is een limiet op hoe vaak u kan reserveren. Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven om weer deel te gaan nemen aan de H. Mis. De limiet van de frequentie kan naar omstandigheden en ontwikkelingen worden aangepast, dus die publiceren wij niet.
  • Als u succesvol heeft aangemeld, krijgt u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail moet u (op papier of digitaal) meenemen om bij de ingang van de kerk te laten zien. Alleen met het laten zien van die e-mail kunt u voor een H. Mis naar binnen. Dit is vervelend, maar momenteel zijn wij daartoe verplicht.
  • Als u (of iemand in uw omgeving) zelf geen internet heeft, doen wij een beroep op familieleden, vrienden of mede-parochianen om elkaar hierin bij te staan. Vanwege de druk die al op onze vrijwilligers ligt, kunnen wij momenteel niet realiseren om per telefoon te kunnen reserveren. Wij vragen uw begrip en enthousiaste medewerking daarin!

 

 • Het liturgische aanbod en de tijdstippen veranderen voor een deel, i.v.m. de huidige omstandigheden. Kijk goed in het rooster hieronder voor de exacte tijden.

Mijn Kerk deel 2

In de serie – Mijn Kerk – reist Mireilis Damsma van Almere tot Den Burg op zoek naar de vraag; wat betekent “mijn kerk” voor de doorsnee kerkbezoeker in ons bisdom. Ze bezoekt daarvoor elke aflevering een andere kerk, viert de mis mee en praat met een aantal parochianen. Geloven in deze tijd is alles behalve vanzelfsprekend, dus wat brengt deze mensen toch naar de kerk, zelfs in Coronatijd. Ook heeft Mireilis een afspraak met iemand die wat meer kan vertellen over de kerk zelf. Elke kerkgebouw blijkt een eigen verhaal te hebben.

Tijdens deze tweede aflevering bezoekt Mireilis de Nicolaas basiliek in Amsterdam. Ze spreekt met Ed die veel inspiratie vindt in de “Abdijliturgie”. Nico is 13 jaar en komt oorspronkelijk uit Italië. In coronatijd bidt hij vaak thuis maar het liefst doet hij dat in de kerk. Daar voelt hij zich thuis. Rossy is lid van de Spaanse gemeenschap in de Nicolaaskerk. Ze vertelt hoe naar aanleiding van gebedsbijeenkomsten die bij haar thuis werden georganiseerd haar  geloof de afgelopen jaren is gegroeid. Jeroen is streamer bij Nicolaas TV. Hij heeft zo’n 10 jaar geleden de weg naar de Nicolaas weer gevonden en is veel te vinden in en om de kerk. Na afloop van de mis vertelt Daan enkele bijzondere verhalen die schuil gaan achter de beelden en schilderingen welke je tegenkomt als je de kerk bezoekt.

Benieuwd naar de aflevering? Klik dan hier!

Wilt u de eerste aflevering van Mijn Kerk over de St. Joseph kerk uit Haarlem terug kijken? Dat kan hier.

View More

AVG-nieuws

Internet criminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten.

Wat gebeurt er?

Criminelen maken gebruik van bij­voor­beeld Gmail om een nieuw e-mail­a­dres aan te maken dat er geloof­waar­dig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een bericht waarin ze bij­voor­beeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mailadres van de pastoor. Tips over hoe u een nep e-mail kunt herkennen leest u hier.

Beveiliging en alertheid

 

 Meer in­for­ma­tie over nepmails is te vin­den op de speciale web­si­te van de Rijksover­heid.

Is er sprake van een datalek?

Als u een phishing mail ontvangt en niet op een link, knop of bijlage in het bericht hebt geklikt, is het  niet waarschijnlijk dat deze e-mail schade heeft toegebracht. Het enkele feit dat u de phishing mail hebt ontvangen en geopend, is nog geen beveiligingsincident of datalek. Het is wel belangrijk dat u de phishing mail direct verwijdert uit uw mailbox en postvak met ‘verwijderde berichten’. Zo kunnen andere personen die toegang tot de mailbox hebben, zich niet meer vergissen.

Wat als u wel op een link in een phishing mail hebt geklikt? In dat geval is er sprake van een beveiligingsincident. De contactpersoon die in uw parochie verantwoordelijk is voor de AVG en de veiligheid van persoonsgegevens, kan in dat geval samen met een systeembeheerder onderzoeken wat er aan de hand is.

View More

Vastenactie: Wandel voor een ander

Thuis wandelen door Afrika

 

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: de deelnemers lopen van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso.

 

De wandeltocht is maar liefst 9200 kilometer! Gelukkig loopt u samen met anderen: u kunt thuis ‘gewoon’ uw wandelingen maken – of uw fietstocht of hardloopronde – en u meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Uw kilometers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen de deelnemers samen de duizenden kilometers in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen en plaatsen waar de tocht langskomt en over de ervaringen van mede-wandelaars.

 

Aanmelden en kosten

Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 60 kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Daarmee worden jaarlijks duizenden kinderen en volwassenen gesteund met zaken als onderwijs, gezondheid en voedselzekerheid. Met de virtuele wandelreis door Afrika wil Vastenactie ook fondsen werven voor haar projecten. De minimale deelnamekosten aan de wandeltocht zijn daarom € 25. U kunt uzelf natuurlijk ook laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Meer informatie en aanmelden op https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander

View More

Op weg naar Pasen

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan Pasen op de website en in het parochieblad.

De bisschoppen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl  en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

Goede Week en Pasen met Kathedraal-TV

Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in de Haarlemse kathedraal? Schakel dan Kathedraal-TV in op uw computer, iPad, telefoon of via internet op uw TV. Neem digitaal deel aan de zondagse vieringen met de fraaie zang van het kathedrale koor. Kathedraal-TV zendt alle plechtigheden online uit, maar biedt daarnaast reportages over diverse kerkelijke onderwerpen. Kijk op www.kathedraaltv.nl

 

Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de kathedraal:

Palmzondag, 28 maart, om 10.00 uur Chrismamis/oliewijding, 31 maart, om 19.30 uur Witte Donderdag, 1 april, om 19.30 uur Goede Vrijdag (Kruisweg), 2 april, om 15.00 uur Goede Vrijdag, 2 april, om 19.30 uur Paaswake, 3 april, om 21.00 uur Eerste Paasdag, 4 april, om 10.00 uur Tweede Paasdag, 5 april, om 10.00 uur
View More
Engelen muziek Kerstmis 2020 Kathedraal Haarlem RKHaarlem

Kerstmis in onze kerken?

We weten het allemaal: Kerstmis zal een andere beleving zijn dan andere jaren. Ook in onze kerken. Wij willen ons best doen dat iedereen die echt naar de kerk wil komen, die mogelijkheid heeft, maar het aantal aanwezigen per viering zal zeer beperkt zijn. Ddat betekent ook dat het vaak eenvoudiger zal zijn, alleen al vanwege het feit dat we niet mogen samen zingen.

De plannen voor Kerstmis zijn inmiddels heel ver en we zijn er met grote zorg mee bezig.

Op maandag 14 december zal op deze website worden gepubliceerd wanneer en waar alle vieringen van Kerstmis zullen zijn. Reserveren kan later pas, die informatie zal ook op 14 december worden gepubliceerd. Let op: reserveren is echt verplicht voor elke viering en moet altijd bij de ingang getoond worden. Wij vinden het zelf ook erg vervelend, maar moeten dat van iedereen vragen.

 

In ieder geval kunt u deze plechtige Pontificale Heilige Missen met prachtige muziek zeker op KathedraalTV kijken:

 • Kerstavond 24 december om 20 uur: Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Eerste Kerstdag 25 december om 10 uur: Mgr. J. Punt, emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam

Ook bij deze vieringen is fysiek er bij zijn zeer beperkt en alleen met reservering mogelijk.

kapelaanTeun

Vanaf 1 januari: nieuwe kapelaan in Haarlem&BOAZ

Een eerste bericht dat vanaf 1 januari kapelaan Teun Warnaar benoemd zal worden in de parochies van Haarlem & BOAZ. Kapelaan Teun Warnaar is momenteel werkzaam in parochies van Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Castricum en Wijk aan Zee. In het volgende parochieblad zal kapelaan Teun zich verder voorstellen.

Kapelaan Teun Warnaar zal in het algemeen alle taken en verantwoordelijkheden overnemen van kapelaan Johannes van Voorst, die eind december afscheid neemt van de parochies in Haarlem & BOAZ om in te treden in het religieuze leven.

De parochies en het pastoraal team zijn dankbaar aan de Bisschop dat een nieuwe kapelaan met ook al veel ervaring met jeugd en jongeren veel initiatieven zal kunnen continueren.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Veel zegen voor kapelaan Teun Warnaar toegewenst!

nieuws

Maatregelen veranderd (18 nov)

Afgelopen dinsdag 17 november heeft de overheid de maatregelen aangepast.

Het bisdom heeft daarop laten weten op de website:

Over het alge­meen hebben deze aanpas­singen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehan­teerd wordt.

 

De vieringen gaan dus allemaal door zoals gepland, let goed op de tijdstippen en hoe u op elke locatie en tijdstip moet reserveren.

 

De Kathedraal Sint-Bavo is vanaf donderdag 19 november ook weer dagelijkse open voor (toeristische) bezoekers. Dan bent u ook welkom voor persoonlijk gebed.

 

Voor Kerstmis zijn we nu plannen aan het maken. Hou het nieuwe parochieblad en deze website goed in de gaten.

Kerk laptop

Reserveren H. Mis 18-19 oktober

Vanwege de groeiende dreiging van verspreiding van het coronavirus heeft de overheid meerdere maatregelen flink aangescherpt. De algemene regel die het meeste invloed heeft op de deelname aan de H. Mis is het maximum aantal deelnemers van 30.

U kunt nu reserveren voor de Heilige Missen van dit komende weekend op de pagina Vieringen.

Let op: het kan zijn dat reservering nu wel weer nodig is voor een kerk waar dat de afgelopen tijd niet nodig was.

Er zullen ook extra of afwijkende tijden zijn, dus kijk goed door het rooster.

 

Veel sterkte en zegen, altijd met elkaar verbonden in het gebed!

Aankondiging engel Gabriël bij Maria - fra Angelico - Mensgeworden Woord

Nieuwe stap voor kapelaan Johannes

For English, see below

De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, daar kan ik al lang van getuigen. Door een uitgebreid proces van onderscheiding ben ik tot de conclusie gekomen dat God mij roept om in te treden in het religieuze leven. Al meerdere jaren werden kleine zaadjes geplant en in het afgelopen jaar is God expliciet geworden. Ook het verlangen aan mijn kant om Christus op deze specifieke manier te volgen is heel groot geworden.

Binnenkort zal ik gaan intreden bij het Instituut van het Mensgeworden Woord, dat oorspronkelijk uit Argentinië komt en wordt afgekort met IVE, van het Spaanstalige Instituto del Verbo Encarnado. Veel mensen hier kennen deze religieuze familie vooral van de “blauwe zusters”, die eigenlijk beter “servidoras” genoemd kunnen worden naar hun naam Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará. De religieuze familie bestaat uit paters, broeders, zusters en derde orde leden, verspreid over alle continenten, zowel actief als contemplatief. In Nederland zijn de paters IVE actief in parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam en Roermond en bij verschillende activiteiten.

Om als diocesaan priester in te treden in het religieuze leven is een minder gebruikelijke stap, maar niet onbekend. Ruim zes jaar ben ik diocesaan priester, dat is ook wat God van mij vroeg en ik heb met al mijn tekortkomingen gegeven wat ik kan. Nu vraagt God aan mij een andere weg te gaan. Het religieuze leven is een manier om Christus van meer nabij te volgen, om te streven naar de meest volmaakte eenwording met Hem en dat door middel van de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Een diocesaan priester belooft gehoorzaamheid aan de bisschop en kuisheid, de geloften die een religieus aflegt zijn in zekere zin meer allesomvattend. De religieuze priester is daarmee niet beter dan de diocesane priester, het is een andere manier van leven en overgave die de Heer nu van mij vraagt. In leven van gemeenschap volgens de genoemde geloften en de toewijding aan Maria wil ik mij dan volledig toewijden aan Jezus Christus. Vanuit die toewijding zullen dan evangelisatie, missie, verkondiging van het geloof en andere apostolaten komen.

Deze stap is een offer, voor mij en voor de Kerk hier in Nederland. Elke priester is hier zo hard nodig. Maar als God dit vraagt, dan zal Hij het offer ook ruim belonen. Daarbij werd ik onder andere geïnspireerd door wat in het Evangelie staat: “Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde…” (Marcus 3, 13).

Concreet betekent dit: tot en met Kerstmis blijf ik in de parochies van “Haarlem & BOAZ” met al het priesterlijke werk. Wel zal ik langzaamaan taken afronden en overdragen aan anderen. Rond de jaarwisseling zal ik vertrekken naar Italië en daar beginnen aan het noviciaat, dat zeker een jaar duurt. Wat daarna zal komen, dat weten God en mijn toekomstige oversten!

Ik besef dat dit voor velen een verrassing kan zijn en dat er vragen leven. Ik sta er altijd voor open om te praten, maar wil proberen om mijn huidige pastorale taken en verantwoordelijkheden in “Haarlem & BOAZ” zo goed mogelijk te kunnen volbrengen. Dus ik vraag begrip als ik niet meteen beschikbaar ben voor vragen of gesprek over deze nieuwe stap.

Met deze stap ben ik vanaf het begin van mijn onderscheiding heel expliciet aan het bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap voor ons bisdom en ons vaderland. Het is zo belangrijk dat we allemaal hard bidden dat jonge mensen de openheid zullen hebben om Gods roepstem te verstaan en de moed om er genereus op te antwoorden. Ook al neem ik nog niet nu afscheid, ik wil in het bijzonder de Bisschop, Mgr. Hendriks bedanken voor de beschikbaarheid en wijsheid op deze weg. Ik blijf bidden voor de Bisschop en het bisdom.

Wij allemaal zijn in gebed en Eucharistie verbonden, nu en altijd. Van harte hoop en bid ik dat iedereen telkens weer opnieuw zich opent voor de stem van de Heilige Geest om te horen wat Hij van ieder van ons vraagt en om Christus te volgen, waar Hij ook gaat. Waar Christus is, daar is hét Leven.

Kapelaan Johannes van Voorst

 

Veelgestelde vragen

Wat is het Instituut van het Mensgeworden Woord?

Het IVE is een katholiek religieus instituut van diocesaan recht, gesticht in Argentinië op 25 maart 1984 door Pater Carlos Miguel Buela, op dezelfde dag dat H. Johannes Paulus II de hele wereld heeft toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Zijn leden zijn priesters, seminaristen en coadjutor broeders. Onze roeping is om Christus van meer nabij te volgen onder de inspiratie van de Heilige Geest. We willen ons geheel toewijden aan God als onze grootste Liefde, zijn Heerlijkheid zoeken in een nieuwe en speciale manier van leven, voor de opbouw van de Kerk en de redding van de zielen.

Pater Buela stichtte ook de zustertak van dezelfde religieuze familie, het instituut Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, op 19 Maart 1988. In het Spaans heten de zusters oorspronkelijk “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará” en dit wordt afgekort als SSVM. De zusters worden in Nederland meestal “blauwe zusters” genoemd, maar kunnen eigenlijk beter “servidoras” worden genoemd, zoals in veel andere landen. Samen met de leken van de Derde Orde vormen alle leden samen de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. De paters en zusters zijn met gezamenlijk meer dan 2000 leden verspreid in missies over de gehele wereld op alle continenten.

Wat is de essentie van de missie van het IVE?

Het IVE ontleent zijn naam aan de gebeurtenis van de Menswording, die “het eerste en fundamentele mysterie van Jezus Christus is” (H. Johannes Paulus II). Het Woord van God kwam in de wereld, nam de menselijke natuur aan en leefde onder ons als mens om ons te verlossen.

Wij willen zijn als een andere menswording van het Woord, zodat de Menswording van Christus aanwezig kan zijn in de gehele mensheid, “om Christus in alles te brengen” (Efeziërs 1, 10). Om die reden is ons specifieke doel de evangelisatie van de cultuur, zodat het Evangelie diep geworteld kan zijn in het leven en de cultuur van elk land. Daarom leggen we al onze kracht in op het incultureren van het Evangelie, dat is, om de Menswording van Christus uit te breiden “naar alle mensen, in de gehele mens en in alle uitingen van de mens” (Constituties, nr. 5), daarbij alle vormen van zonde en leugen afwijzend.

Waar kunt u meer lezen over de IVE en hun werken?

ive.org

Heeft deze stap te maken met kwesties in het leven als diocesaan priester of met problemen met bisdom of parochie?

Nee. Een negatieve motivatie zou een te smalle basis zijn voor een stap die zo ver gaat. Het leven als priester in het Nederlandse parochieleven is niet gemakkelijk en moet altijd met nog grotere zorg benaderd worden, maar deze roeping is een roeping van God die kwam op een moment dat ik in Haarlem juist veel bezig mocht zijn met alle leeftijden, met allerlei initiatieven, etc.

Word ik monnik?

Nee, de IVE heeft een actieve en contemplatieve tak. De contemplatieve leden worden monniken genoemd, ik treed in bij de actieve paters.

Wat is het noviciaat?

Het noviciaat is het eerste jaar van voorbereiding op en vorming in het religieuze leven. In een gemeenschap leven en op meerdere manieren leren en gevormd worden in de dagelijkse praktijk van het religieuze leven en de spiritualiteit van het instituut. De IVE heeft noviciaten op een aantal plekken verspreid over de wereld; voor Europa is dat in Italië, niet ver van Rome. Na het noviciaat leg ik dan de eerste, tijdelijke geloften af.

Hoe gaat het dan verder?

Waar ik daarna heen ga en wat voor missie ik ga doen: geen idee. De tijdelijke geloften worden wel een aantal jaar hernieuwd en daarna zal ik dan, Deo volente, de eeuwige geloften afleggen. Maar dat duurt nog lang!

— — —

 

A new step

Gods ways are unfathomable, that is a truth of which I can testify since many years. Through an extended process of discernment, I have come to the conviction that God is calling me to enter religious life. Since several years small seeds were planted and this past year God has become explicit. Also on my side, the desire to follow Christ in this specific manner has grown much.

Soon I will enter the Institute of the Incarnate Word, usually abbreviated as IVE, following the original Spanish name Instituto del Verbo Encarnado. Many people know this religious family mostly because of the “blue sisters”, better called “servidoras” because of their full name Servants of the Lord and the Virgin of Matará. The religious family consists of fathers, brothers, sisters, and third order members, spread over all continents, both active and contemplative. In the Netherlands the fathers are active in parishes in the dioceses of Haarlem-Amsterdam and Roermond and at several activities.

Entering religious life as a diocesan priest is less common, but not unknown. I have been a diocesan priest since over six years, which is what God has asked of me and in which I have tried to give my all despite my shortcomings. Now God asks of me to take another path. Religious life is a way of following Christ more closely, striving for the most perfect unity with Him through the vows of poverty, chastity, and obedience. A diocesan priest promises obedience to the bishop and chastity, the vows that a religious professes are in some way more comprehensive and total. This does not mean that any particular religious priest is better than the diocesan priest, but it is a different way of life and abandonment, which the Lord is asking of me. In the community life according to the three vows and the consecration to Our Lady I desire to devote myself completely to Jesus Christ. Flowing from that surrender will come evangelization, mission, proclamation of the faith, and other apostolates.

This step is a sacrifice, for me and the Church here in the Netherlands. Every priest is needed so much here. But if this is what God asks, then He will reward the sacrifice abundantly. In this I was inspired by this line in the Gospel: “Jesus called to Himself whomever He wanted…” (Mark 3:13).

Concretely, this means: until Christmas I will stay in the parishes of Haarlem areas with all the priestly ministry. Slowly I will pass on tasks and responsibilities to others. At or close to New Year’s I will leave to Italy and start the Novitiate there, which lasts a full year. Whatever will come after that, only God and my future superiors know!

I am fully aware that this may be a surprise to many and that there are many questions. I am always open for conversation, but want to be serious about fulfilling my current pastoral duties and responsibilities in Haarlem and area until the end. Hence, I ask for understanding if I am not immediately available for questions or conversation about this new step.

Together with this new step I have been praying explicitly for new priestly vocations for our diocese and home country. It is so important that we all pray hard that young people will be open to hear Gods calling and be courageous to answer his call generously. And even though I am not saying goodbye yet, I do want to show my special gratitude to Bishop Hendriks for his availability and wisdom in this period. I will always keep praying for the Bishop and the diocese.

We all will remain united in prayer and the Eucharist, now and always. With all my heart I hope and pray that we all will open ourselves to the voice of the Holy Spirit again and again to hear what He asks of each one of us, and to follow Christ, wherever He will go. Where Christ is, there is Life!

Father Johannes van Voorst

 

Frequently Asked Questions

What is the Institute of the Incarnate Word?

The IVE is a Catholic Religious Institute of Diocesan Right founded in Argentina on March 25, 1984 by Reverend Father Carlos Miguel Buela, the very same day that Saint John Paul II consecrated the entire world to Our Lady of Fatima. Its members are priests, seminarians and coadjutor brothers. Our vocation is to follow Christ more closely under the inspiration of the Holy Spirit. We want to dedicate ourselves totally to God as our supreme Love, seeking his Glory in a new and special way of life, for the edification of the Church and the salvation of souls.

Father Buela also founded a women religious congregation in the same religious family, the Servants of the Lord and the Virgin of Matará, on March 19, 1988. In Spanish they are originally called “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”, abbreviated as SSVM. Together with the members of the Third Order, all members form the Religious Family of the Incarnate Word. The father, brothers, and sisters altogether count over 2000 members, spread in missions in the whole world on all continents.

What is the essence of the mission of the IVE?

The IVE takes its name from the event of the Incarnation, which is “the first and fundamental mystery of Jesus Christ” (St. John Paul II). The Word of God came to the world, took a human nature and lived among us as man to save us. We want to be like another incarnation of the Word, so that the Incarnation of Christ be present in all mankind, “to bring Christ to all things” (Eph 1: 10).

For that reason, our specific aim is the evangelization of culture, so that the Gospel can have its roots deep in the life and culture of each nation. Therefore, we apply all our strength to inculturate the Gospel, i.e., to prolong the Incarnation of Christ “to all men, in the whole man, and in all of the manifestations of man”, by rejecting all forms of sin and lies.

Where can you read more about the IVE and their works?

ive.org

Does this step have anything to do with issues of living as a diocesan priest or with problems with diocese or parish?

No. A negative motivation would be too small a foundation for such a huge step. Living as a priest in the Dutch parish life is certainly not easy and should be approached with ever greater care, but this vocation to which God is calling me is a vocation from God that came at a moment that I myself was so happy to be very active with all age groups and various initiatives, etc.

Do I become a monk?

No, the IVE has an active and contemplative branch. The contemplative members are called monks, I am entering the active fathers.

What is the Novitiate?

The Novitiate is the first year of preparation to and formation in the religious life. Living in a community and being formed in several ways in the daily practice of religious life and the spirituality of the institute. The IVE has Novitiates in several places spread throughout the world; for Europe, the Novitiate is in Italy, not far from Rome. After the Novitiate I will profess first, temporary vows.

And after that?

Where I will go after that and the kind of mission I will receive: no clue. In the course of several years I will renew temporary vows and then, God willing, profess perpetual vows. But that is still far off!

Kardinaal Simonis - Kathedraal Sint Bavo Haarlem

Kardinaal Simonis overleden

Hij ruste in vrede!

Gepubliceerd op Arsacal.nl op woensdag, 2 september 2020
Een bericht van Mgr. Hendriks over kardinaal Simonis, die jarenlang heel graag in onze Kathedraal kwam:
Op woens­dag­avond 2 sep­tem­ber bereikte ons het bericht dat kar­di­naal Adrianus Simonis vrij plot­se­ling is overle­den, kort na aan­komst in een hospice in Sassenheim. Donder­dag­och­tend 3 sep­tem­ber vier ik om 9.30 uur de heilige Mis tot zijn intentie in de kapel van De Tilten­berg.

Mijn erva­ringen

Kar­di­naal Simonis was bischop van Rotter­dam voordat hij aarts­bis­schop van Utrecht werd en hij heeft mij de diaken en pries­ter­wij­ding toege­diend. In 1971 was hij tot bis­schop- van Rotter­dam gewijd (20 maart) en een jaar later had­den een klas­ge­noot van mij en ik een gesprek met hem over ons verlangen om pries­ter te wor­den. Waar­schijn­lijk had ik hem – onbewust – eerder gezien tij­dens het Pas­to­raal Concilie dat plaats vond in de aula van Leeuwenhorst, het (voor­ma­lig) klein­semi­narie van het bisdom Rotter­dam.

Op aan­wij­zing van bis­schop Simonis ging ik na het gymnasium naar de KThA in Am­ster­dam, waarbij de bis­schop aan­wij­zingen gaf over de plaats waar ik zou wonen en de pries­ter die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding zou geven. Na een jaar wees die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding me de weg naar Rolduc, waar toen een semi­na­rie zou beginnen met een eigen les­pro­gramma.

Als pries­ter­stu­dent ontmoette ik bis­schop Simonis met regelmaat bij zijn bezoeken op het semi­na­rie Rolduc en in de vakanties. In 1979 heeft mgr. Simonis mij tot diaken en later dat jaar tot pries­ter gewijd. Nadat ik bijna twee jaar als kape­laan in de Haagse H. Familie­paro­chie had gewerkt, gaf mgr. Simonis me de opdracht in Rome canoniek recht te gaan stu­de­ren en hij vroeg me – vlak voordat hij als coad­ju­tor naar Utrecht ver­trok – docent te wor­den op het semi­na­rie Rolduc. In Rome zag ik kar­di­naal Simonis als hij naar de eeuwige stad kwam en in het Neder­lands college logeerde waar ik toen woonde. Het contact is altijd wel gebleven, zij het niet zeer frequent totdat hij de laatste jaren dich­ter­bij kwam wonen, in Voorhout.

Geen ‘hardliner’

Kar­di­naal Simonis was zeker geen ‘hardliner’, maar eerder een sympathieke, een­vou­dige en harte­lijke persoon. Maar hij had zijn geloofs­over­tui­ging en daarin was hij volle­dig, in alles een man van de kerk. Die over­tui­ging liet hij zich zeker niet afnemen door wat voor mode of stro­ming ook. Dat betekende dat hij in de zeven­tiger jaren van de vorige eeuw als con­ser­va­tief werd gezien, maar gelei­de­lijk groeide er steeds meer begrip voor zijn opvat­tingen en men­se­lijke in­stel­ling. Hij had mis­schien niet altijd het diplo­ma­tiek juiste woord in een concrete situatie, maar degene die daar op dat moment door­heen wist te zien, zag een man die oprecht, een­vou­dig en gelovig was. Hij heeft het geloof bewaard.

Dat zij U kennen!

In de eerste jaren in het bisdom Rotter­dam heeft zijn nadruk op het gebed, het geloof, het pries­ter­schap hem in de publi­ci­teit veel hoon opgeleverd. Alleen zijn wapen­spreuk ‘Ut cognoscant Te’ (Dat zij U kennen) vond men toen al arrogant. Maan­de­lijks schreef hij in die eerste tijd een brief aan het bisdom, die in de pa­ro­chies werd verspreid (waar de pastoors bereid waren mee te werken) en waaruit deze geest sprak: hij wilde van een pratende kerk een bid­dende kerk maken. Het werkte! Na jaren van totale leegte, kwamen er weer pries­terroe­pingen, totdat er weer zo’n der­tig kan­di­da­ten voor het bisdom waren. Hij had het belang van gees­te­lij­ke zaken en van een roe­ping om Jezus Christus na te volgen weer in het centrum van de geloofsaan­dacht geplaatst.

Rustiger

Zijn vele jaren als aarts­bis­schop van Utrecht waren al wat rus­tiger. Langzamer­hand wist hij de harten van zijn dio­ce­sanen te veroveren en door zijn eenvoud, harte­lijk­heid, aan­dacht voor de persoon en zijn geloof, de mensen een beeld van Christus, de goede herder te laten zien.
Hij was geen optimist, maar zijn na­tuur­lijke pessimisme werd getemperd door geloof en overgave.

Nu is hij niet meer onder ons. Gelukkig heeft hij geen lang ziek­bed gekend, want tegen dat proces van sterven en de dood zag hij op. De Heer heeft hem thuis gehaald, zonder veel omwegen.

Moge hij rusten in vrede, moge Hij de Heer nu kennen en zien van aange­zicht tot aange­zicht!

2019-EersteCommunie-086-ElisabethBeelaerts

Start Communie en Vormsel trajecten

Dit jaar nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

In de samenwerkende parochies van RK Haarlem & BOAZ zijn wij bezig met een nieuwe opzet om de gezinnen en kinderen nog beter te begeleiden naar deelname aan deze mooie Sacramenten.

 

Eerste H. Communie

Door de nieuwe opzet nodigen wij kinderen die in dit schooljaar (2020-2021) in groep 5 (of hoger) zitten uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste H. Communie. Voor het traject vindt u alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

H. Vormsel

Voor het Vormsel traject nodigen we dit schooljaar (2020-2021) graag alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit. Voor het traject vindt u alle informatie en mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

Mocht u vragen hebben over het Communie of Vormsel traject kunt u contact op nemen met Rowy van Dijk, kapelaan Nars Beemster of kapelaan Johannes van Voorst (zie pastoraat).

Maria Tenhemelopneming 15 augustus

Maria Hoogfeest op 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus vieren we als Katholieke Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

We vieren dat Maria, onbevlekt en altijd in grootste liefde gehoorzaam aan de Vader, aan het einde van haar aardse leven door God met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen bij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dit Hoogfeest vieren we groots, is ook verplicht, en daarvoor kunt u op de volgende plekken naar de Heilige Mis:

 • 9:30 uur: Tridentijnse Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 12:00 uur: Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 19:00 uur: Heilige Mis in de St. Bavo Kathedraal (Plebaan B. Putter) – reserveren verplicht, klik hier
  Deze Avondmis is dus van het Hoogfeest, niet van de zondag.

Ook zal het Hoogfeest uitbundig gevierd worden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo met meerdere mogelijkheden voor de Heilige Mis, zie hier de informatie.

willibrordusorgel1

47ste serie zaterdagmiddagconcerten

Met ingang van zaterdag 4 juli om 16 uur start de 47ste editie van de Zaterdagmiddagconcerten in de St.-Bavokathedraal. De flyer kunt u hier als pdf downloaden.

De overheid verplicht ons dat de bezoekers van deze concerten tevoren reserveren. Dat kan kosteloos via de website willibrordusorgel.nl/agenda waar u ook nadere gegevens over de serie vindt.

De concerten zijn gratis toegankelijk, maar de organisatie vraagt na afloop wel een vrijwillige bijdrage.

Kathedraal Bavo koepel

Vanaf 1 juni: zo kunt u de H. Mis weer bijwonen

Vanaf 1 juni kan de H. Mis gevierd worden met max. 30 personen verzameld. Dat betekent voor ons het volgende:

 • Een groot geschenk wordt ons weer geschonken dat ons grote vreugde geeft!

 

 • Elke dag wordt de H. Mis nog steeds via YouTube uitgezonden. Ook hier op onze website te zien.
 • Het aanbod van de liturgie is nog beperkt, omdat alle protocollen nog toegepast moeten worden. De H. Communie wordt pas vanaf 14 juni weer uitgereikt.

 

 • U kunt (verplicht) reserveren om aan een H. Mis deel te nemen. Dat kan bij elke respectievelijke viering op de Vieringen pagina.
  • Reserveren is verplicht om aan een viering deel te nemen.
  • Reserveren kan maximaal 4 dagen voor een betreffende viering. Als er geen knop “Reserveren” staat, dan moet u nog wachten.
  • Reserveren kan niet een onbeperkt aantal keren. Er is een limiet op hoe vaak u kan reserveren. Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven om weer deel te gaan nemen aan de H. Mis. De limiet van de frequentie kan naar omstandigheden en ontwikkelingen worden aangepast, dus die publiceren wij niet.
  • Als u succesvol heeft aangemeld, krijgt u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail moet u (op papier of digitaal) meenemen om bij de ingang van de kerk te laten zien. Alleen met het laten zien van die e-mail kunt u voor een H. Mis naar binnen. Dit is vervelend, maar momenteel zijn wij daartoe verplicht.
  • Als u (of iemand in uw omgeving) zelf geen internet heeft, doen wij een beroep op familieleden, vrienden of mede-parochianen om elkaar hierin bij te staan. Vanwege de druk die al op onze vrijwilligers ligt, kunnen wij momenteel niet realiseren om per telefoon te kunnen reserveren. Wij vragen uw begrip en enthousiaste medewerking daarin!

 

 • Het liturgische aanbod en de tijdstippen veranderen voor een deel, i.v.m. de huidige omstandigheden. Kijk goed in het rooster hieronder voor de exacte tijden.
Engelen muziek Kerstmis 2020 Kathedraal Haarlem RKHaarlem

Kerstmis in onze kerken?

We weten het allemaal: Kerstmis zal een andere beleving zijn dan andere jaren. Ook in onze kerken. Wij willen ons best doen dat iedereen die echt naar de kerk wil komen, die mogelijkheid heeft, maar het aantal aanwezigen per viering zal zeer beperkt zijn. Ddat betekent ook dat het vaak eenvoudiger zal zijn, alleen al vanwege het feit dat we niet mogen samen zingen.

De plannen voor Kerstmis zijn inmiddels heel ver en we zijn er met grote zorg mee bezig.

Op maandag 14 december zal op deze website worden gepubliceerd wanneer en waar alle vieringen van Kerstmis zullen zijn. Reserveren kan later pas, die informatie zal ook op 14 december worden gepubliceerd. Let op: reserveren is echt verplicht voor elke viering en moet altijd bij de ingang getoond worden. Wij vinden het zelf ook erg vervelend, maar moeten dat van iedereen vragen.

 

In ieder geval kunt u deze plechtige Pontificale Heilige Missen met prachtige muziek zeker op KathedraalTV kijken:

 • Kerstavond 24 december om 20 uur: Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Eerste Kerstdag 25 december om 10 uur: Mgr. J. Punt, emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam

Ook bij deze vieringen is fysiek er bij zijn zeer beperkt en alleen met reservering mogelijk.

Explore Story 
kapelaanTeun

Vanaf 1 januari: nieuwe kapelaan in Haarlem&BOAZ

Een eerste bericht dat vanaf 1 januari kapelaan Teun Warnaar benoemd zal worden in de parochies van Haarlem & BOAZ. Kapelaan Teun Warnaar is momenteel werkzaam in parochies van Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Castricum en Wijk aan Zee. In het volgende parochieblad zal kapelaan Teun zich verder voorstellen.

Kapelaan Teun Warnaar zal in het algemeen alle taken en verantwoordelijkheden overnemen van kapelaan Johannes van Voorst, die eind december afscheid neemt van de parochies in Haarlem & BOAZ om in te treden in het religieuze leven.

De parochies en het pastoraal team zijn dankbaar aan de Bisschop dat een nieuwe kapelaan met ook al veel ervaring met jeugd en jongeren veel initiatieven zal kunnen continueren.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Veel zegen voor kapelaan Teun Warnaar toegewenst!

Explore Story 
nieuws

Maatregelen veranderd (18 nov)

Afgelopen dinsdag 17 november heeft de overheid de maatregelen aangepast.

Het bisdom heeft daarop laten weten op de website:

Over het alge­meen hebben deze aanpas­singen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehan­teerd wordt.

 

De vieringen gaan dus allemaal door zoals gepland, let goed op de tijdstippen en hoe u op elke locatie en tijdstip moet reserveren.

 

De Kathedraal Sint-Bavo is vanaf donderdag 19 november ook weer dagelijkse open voor (toeristische) bezoekers. Dan bent u ook welkom voor persoonlijk gebed.

 

Voor Kerstmis zijn we nu plannen aan het maken. Hou het nieuwe parochieblad en deze website goed in de gaten.

Explore Story 
Kerk laptop

Reserveren H. Mis 18-19 oktober

Vanwege de groeiende dreiging van verspreiding van het coronavirus heeft de overheid meerdere maatregelen flink aangescherpt. De algemene regel die het meeste invloed heeft op de deelname aan de H. Mis is het maximum aantal deelnemers van 30.

U kunt nu reserveren voor de Heilige Missen van dit komende weekend op de pagina Vieringen.

Let op: het kan zijn dat reservering nu wel weer nodig is voor een kerk waar dat de afgelopen tijd niet nodig was.

Er zullen ook extra of afwijkende tijden zijn, dus kijk goed door het rooster.

 

Veel sterkte en zegen, altijd met elkaar verbonden in het gebed!

Explore Story 
Aankondiging engel Gabriël bij Maria - fra Angelico - Mensgeworden Woord

Nieuwe stap voor kapelaan Johannes

For English, see below

De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, daar kan ik al lang van getuigen. Door een uitgebreid proces van onderscheiding ben ik tot de conclusie gekomen dat God mij roept om in te treden in het religieuze leven. Al meerdere jaren werden kleine zaadjes geplant en in het afgelopen jaar is God expliciet geworden. Ook het verlangen aan mijn kant om Christus op deze specifieke manier te volgen is heel groot geworden.

Binnenkort zal ik gaan intreden bij het Instituut van het Mensgeworden Woord, dat oorspronkelijk uit Argentinië komt en wordt afgekort met IVE, van het Spaanstalige Instituto del Verbo Encarnado. Veel mensen hier kennen deze religieuze familie vooral van de “blauwe zusters”, die eigenlijk beter “servidoras” genoemd kunnen worden naar hun naam Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará. De religieuze familie bestaat uit paters, broeders, zusters en derde orde leden, verspreid over alle continenten, zowel actief als contemplatief. In Nederland zijn de paters IVE actief in parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam en Roermond en bij verschillende activiteiten.

Om als diocesaan priester in te treden in het religieuze leven is een minder gebruikelijke stap, maar niet onbekend. Ruim zes jaar ben ik diocesaan priester, dat is ook wat God van mij vroeg en ik heb met al mijn tekortkomingen gegeven wat ik kan. Nu vraagt God aan mij een andere weg te gaan. Het religieuze leven is een manier om Christus van meer nabij te volgen, om te streven naar de meest volmaakte eenwording met Hem en dat door middel van de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Een diocesaan priester belooft gehoorzaamheid aan de bisschop en kuisheid, de geloften die een religieus aflegt zijn in zekere zin meer allesomvattend. De religieuze priester is daarmee niet beter dan de diocesane priester, het is een andere manier van leven en overgave die de Heer nu van mij vraagt. In leven van gemeenschap volgens de genoemde geloften en de toewijding aan Maria wil ik mij dan volledig toewijden aan Jezus Christus. Vanuit die toewijding zullen dan evangelisatie, missie, verkondiging van het geloof en andere apostolaten komen.

Deze stap is een offer, voor mij en voor de Kerk hier in Nederland. Elke priester is hier zo hard nodig. Maar als God dit vraagt, dan zal Hij het offer ook ruim belonen. Daarbij werd ik onder andere geïnspireerd door wat in het Evangelie staat: “Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde…” (Marcus 3, 13).

Concreet betekent dit: tot en met Kerstmis blijf ik in de parochies van “Haarlem & BOAZ” met al het priesterlijke werk. Wel zal ik langzaamaan taken afronden en overdragen aan anderen. Rond de jaarwisseling zal ik vertrekken naar Italië en daar beginnen aan het noviciaat, dat zeker een jaar duurt. Wat daarna zal komen, dat weten God en mijn toekomstige oversten!

Ik besef dat dit voor velen een verrassing kan zijn en dat er vragen leven. Ik sta er altijd voor open om te praten, maar wil proberen om mijn huidige pastorale taken en verantwoordelijkheden in “Haarlem & BOAZ” zo goed mogelijk te kunnen volbrengen. Dus ik vraag begrip als ik niet meteen beschikbaar ben voor vragen of gesprek over deze nieuwe stap.

Met deze stap ben ik vanaf het begin van mijn onderscheiding heel expliciet aan het bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap voor ons bisdom en ons vaderland. Het is zo belangrijk dat we allemaal hard bidden dat jonge mensen de openheid zullen hebben om Gods roepstem te verstaan en de moed om er genereus op te antwoorden. Ook al neem ik nog niet nu afscheid, ik wil in het bijzonder de Bisschop, Mgr. Hendriks bedanken voor de beschikbaarheid en wijsheid op deze weg. Ik blijf bidden voor de Bisschop en het bisdom.

Wij allemaal zijn in gebed en Eucharistie verbonden, nu en altijd. Van harte hoop en bid ik dat iedereen telkens weer opnieuw zich opent voor de stem van de Heilige Geest om te horen wat Hij van ieder van ons vraagt en om Christus te volgen, waar Hij ook gaat. Waar Christus is, daar is hét Leven.

Kapelaan Johannes van Voorst

 

Veelgestelde vragen

Wat is het Instituut van het Mensgeworden Woord?

Het IVE is een katholiek religieus instituut van diocesaan recht, gesticht in Argentinië op 25 maart 1984 door Pater Carlos Miguel Buela, op dezelfde dag dat H. Johannes Paulus II de hele wereld heeft toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Zijn leden zijn priesters, seminaristen en coadjutor broeders. Onze roeping is om Christus van meer nabij te volgen onder de inspiratie van de Heilige Geest. We willen ons geheel toewijden aan God als onze grootste Liefde, zijn Heerlijkheid zoeken in een nieuwe en speciale manier van leven, voor de opbouw van de Kerk en de redding van de zielen.

Pater Buela stichtte ook de zustertak van dezelfde religieuze familie, het instituut Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, op 19 Maart 1988. In het Spaans heten de zusters oorspronkelijk “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará” en dit wordt afgekort als SSVM. De zusters worden in Nederland meestal “blauwe zusters” genoemd, maar kunnen eigenlijk beter “servidoras” worden genoemd, zoals in veel andere landen. Samen met de leken van de Derde Orde vormen alle leden samen de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. De paters en zusters zijn met gezamenlijk meer dan 2000 leden verspreid in missies over de gehele wereld op alle continenten.

Wat is de essentie van de missie van het IVE?

Het IVE ontleent zijn naam aan de gebeurtenis van de Menswording, die “het eerste en fundamentele mysterie van Jezus Christus is” (H. Johannes Paulus II). Het Woord van God kwam in de wereld, nam de menselijke natuur aan en leefde onder ons als mens om ons te verlossen.

Wij willen zijn als een andere menswording van het Woord, zodat de Menswording van Christus aanwezig kan zijn in de gehele mensheid, “om Christus in alles te brengen” (Efeziërs 1, 10). Om die reden is ons specifieke doel de evangelisatie van de cultuur, zodat het Evangelie diep geworteld kan zijn in het leven en de cultuur van elk land. Daarom leggen we al onze kracht in op het incultureren van het Evangelie, dat is, om de Menswording van Christus uit te breiden “naar alle mensen, in de gehele mens en in alle uitingen van de mens” (Constituties, nr. 5), daarbij alle vormen van zonde en leugen afwijzend.

Waar kunt u meer lezen over de IVE en hun werken?

ive.org

Heeft deze stap te maken met kwesties in het leven als diocesaan priester of met problemen met bisdom of parochie?

Nee. Een negatieve motivatie zou een te smalle basis zijn voor een stap die zo ver gaat. Het leven als priester in het Nederlandse parochieleven is niet gemakkelijk en moet altijd met nog grotere zorg benaderd worden, maar deze roeping is een roeping van God die kwam op een moment dat ik in Haarlem juist veel bezig mocht zijn met alle leeftijden, met allerlei initiatieven, etc.

Word ik monnik?

Nee, de IVE heeft een actieve en contemplatieve tak. De contemplatieve leden worden monniken genoemd, ik treed in bij de actieve paters.

Wat is het noviciaat?

Het noviciaat is het eerste jaar van voorbereiding op en vorming in het religieuze leven. In een gemeenschap leven en op meerdere manieren leren en gevormd worden in de dagelijkse praktijk van het religieuze leven en de spiritualiteit van het instituut. De IVE heeft noviciaten op een aantal plekken verspreid over de wereld; voor Europa is dat in Italië, niet ver van Rome. Na het noviciaat leg ik dan de eerste, tijdelijke geloften af.

Hoe gaat het dan verder?

Waar ik daarna heen ga en wat voor missie ik ga doen: geen idee. De tijdelijke geloften worden wel een aantal jaar hernieuwd en daarna zal ik dan, Deo volente, de eeuwige geloften afleggen. Maar dat duurt nog lang!

— — —

 

A new step

Gods ways are unfathomable, that is a truth of which I can testify since many years. Through an extended process of discernment, I have come to the conviction that God is calling me to enter religious life. Since several years small seeds were planted and this past year God has become explicit. Also on my side, the desire to follow Christ in this specific manner has grown much.

Soon I will enter the Institute of the Incarnate Word, usually abbreviated as IVE, following the original Spanish name Instituto del Verbo Encarnado. Many people know this religious family mostly because of the “blue sisters”, better called “servidoras” because of their full name Servants of the Lord and the Virgin of Matará. The religious family consists of fathers, brothers, sisters, and third order members, spread over all continents, both active and contemplative. In the Netherlands the fathers are active in parishes in the dioceses of Haarlem-Amsterdam and Roermond and at several activities.

Entering religious life as a diocesan priest is less common, but not unknown. I have been a diocesan priest since over six years, which is what God has asked of me and in which I have tried to give my all despite my shortcomings. Now God asks of me to take another path. Religious life is a way of following Christ more closely, striving for the most perfect unity with Him through the vows of poverty, chastity, and obedience. A diocesan priest promises obedience to the bishop and chastity, the vows that a religious professes are in some way more comprehensive and total. This does not mean that any particular religious priest is better than the diocesan priest, but it is a different way of life and abandonment, which the Lord is asking of me. In the community life according to the three vows and the consecration to Our Lady I desire to devote myself completely to Jesus Christ. Flowing from that surrender will come evangelization, mission, proclamation of the faith, and other apostolates.

This step is a sacrifice, for me and the Church here in the Netherlands. Every priest is needed so much here. But if this is what God asks, then He will reward the sacrifice abundantly. In this I was inspired by this line in the Gospel: “Jesus called to Himself whomever He wanted…” (Mark 3:13).

Concretely, this means: until Christmas I will stay in the parishes of Haarlem areas with all the priestly ministry. Slowly I will pass on tasks and responsibilities to others. At or close to New Year’s I will leave to Italy and start the Novitiate there, which lasts a full year. Whatever will come after that, only God and my future superiors know!

I am fully aware that this may be a surprise to many and that there are many questions. I am always open for conversation, but want to be serious about fulfilling my current pastoral duties and responsibilities in Haarlem and area until the end. Hence, I ask for understanding if I am not immediately available for questions or conversation about this new step.

Together with this new step I have been praying explicitly for new priestly vocations for our diocese and home country. It is so important that we all pray hard that young people will be open to hear Gods calling and be courageous to answer his call generously. And even though I am not saying goodbye yet, I do want to show my special gratitude to Bishop Hendriks for his availability and wisdom in this period. I will always keep praying for the Bishop and the diocese.

We all will remain united in prayer and the Eucharist, now and always. With all my heart I hope and pray that we all will open ourselves to the voice of the Holy Spirit again and again to hear what He asks of each one of us, and to follow Christ, wherever He will go. Where Christ is, there is Life!

Father Johannes van Voorst

 

Frequently Asked Questions

What is the Institute of the Incarnate Word?

The IVE is a Catholic Religious Institute of Diocesan Right founded in Argentina on March 25, 1984 by Reverend Father Carlos Miguel Buela, the very same day that Saint John Paul II consecrated the entire world to Our Lady of Fatima. Its members are priests, seminarians and coadjutor brothers. Our vocation is to follow Christ more closely under the inspiration of the Holy Spirit. We want to dedicate ourselves totally to God as our supreme Love, seeking his Glory in a new and special way of life, for the edification of the Church and the salvation of souls.

Father Buela also founded a women religious congregation in the same religious family, the Servants of the Lord and the Virgin of Matará, on March 19, 1988. In Spanish they are originally called “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”, abbreviated as SSVM. Together with the members of the Third Order, all members form the Religious Family of the Incarnate Word. The father, brothers, and sisters altogether count over 2000 members, spread in missions in the whole world on all continents.

What is the essence of the mission of the IVE?

The IVE takes its name from the event of the Incarnation, which is “the first and fundamental mystery of Jesus Christ” (St. John Paul II). The Word of God came to the world, took a human nature and lived among us as man to save us. We want to be like another incarnation of the Word, so that the Incarnation of Christ be present in all mankind, “to bring Christ to all things” (Eph 1: 10).

For that reason, our specific aim is the evangelization of culture, so that the Gospel can have its roots deep in the life and culture of each nation. Therefore, we apply all our strength to inculturate the Gospel, i.e., to prolong the Incarnation of Christ “to all men, in the whole man, and in all of the manifestations of man”, by rejecting all forms of sin and lies.

Where can you read more about the IVE and their works?

ive.org

Does this step have anything to do with issues of living as a diocesan priest or with problems with diocese or parish?

No. A negative motivation would be too small a foundation for such a huge step. Living as a priest in the Dutch parish life is certainly not easy and should be approached with ever greater care, but this vocation to which God is calling me is a vocation from God that came at a moment that I myself was so happy to be very active with all age groups and various initiatives, etc.

Do I become a monk?

No, the IVE has an active and contemplative branch. The contemplative members are called monks, I am entering the active fathers.

What is the Novitiate?

The Novitiate is the first year of preparation to and formation in the religious life. Living in a community and being formed in several ways in the daily practice of religious life and the spirituality of the institute. The IVE has Novitiates in several places spread throughout the world; for Europe, the Novitiate is in Italy, not far from Rome. After the Novitiate I will profess first, temporary vows.

And after that?

Where I will go after that and the kind of mission I will receive: no clue. In the course of several years I will renew temporary vows and then, God willing, profess perpetual vows. But that is still far off!

Explore Story 
Kardinaal Simonis - Kathedraal Sint Bavo Haarlem

Kardinaal Simonis overleden

Hij ruste in vrede!

Gepubliceerd op Arsacal.nl op woensdag, 2 september 2020
Een bericht van Mgr. Hendriks over kardinaal Simonis, die jarenlang heel graag in onze Kathedraal kwam:
Op woens­dag­avond 2 sep­tem­ber bereikte ons het bericht dat kar­di­naal Adrianus Simonis vrij plot­se­ling is overle­den, kort na aan­komst in een hospice in Sassenheim. Donder­dag­och­tend 3 sep­tem­ber vier ik om 9.30 uur de heilige Mis tot zijn intentie in de kapel van De Tilten­berg.

Mijn erva­ringen

Kar­di­naal Simonis was bischop van Rotter­dam voordat hij aarts­bis­schop van Utrecht werd en hij heeft mij de diaken en pries­ter­wij­ding toege­diend. In 1971 was hij tot bis­schop- van Rotter­dam gewijd (20 maart) en een jaar later had­den een klas­ge­noot van mij en ik een gesprek met hem over ons verlangen om pries­ter te wor­den. Waar­schijn­lijk had ik hem – onbewust – eerder gezien tij­dens het Pas­to­raal Concilie dat plaats vond in de aula van Leeuwenhorst, het (voor­ma­lig) klein­semi­narie van het bisdom Rotter­dam.

Op aan­wij­zing van bis­schop Simonis ging ik na het gymnasium naar de KThA in Am­ster­dam, waarbij de bis­schop aan­wij­zingen gaf over de plaats waar ik zou wonen en de pries­ter die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding zou geven. Na een jaar wees die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding me de weg naar Rolduc, waar toen een semi­na­rie zou beginnen met een eigen les­pro­gramma.

Als pries­ter­stu­dent ontmoette ik bis­schop Simonis met regelmaat bij zijn bezoeken op het semi­na­rie Rolduc en in de vakanties. In 1979 heeft mgr. Simonis mij tot diaken en later dat jaar tot pries­ter gewijd. Nadat ik bijna twee jaar als kape­laan in de Haagse H. Familie­paro­chie had gewerkt, gaf mgr. Simonis me de opdracht in Rome canoniek recht te gaan stu­de­ren en hij vroeg me – vlak voordat hij als coad­ju­tor naar Utrecht ver­trok – docent te wor­den op het semi­na­rie Rolduc. In Rome zag ik kar­di­naal Simonis als hij naar de eeuwige stad kwam en in het Neder­lands college logeerde waar ik toen woonde. Het contact is altijd wel gebleven, zij het niet zeer frequent totdat hij de laatste jaren dich­ter­bij kwam wonen, in Voorhout.

Geen ‘hardliner’

Kar­di­naal Simonis was zeker geen ‘hardliner’, maar eerder een sympathieke, een­vou­dige en harte­lijke persoon. Maar hij had zijn geloofs­over­tui­ging en daarin was hij volle­dig, in alles een man van de kerk. Die over­tui­ging liet hij zich zeker niet afnemen door wat voor mode of stro­ming ook. Dat betekende dat hij in de zeven­tiger jaren van de vorige eeuw als con­ser­va­tief werd gezien, maar gelei­de­lijk groeide er steeds meer begrip voor zijn opvat­tingen en men­se­lijke in­stel­ling. Hij had mis­schien niet altijd het diplo­ma­tiek juiste woord in een concrete situatie, maar degene die daar op dat moment door­heen wist te zien, zag een man die oprecht, een­vou­dig en gelovig was. Hij heeft het geloof bewaard.

Dat zij U kennen!

In de eerste jaren in het bisdom Rotter­dam heeft zijn nadruk op het gebed, het geloof, het pries­ter­schap hem in de publi­ci­teit veel hoon opgeleverd. Alleen zijn wapen­spreuk ‘Ut cognoscant Te’ (Dat zij U kennen) vond men toen al arrogant. Maan­de­lijks schreef hij in die eerste tijd een brief aan het bisdom, die in de pa­ro­chies werd verspreid (waar de pastoors bereid waren mee te werken) en waaruit deze geest sprak: hij wilde van een pratende kerk een bid­dende kerk maken. Het werkte! Na jaren van totale leegte, kwamen er weer pries­terroe­pingen, totdat er weer zo’n der­tig kan­di­da­ten voor het bisdom waren. Hij had het belang van gees­te­lij­ke zaken en van een roe­ping om Jezus Christus na te volgen weer in het centrum van de geloofsaan­dacht geplaatst.

Rustiger

Zijn vele jaren als aarts­bis­schop van Utrecht waren al wat rus­tiger. Langzamer­hand wist hij de harten van zijn dio­ce­sanen te veroveren en door zijn eenvoud, harte­lijk­heid, aan­dacht voor de persoon en zijn geloof, de mensen een beeld van Christus, de goede herder te laten zien.
Hij was geen optimist, maar zijn na­tuur­lijke pessimisme werd getemperd door geloof en overgave.

Nu is hij niet meer onder ons. Gelukkig heeft hij geen lang ziek­bed gekend, want tegen dat proces van sterven en de dood zag hij op. De Heer heeft hem thuis gehaald, zonder veel omwegen.

Moge hij rusten in vrede, moge Hij de Heer nu kennen en zien van aange­zicht tot aange­zicht!

Explore Story 
2019-EersteCommunie-086-ElisabethBeelaerts

Start Communie en Vormsel trajecten

Dit jaar nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

In de samenwerkende parochies van RK Haarlem & BOAZ zijn wij bezig met een nieuwe opzet om de gezinnen en kinderen nog beter te begeleiden naar deelname aan deze mooie Sacramenten.

 

Eerste H. Communie

Door de nieuwe opzet nodigen wij kinderen die in dit schooljaar (2020-2021) in groep 5 (of hoger) zitten uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste H. Communie. Voor het traject vindt u alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

H. Vormsel

Voor het Vormsel traject nodigen we dit schooljaar (2020-2021) graag alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit. Voor het traject vindt u alle informatie en mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

Mocht u vragen hebben over het Communie of Vormsel traject kunt u contact op nemen met Rowy van Dijk, kapelaan Nars Beemster of kapelaan Johannes van Voorst (zie pastoraat).

Explore Story 
Maria Tenhemelopneming 15 augustus

Maria Hoogfeest op 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus vieren we als Katholieke Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

We vieren dat Maria, onbevlekt en altijd in grootste liefde gehoorzaam aan de Vader, aan het einde van haar aardse leven door God met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen bij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dit Hoogfeest vieren we groots, is ook verplicht, en daarvoor kunt u op de volgende plekken naar de Heilige Mis:

 • 9:30 uur: Tridentijnse Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 12:00 uur: Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 19:00 uur: Heilige Mis in de St. Bavo Kathedraal (Plebaan B. Putter) – reserveren verplicht, klik hier
  Deze Avondmis is dus van het Hoogfeest, niet van de zondag.

Ook zal het Hoogfeest uitbundig gevierd worden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo met meerdere mogelijkheden voor de Heilige Mis, zie hier de informatie.

Explore Story 
willibrordusorgel1

47ste serie zaterdagmiddagconcerten

Met ingang van zaterdag 4 juli om 16 uur start de 47ste editie van de Zaterdagmiddagconcerten in de St.-Bavokathedraal. De flyer kunt u hier als pdf downloaden.

De overheid verplicht ons dat de bezoekers van deze concerten tevoren reserveren. Dat kan kosteloos via de website willibrordusorgel.nl/agenda waar u ook nadere gegevens over de serie vindt.

De concerten zijn gratis toegankelijk, maar de organisatie vraagt na afloop wel een vrijwillige bijdrage.

Explore Story 
Kathedraal Bavo koepel

Vanaf 1 juni: zo kunt u de H. Mis weer bijwonen

Vanaf 1 juni kan de H. Mis gevierd worden met max. 30 personen verzameld. Dat betekent voor ons het volgende:

 • Een groot geschenk wordt ons weer geschonken dat ons grote vreugde geeft!

 

 • Elke dag wordt de H. Mis nog steeds via YouTube uitgezonden. Ook hier op onze website te zien.
 • Het aanbod van de liturgie is nog beperkt, omdat alle protocollen nog toegepast moeten worden. De H. Communie wordt pas vanaf 14 juni weer uitgereikt.

 

 • U kunt (verplicht) reserveren om aan een H. Mis deel te nemen. Dat kan bij elke respectievelijke viering op de Vieringen pagina.
  • Reserveren is verplicht om aan een viering deel te nemen.
  • Reserveren kan maximaal 4 dagen voor een betreffende viering. Als er geen knop “Reserveren” staat, dan moet u nog wachten.
  • Reserveren kan niet een onbeperkt aantal keren. Er is een limiet op hoe vaak u kan reserveren. Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven om weer deel te gaan nemen aan de H. Mis. De limiet van de frequentie kan naar omstandigheden en ontwikkelingen worden aangepast, dus die publiceren wij niet.
  • Als u succesvol heeft aangemeld, krijgt u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail moet u (op papier of digitaal) meenemen om bij de ingang van de kerk te laten zien. Alleen met het laten zien van die e-mail kunt u voor een H. Mis naar binnen. Dit is vervelend, maar momenteel zijn wij daartoe verplicht.
  • Als u (of iemand in uw omgeving) zelf geen internet heeft, doen wij een beroep op familieleden, vrienden of mede-parochianen om elkaar hierin bij te staan. Vanwege de druk die al op onze vrijwilligers ligt, kunnen wij momenteel niet realiseren om per telefoon te kunnen reserveren. Wij vragen uw begrip en enthousiaste medewerking daarin!

 

 • Het liturgische aanbod en de tijdstippen veranderen voor een deel, i.v.m. de huidige omstandigheden. Kijk goed in het rooster hieronder voor de exacte tijden.
Explore Story 

Kerstmis in onze kerken?

We weten het allemaal: Kerstmis zal een andere beleving zijn dan andere jaren. Ook in onze kerken. Wij willen ons best doen dat iedereen die echt naar de kerk wil komen, die mogelijkheid heeft, maar het aantal aanwezigen per viering zal zeer beperkt zijn. Ddat betekent ook dat het vaak eenvoudiger zal zijn, alleen al vanwege het feit dat we niet mogen samen zingen.

De plannen voor Kerstmis zijn inmiddels heel ver en we zijn er met grote zorg mee bezig.

Op maandag 14 december zal op deze website worden gepubliceerd wanneer en waar alle vieringen van Kerstmis zullen zijn. Reserveren kan later pas, die informatie zal ook op 14 december worden gepubliceerd. Let op: reserveren is echt verplicht voor elke viering en moet altijd bij de ingang getoond worden. Wij vinden het zelf ook erg vervelend, maar moeten dat van iedereen vragen.

 

In ieder geval kunt u deze plechtige Pontificale Heilige Missen met prachtige muziek zeker op KathedraalTV kijken:

 • Kerstavond 24 december om 20 uur: Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Eerste Kerstdag 25 december om 10 uur: Mgr. J. Punt, emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam

Ook bij deze vieringen is fysiek er bij zijn zeer beperkt en alleen met reservering mogelijk.

Vanaf 1 januari: nieuwe kapelaan in Haarlem&BOAZ

Een eerste bericht dat vanaf 1 januari kapelaan Teun Warnaar benoemd zal worden in de parochies van Haarlem & BOAZ. Kapelaan Teun Warnaar is momenteel werkzaam in parochies van Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Castricum en Wijk aan Zee. In het volgende parochieblad zal kapelaan Teun zich verder voorstellen.

Kapelaan Teun Warnaar zal in het algemeen alle taken en verantwoordelijkheden overnemen van kapelaan Johannes van Voorst, die eind december afscheid neemt van de parochies in Haarlem & BOAZ om in te treden in het religieuze leven.

De parochies en het pastoraal team zijn dankbaar aan de Bisschop dat een nieuwe kapelaan met ook al veel ervaring met jeugd en jongeren veel initiatieven zal kunnen continueren.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Veel zegen voor kapelaan Teun Warnaar toegewenst!

Maatregelen veranderd (18 nov)

Afgelopen dinsdag 17 november heeft de overheid de maatregelen aangepast.

Het bisdom heeft daarop laten weten op de website:

Over het alge­meen hebben deze aanpas­singen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehan­teerd wordt.

 

De vieringen gaan dus allemaal door zoals gepland, let goed op de tijdstippen en hoe u op elke locatie en tijdstip moet reserveren.

 

De Kathedraal Sint-Bavo is vanaf donderdag 19 november ook weer dagelijkse open voor (toeristische) bezoekers. Dan bent u ook welkom voor persoonlijk gebed.

 

Voor Kerstmis zijn we nu plannen aan het maken. Hou het nieuwe parochieblad en deze website goed in de gaten.

Reserveren H. Mis 18-19 oktober

Vanwege de groeiende dreiging van verspreiding van het coronavirus heeft de overheid meerdere maatregelen flink aangescherpt. De algemene regel die het meeste invloed heeft op de deelname aan de H. Mis is het maximum aantal deelnemers van 30.

U kunt nu reserveren voor de Heilige Missen van dit komende weekend op de pagina Vieringen.

Let op: het kan zijn dat reservering nu wel weer nodig is voor een kerk waar dat de afgelopen tijd niet nodig was.

Er zullen ook extra of afwijkende tijden zijn, dus kijk goed door het rooster.

 

Veel sterkte en zegen, altijd met elkaar verbonden in het gebed!

Nieuwe stap voor kapelaan Johannes

For English, see below

De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, daar kan ik al lang van getuigen. Door een uitgebreid proces van onderscheiding ben ik tot de conclusie gekomen dat God mij roept om in te treden in het religieuze leven. Al meerdere jaren werden kleine zaadjes geplant en in het afgelopen jaar is God expliciet geworden. Ook het verlangen aan mijn kant om Christus op deze specifieke manier te volgen is heel groot geworden.

Binnenkort zal ik gaan intreden bij het Instituut van het Mensgeworden Woord, dat oorspronkelijk uit Argentinië komt en wordt afgekort met IVE, van het Spaanstalige Instituto del Verbo Encarnado. Veel mensen hier kennen deze religieuze familie vooral van de “blauwe zusters”, die eigenlijk beter “servidoras” genoemd kunnen worden naar hun naam Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará. De religieuze familie bestaat uit paters, broeders, zusters en derde orde leden, verspreid over alle continenten, zowel actief als contemplatief. In Nederland zijn de paters IVE actief in parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam en Roermond en bij verschillende activiteiten.

Om als diocesaan priester in te treden in het religieuze leven is een minder gebruikelijke stap, maar niet onbekend. Ruim zes jaar ben ik diocesaan priester, dat is ook wat God van mij vroeg en ik heb met al mijn tekortkomingen gegeven wat ik kan. Nu vraagt God aan mij een andere weg te gaan. Het religieuze leven is een manier om Christus van meer nabij te volgen, om te streven naar de meest volmaakte eenwording met Hem en dat door middel van de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Een diocesaan priester belooft gehoorzaamheid aan de bisschop en kuisheid, de geloften die een religieus aflegt zijn in zekere zin meer allesomvattend. De religieuze priester is daarmee niet beter dan de diocesane priester, het is een andere manier van leven en overgave die de Heer nu van mij vraagt. In leven van gemeenschap volgens de genoemde geloften en de toewijding aan Maria wil ik mij dan volledig toewijden aan Jezus Christus. Vanuit die toewijding zullen dan evangelisatie, missie, verkondiging van het geloof en andere apostolaten komen.

Deze stap is een offer, voor mij en voor de Kerk hier in Nederland. Elke priester is hier zo hard nodig. Maar als God dit vraagt, dan zal Hij het offer ook ruim belonen. Daarbij werd ik onder andere geïnspireerd door wat in het Evangelie staat: “Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde…” (Marcus 3, 13).

Concreet betekent dit: tot en met Kerstmis blijf ik in de parochies van “Haarlem & BOAZ” met al het priesterlijke werk. Wel zal ik langzaamaan taken afronden en overdragen aan anderen. Rond de jaarwisseling zal ik vertrekken naar Italië en daar beginnen aan het noviciaat, dat zeker een jaar duurt. Wat daarna zal komen, dat weten God en mijn toekomstige oversten!

Ik besef dat dit voor velen een verrassing kan zijn en dat er vragen leven. Ik sta er altijd voor open om te praten, maar wil proberen om mijn huidige pastorale taken en verantwoordelijkheden in “Haarlem & BOAZ” zo goed mogelijk te kunnen volbrengen. Dus ik vraag begrip als ik niet meteen beschikbaar ben voor vragen of gesprek over deze nieuwe stap.

Met deze stap ben ik vanaf het begin van mijn onderscheiding heel expliciet aan het bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap voor ons bisdom en ons vaderland. Het is zo belangrijk dat we allemaal hard bidden dat jonge mensen de openheid zullen hebben om Gods roepstem te verstaan en de moed om er genereus op te antwoorden. Ook al neem ik nog niet nu afscheid, ik wil in het bijzonder de Bisschop, Mgr. Hendriks bedanken voor de beschikbaarheid en wijsheid op deze weg. Ik blijf bidden voor de Bisschop en het bisdom.

Wij allemaal zijn in gebed en Eucharistie verbonden, nu en altijd. Van harte hoop en bid ik dat iedereen telkens weer opnieuw zich opent voor de stem van de Heilige Geest om te horen wat Hij van ieder van ons vraagt en om Christus te volgen, waar Hij ook gaat. Waar Christus is, daar is hét Leven.

Kapelaan Johannes van Voorst

 

Veelgestelde vragen

Wat is het Instituut van het Mensgeworden Woord?

Het IVE is een katholiek religieus instituut van diocesaan recht, gesticht in Argentinië op 25 maart 1984 door Pater Carlos Miguel Buela, op dezelfde dag dat H. Johannes Paulus II de hele wereld heeft toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Zijn leden zijn priesters, seminaristen en coadjutor broeders. Onze roeping is om Christus van meer nabij te volgen onder de inspiratie van de Heilige Geest. We willen ons geheel toewijden aan God als onze grootste Liefde, zijn Heerlijkheid zoeken in een nieuwe en speciale manier van leven, voor de opbouw van de Kerk en de redding van de zielen.

Pater Buela stichtte ook de zustertak van dezelfde religieuze familie, het instituut Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, op 19 Maart 1988. In het Spaans heten de zusters oorspronkelijk “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará” en dit wordt afgekort als SSVM. De zusters worden in Nederland meestal “blauwe zusters” genoemd, maar kunnen eigenlijk beter “servidoras” worden genoemd, zoals in veel andere landen. Samen met de leken van de Derde Orde vormen alle leden samen de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. De paters en zusters zijn met gezamenlijk meer dan 2000 leden verspreid in missies over de gehele wereld op alle continenten.

Wat is de essentie van de missie van het IVE?

Het IVE ontleent zijn naam aan de gebeurtenis van de Menswording, die “het eerste en fundamentele mysterie van Jezus Christus is” (H. Johannes Paulus II). Het Woord van God kwam in de wereld, nam de menselijke natuur aan en leefde onder ons als mens om ons te verlossen.

Wij willen zijn als een andere menswording van het Woord, zodat de Menswording van Christus aanwezig kan zijn in de gehele mensheid, “om Christus in alles te brengen” (Efeziërs 1, 10). Om die reden is ons specifieke doel de evangelisatie van de cultuur, zodat het Evangelie diep geworteld kan zijn in het leven en de cultuur van elk land. Daarom leggen we al onze kracht in op het incultureren van het Evangelie, dat is, om de Menswording van Christus uit te breiden “naar alle mensen, in de gehele mens en in alle uitingen van de mens” (Constituties, nr. 5), daarbij alle vormen van zonde en leugen afwijzend.

Waar kunt u meer lezen over de IVE en hun werken?

ive.org

Heeft deze stap te maken met kwesties in het leven als diocesaan priester of met problemen met bisdom of parochie?

Nee. Een negatieve motivatie zou een te smalle basis zijn voor een stap die zo ver gaat. Het leven als priester in het Nederlandse parochieleven is niet gemakkelijk en moet altijd met nog grotere zorg benaderd worden, maar deze roeping is een roeping van God die kwam op een moment dat ik in Haarlem juist veel bezig mocht zijn met alle leeftijden, met allerlei initiatieven, etc.

Word ik monnik?

Nee, de IVE heeft een actieve en contemplatieve tak. De contemplatieve leden worden monniken genoemd, ik treed in bij de actieve paters.

Wat is het noviciaat?

Het noviciaat is het eerste jaar van voorbereiding op en vorming in het religieuze leven. In een gemeenschap leven en op meerdere manieren leren en gevormd worden in de dagelijkse praktijk van het religieuze leven en de spiritualiteit van het instituut. De IVE heeft noviciaten op een aantal plekken verspreid over de wereld; voor Europa is dat in Italië, niet ver van Rome. Na het noviciaat leg ik dan de eerste, tijdelijke geloften af.

Hoe gaat het dan verder?

Waar ik daarna heen ga en wat voor missie ik ga doen: geen idee. De tijdelijke geloften worden wel een aantal jaar hernieuwd en daarna zal ik dan, Deo volente, de eeuwige geloften afleggen. Maar dat duurt nog lang!

— — —

 

A new step

Gods ways are unfathomable, that is a truth of which I can testify since many years. Through an extended process of discernment, I have come to the conviction that God is calling me to enter religious life. Since several years small seeds were planted and this past year God has become explicit. Also on my side, the desire to follow Christ in this specific manner has grown much.

Soon I will enter the Institute of the Incarnate Word, usually abbreviated as IVE, following the original Spanish name Instituto del Verbo Encarnado. Many people know this religious family mostly because of the “blue sisters”, better called “servidoras” because of their full name Servants of the Lord and the Virgin of Matará. The religious family consists of fathers, brothers, sisters, and third order members, spread over all continents, both active and contemplative. In the Netherlands the fathers are active in parishes in the dioceses of Haarlem-Amsterdam and Roermond and at several activities.

Entering religious life as a diocesan priest is less common, but not unknown. I have been a diocesan priest since over six years, which is what God has asked of me and in which I have tried to give my all despite my shortcomings. Now God asks of me to take another path. Religious life is a way of following Christ more closely, striving for the most perfect unity with Him through the vows of poverty, chastity, and obedience. A diocesan priest promises obedience to the bishop and chastity, the vows that a religious professes are in some way more comprehensive and total. This does not mean that any particular religious priest is better than the diocesan priest, but it is a different way of life and abandonment, which the Lord is asking of me. In the community life according to the three vows and the consecration to Our Lady I desire to devote myself completely to Jesus Christ. Flowing from that surrender will come evangelization, mission, proclamation of the faith, and other apostolates.

This step is a sacrifice, for me and the Church here in the Netherlands. Every priest is needed so much here. But if this is what God asks, then He will reward the sacrifice abundantly. In this I was inspired by this line in the Gospel: “Jesus called to Himself whomever He wanted…” (Mark 3:13).

Concretely, this means: until Christmas I will stay in the parishes of Haarlem areas with all the priestly ministry. Slowly I will pass on tasks and responsibilities to others. At or close to New Year’s I will leave to Italy and start the Novitiate there, which lasts a full year. Whatever will come after that, only God and my future superiors know!

I am fully aware that this may be a surprise to many and that there are many questions. I am always open for conversation, but want to be serious about fulfilling my current pastoral duties and responsibilities in Haarlem and area until the end. Hence, I ask for understanding if I am not immediately available for questions or conversation about this new step.

Together with this new step I have been praying explicitly for new priestly vocations for our diocese and home country. It is so important that we all pray hard that young people will be open to hear Gods calling and be courageous to answer his call generously. And even though I am not saying goodbye yet, I do want to show my special gratitude to Bishop Hendriks for his availability and wisdom in this period. I will always keep praying for the Bishop and the diocese.

We all will remain united in prayer and the Eucharist, now and always. With all my heart I hope and pray that we all will open ourselves to the voice of the Holy Spirit again and again to hear what He asks of each one of us, and to follow Christ, wherever He will go. Where Christ is, there is Life!

Father Johannes van Voorst

 

Frequently Asked Questions

What is the Institute of the Incarnate Word?

The IVE is a Catholic Religious Institute of Diocesan Right founded in Argentina on March 25, 1984 by Reverend Father Carlos Miguel Buela, the very same day that Saint John Paul II consecrated the entire world to Our Lady of Fatima. Its members are priests, seminarians and coadjutor brothers. Our vocation is to follow Christ more closely under the inspiration of the Holy Spirit. We want to dedicate ourselves totally to God as our supreme Love, seeking his Glory in a new and special way of life, for the edification of the Church and the salvation of souls.

Father Buela also founded a women religious congregation in the same religious family, the Servants of the Lord and the Virgin of Matará, on March 19, 1988. In Spanish they are originally called “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”, abbreviated as SSVM. Together with the members of the Third Order, all members form the Religious Family of the Incarnate Word. The father, brothers, and sisters altogether count over 2000 members, spread in missions in the whole world on all continents.

What is the essence of the mission of the IVE?

The IVE takes its name from the event of the Incarnation, which is “the first and fundamental mystery of Jesus Christ” (St. John Paul II). The Word of God came to the world, took a human nature and lived among us as man to save us. We want to be like another incarnation of the Word, so that the Incarnation of Christ be present in all mankind, “to bring Christ to all things” (Eph 1: 10).

For that reason, our specific aim is the evangelization of culture, so that the Gospel can have its roots deep in the life and culture of each nation. Therefore, we apply all our strength to inculturate the Gospel, i.e., to prolong the Incarnation of Christ “to all men, in the whole man, and in all of the manifestations of man”, by rejecting all forms of sin and lies.

Where can you read more about the IVE and their works?

ive.org

Does this step have anything to do with issues of living as a diocesan priest or with problems with diocese or parish?

No. A negative motivation would be too small a foundation for such a huge step. Living as a priest in the Dutch parish life is certainly not easy and should be approached with ever greater care, but this vocation to which God is calling me is a vocation from God that came at a moment that I myself was so happy to be very active with all age groups and various initiatives, etc.

Do I become a monk?

No, the IVE has an active and contemplative branch. The contemplative members are called monks, I am entering the active fathers.

What is the Novitiate?

The Novitiate is the first year of preparation to and formation in the religious life. Living in a community and being formed in several ways in the daily practice of religious life and the spirituality of the institute. The IVE has Novitiates in several places spread throughout the world; for Europe, the Novitiate is in Italy, not far from Rome. After the Novitiate I will profess first, temporary vows.

And after that?

Where I will go after that and the kind of mission I will receive: no clue. In the course of several years I will renew temporary vows and then, God willing, profess perpetual vows. But that is still far off!

Kardinaal Simonis overleden

Hij ruste in vrede!

Gepubliceerd op Arsacal.nl op woensdag, 2 september 2020
Een bericht van Mgr. Hendriks over kardinaal Simonis, die jarenlang heel graag in onze Kathedraal kwam:
Op woens­dag­avond 2 sep­tem­ber bereikte ons het bericht dat kar­di­naal Adrianus Simonis vrij plot­se­ling is overle­den, kort na aan­komst in een hospice in Sassenheim. Donder­dag­och­tend 3 sep­tem­ber vier ik om 9.30 uur de heilige Mis tot zijn intentie in de kapel van De Tilten­berg.

Mijn erva­ringen

Kar­di­naal Simonis was bischop van Rotter­dam voordat hij aarts­bis­schop van Utrecht werd en hij heeft mij de diaken en pries­ter­wij­ding toege­diend. In 1971 was hij tot bis­schop- van Rotter­dam gewijd (20 maart) en een jaar later had­den een klas­ge­noot van mij en ik een gesprek met hem over ons verlangen om pries­ter te wor­den. Waar­schijn­lijk had ik hem – onbewust – eerder gezien tij­dens het Pas­to­raal Concilie dat plaats vond in de aula van Leeuwenhorst, het (voor­ma­lig) klein­semi­narie van het bisdom Rotter­dam.

Op aan­wij­zing van bis­schop Simonis ging ik na het gymnasium naar de KThA in Am­ster­dam, waarbij de bis­schop aan­wij­zingen gaf over de plaats waar ik zou wonen en de pries­ter die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding zou geven. Na een jaar wees die gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding me de weg naar Rolduc, waar toen een semi­na­rie zou beginnen met een eigen les­pro­gramma.

Als pries­ter­stu­dent ontmoette ik bis­schop Simonis met regelmaat bij zijn bezoeken op het semi­na­rie Rolduc en in de vakanties. In 1979 heeft mgr. Simonis mij tot diaken en later dat jaar tot pries­ter gewijd. Nadat ik bijna twee jaar als kape­laan in de Haagse H. Familie­paro­chie had gewerkt, gaf mgr. Simonis me de opdracht in Rome canoniek recht te gaan stu­de­ren en hij vroeg me – vlak voordat hij als coad­ju­tor naar Utrecht ver­trok – docent te wor­den op het semi­na­rie Rolduc. In Rome zag ik kar­di­naal Simonis als hij naar de eeuwige stad kwam en in het Neder­lands college logeerde waar ik toen woonde. Het contact is altijd wel gebleven, zij het niet zeer frequent totdat hij de laatste jaren dich­ter­bij kwam wonen, in Voorhout.

Geen ‘hardliner’

Kar­di­naal Simonis was zeker geen ‘hardliner’, maar eerder een sympathieke, een­vou­dige en harte­lijke persoon. Maar hij had zijn geloofs­over­tui­ging en daarin was hij volle­dig, in alles een man van de kerk. Die over­tui­ging liet hij zich zeker niet afnemen door wat voor mode of stro­ming ook. Dat betekende dat hij in de zeven­tiger jaren van de vorige eeuw als con­ser­va­tief werd gezien, maar gelei­de­lijk groeide er steeds meer begrip voor zijn opvat­tingen en men­se­lijke in­stel­ling. Hij had mis­schien niet altijd het diplo­ma­tiek juiste woord in een concrete situatie, maar degene die daar op dat moment door­heen wist te zien, zag een man die oprecht, een­vou­dig en gelovig was. Hij heeft het geloof bewaard.

Dat zij U kennen!

In de eerste jaren in het bisdom Rotter­dam heeft zijn nadruk op het gebed, het geloof, het pries­ter­schap hem in de publi­ci­teit veel hoon opgeleverd. Alleen zijn wapen­spreuk ‘Ut cognoscant Te’ (Dat zij U kennen) vond men toen al arrogant. Maan­de­lijks schreef hij in die eerste tijd een brief aan het bisdom, die in de pa­ro­chies werd verspreid (waar de pastoors bereid waren mee te werken) en waaruit deze geest sprak: hij wilde van een pratende kerk een bid­dende kerk maken. Het werkte! Na jaren van totale leegte, kwamen er weer pries­terroe­pingen, totdat er weer zo’n der­tig kan­di­da­ten voor het bisdom waren. Hij had het belang van gees­te­lij­ke zaken en van een roe­ping om Jezus Christus na te volgen weer in het centrum van de geloofsaan­dacht geplaatst.

Rustiger

Zijn vele jaren als aarts­bis­schop van Utrecht waren al wat rus­tiger. Langzamer­hand wist hij de harten van zijn dio­ce­sanen te veroveren en door zijn eenvoud, harte­lijk­heid, aan­dacht voor de persoon en zijn geloof, de mensen een beeld van Christus, de goede herder te laten zien.
Hij was geen optimist, maar zijn na­tuur­lijke pessimisme werd getemperd door geloof en overgave.

Nu is hij niet meer onder ons. Gelukkig heeft hij geen lang ziek­bed gekend, want tegen dat proces van sterven en de dood zag hij op. De Heer heeft hem thuis gehaald, zonder veel omwegen.

Moge hij rusten in vrede, moge Hij de Heer nu kennen en zien van aange­zicht tot aange­zicht!

Start Communie en Vormsel trajecten

Dit jaar nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

In de samenwerkende parochies van RK Haarlem & BOAZ zijn wij bezig met een nieuwe opzet om de gezinnen en kinderen nog beter te begeleiden naar deelname aan deze mooie Sacramenten.

 

Eerste H. Communie

Door de nieuwe opzet nodigen wij kinderen die in dit schooljaar (2020-2021) in groep 5 (of hoger) zitten uit om deel te nemen aan het voorbereidingstraject van de Eerste H. Communie. Voor het traject vindt u alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

H. Vormsel

Voor het Vormsel traject nodigen we dit schooljaar (2020-2021) graag alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit. Voor het traject vindt u alle informatie en mogelijkheid tot aanmelden hier.

 

Mocht u vragen hebben over het Communie of Vormsel traject kunt u contact op nemen met Rowy van Dijk, kapelaan Nars Beemster of kapelaan Johannes van Voorst (zie pastoraat).

Maria Hoogfeest op 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus vieren we als Katholieke Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

We vieren dat Maria, onbevlekt en altijd in grootste liefde gehoorzaam aan de Vader, aan het einde van haar aardse leven door God met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen bij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dit Hoogfeest vieren we groots, is ook verplicht, en daarvoor kunt u op de volgende plekken naar de Heilige Mis:

 • 9:30 uur: Tridentijnse Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 12:00 uur: Heilige Mis in de St. Joseph kerk (Kanunnik A. Hendriks) – reservering niet nodig
 • 19:00 uur: Heilige Mis in de St. Bavo Kathedraal (Plebaan B. Putter) – reserveren verplicht, klik hier
  Deze Avondmis is dus van het Hoogfeest, niet van de zondag.

Ook zal het Hoogfeest uitbundig gevierd worden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo met meerdere mogelijkheden voor de Heilige Mis, zie hier de informatie.

47ste serie zaterdagmiddagconcerten

Met ingang van zaterdag 4 juli om 16 uur start de 47ste editie van de Zaterdagmiddagconcerten in de St.-Bavokathedraal. De flyer kunt u hier als pdf downloaden.

De overheid verplicht ons dat de bezoekers van deze concerten tevoren reserveren. Dat kan kosteloos via de website willibrordusorgel.nl/agenda waar u ook nadere gegevens over de serie vindt.

De concerten zijn gratis toegankelijk, maar de organisatie vraagt na afloop wel een vrijwillige bijdrage.

Vanaf 1 juni: zo kunt u de H. Mis weer bijwonen

Vanaf 1 juni kan de H. Mis gevierd worden met max. 30 personen verzameld. Dat betekent voor ons het volgende:

 • Een groot geschenk wordt ons weer geschonken dat ons grote vreugde geeft!

 

 • Elke dag wordt de H. Mis nog steeds via YouTube uitgezonden. Ook hier op onze website te zien.
 • Het aanbod van de liturgie is nog beperkt, omdat alle protocollen nog toegepast moeten worden. De H. Communie wordt pas vanaf 14 juni weer uitgereikt.

 

 • U kunt (verplicht) reserveren om aan een H. Mis deel te nemen. Dat kan bij elke respectievelijke viering op de Vieringen pagina.
  • Reserveren is verplicht om aan een viering deel te nemen.
  • Reserveren kan maximaal 4 dagen voor een betreffende viering. Als er geen knop “Reserveren” staat, dan moet u nog wachten.
  • Reserveren kan niet een onbeperkt aantal keren. Er is een limiet op hoe vaak u kan reserveren. Op deze manier willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven om weer deel te gaan nemen aan de H. Mis. De limiet van de frequentie kan naar omstandigheden en ontwikkelingen worden aangepast, dus die publiceren wij niet.
  • Als u succesvol heeft aangemeld, krijgt u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail moet u (op papier of digitaal) meenemen om bij de ingang van de kerk te laten zien. Alleen met het laten zien van die e-mail kunt u voor een H. Mis naar binnen. Dit is vervelend, maar momenteel zijn wij daartoe verplicht.
  • Als u (of iemand in uw omgeving) zelf geen internet heeft, doen wij een beroep op familieleden, vrienden of mede-parochianen om elkaar hierin bij te staan. Vanwege de druk die al op onze vrijwilligers ligt, kunnen wij momenteel niet realiseren om per telefoon te kunnen reserveren. Wij vragen uw begrip en enthousiaste medewerking daarin!

 

 • Het liturgische aanbod en de tijdstippen veranderen voor een deel, i.v.m. de huidige omstandigheden. Kijk goed in het rooster hieronder voor de exacte tijden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina