nieuws

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Voor verder details, kijk HIER.

 

Vanuit de Kathedraal wordt vanaf woensdag 25 maart elke dag de H. Mis gestreamd op YouTube, net als Aanbidding van het Allerheiligste op dinsdag, donderdag en zaterdag van 15 tot 16 uur.

 

Kijk voor het overzicht van tijden HIER.

 

Bij het meevieren van deze Heilige Missen op afstand kan men dan op het moment van de Heilige Communie een gebed bidden van geestelijke Communie, zoals in de Traditie al vaker gebruikt is:

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen
banner6

Tot na Pasen geen publieke plechtigheden

Van rkkerk.nl:

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Lees meer in het artikel op rkkerk.nl.

 

Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor onze parochies en hoe wij de Goede Week en Pasen gaan vieren en raakt ons diep in ons hart.

Op dit moment zijn wij heel hard bezig om alles in te richten zodat vanaf komende zondag (22 maart) de Heilige Mis live vanuit de Kathedraal uitgezonden kan gaan worden via het internet.

De Heilige Missen van de weekdagen gaan door zoals gewoonlijk, alleen wel in het middenschip met meer ruimte, omdat het kleine aantallen zijn. In de Kathedraal wordt er vanaf nu ook extra op zaterdagen om 9 uur een H. Mis van de zaterdag gevierd (dit is geen Zondagsmis).

Alle maatregelen die nu van kracht zijn en de gevolgen op vele fronten (liturgie/aflassingen/bijeenkomsten/bediening/etc.) vindt u in dit artikel van Mgr. Hendriks. In dat artikel zal onze Bisschop-Coadjutor telkens bijhouden wat de huidige stand van zaken is in al die aspecten die ons allemaal raken.

 

In de komende weken zullen we meer bekend gaan maken over de liturgie van de Goede Week. Hoe u die kunt meevieren vanuit huis, hoe u toch palmtakjes kunt krijgen, etc.

 

Ook zal er de komende weken vaker Aanbidding van het Allerheiligste zijn, zoals zeer aanbevolen wordt door onze Bisschoppen. Dit kondigen we aan en zullen we ook gaan livestreamen.

 

Met dit alles richten we ons bovenal in gebed tot God en smeken we op voorspraak van Onze Lieve Vrouw ter Nood om een einde aan deze epidemie en crisis! Ons gezamenlijke gebed zal veel tot stand brengen, zoals in de noveen die Mgr. Hendriks ons vraagt te bidden.

 

Blijf onze website in de gaten houden!

 

Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo Genadekapel

Speciale noveen Onze Lieve Vrouw ter Nood Corona virus

Vanouds wordt in nood Maria in Heiloo aan­ge­roe­pen: een schipper die behou­den thuiskwam na in een hevige storm Maria te hebben aan­ge­roe­pen en een kapel te hebben beloofd, staat volgens de overleve­ring aan de oorsprong van de bede­vaart­plaats; een gedicht uit het begin van de 17e eeuw getuigt er al van dat vele zieken en kwets­ba­ren bij Onze Lieve Vrouw ter Nood bescher­ming en gene­zing von­den; ten tijde van de veepest werd de voor­spraak van Maria ter Nood inge­roe­pen en het vee met water uit de bron be­spren­keld. Ook in tij­den van het Corona-virus zullen we een noveen hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood. We nodigen ie­der­een uit om mee te doen.

 

Noveen

De noveen zal op maan­dag 16 maart beginnen en de dag voor het Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap) ein­digen. Ie­der­een is uit­ge­no­digd de teksten te delen op social media, zodat zo veel moge­lijk mensen de hemel zullen bestormen en we met elkaar onze gees­te­lij­ke kracht zullen putten uit bovenna­tuur­lijke bronnen!

Voor de Noveen wordt iedereen gevraagd om een kaars bij een afbeelding/beeld van Maria brandend te houden, elke dag van de Noveen de Rozenkrans te bidden met daarbij het Noveen gebed.

 

Hei­lig­dom

De teksten zijn voor­be­reid door de zusters van het Mens­ge­wor­den Woord (blauwe zusters) die op het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood werk­zaam zijn. Dat hei­lig­dom is ook te bezoeken. Ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten in het Gastenhuis zijn afge­last maar de vie­rin­gen door de week en de biecht­gele­gen­heid blijven gehandhaafd (op zon­dag is er zoals overal geen publieke Eucha­ris­tie­vie­ring). Ook is er uit­stel­ling en Rozen­krans­ge­bed. Zie hiervoor de website van het hei­lig­dom: www.olvter­nood.nl

 

Sint-Bavo Kathedraal Haarlem

De Sint-Bavo Kathedraal is ook nu nog elke dag open van 12 tot 16 uur en dan altijd toegankelijk voor gebed.

Op weekdagen wordt ook om 8.40 uur de Rozenkrans gebeden; om 9 uur wordt de H. Mis gevierd en zullen we deze noveen ook samen bidden.

 

Hou deze website in de gaten voor de nieuwste updates.

podcast

Juist zonder Zondagsmis: podcast ter inspiratie

De Zondagsmissen zijn komende weken afgelast. Het is onrustig om ons heen en veel onzekerheid. Wat doen we dan?

Precies, we gaan juist opnieuw op zoek naar de echte rust en inspiratie bij God. Extra tijd voor gebed, zelf of via Radio Maria.

Extra tijd voor inspiratie, een weg zoeken in wat er allemaal gebeurt. Zorgen, kritiek, angst, uitdaging, kansen, bekering, groei… Luister nu naar de podcast “Vast Goed!” Er is nu een nieuwe aflevering beschikbaar!

Kijk HIER!

 

corona update RKHaarlem Kathedraal parochies

Update: Verscherpte maatregelen met grote consequenties

De bisschoppen van Nederland hebben naar aanleiding van de overheidsinstructies op donderdag 12 maart een bericht laten uitgaan op vrijdag 13 maart met verregaande consequenties voor ons parochieleven: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4073&t=Corona+maatregelen+aangescherpt

 

Tot en met 31 maart zijn alle publieke weekendvieringen afgelast.

In onze kerken van Haarlem en BOAZ zullen de komende weekenden dus géén vieringen plaatsvinden.

 

Op het moment dat in een betreffende kerk de zondagsviering zou plaatsvinden, is de kerk wel open voor eigen stil gebed.

De kleinere vieringen op maandag t/m vrijdag kunnen wel doorgaan, zoals aangegeven op de pagina Vieringen in het aparte blok van de weekvieringen.

 

Alle activiteiten van catechese en jeugdgroepen worden tot en met 31 maart ook afgelast. Kijk daarvoor ook goed op de pagina Activiteiten.

Koorleden worden geïnformeerd door het eigen bestuur of leiding over doorgang van repetities en andere activiteiten.

 

We roepen iedereen op om te bidden voor alle betrokkenen, o.a. met het gebed dat de bisschoppen ons meegeven:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

En een gebed voor een geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U;
kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Maria

Corona en een houding van geloof

In deze dagen en weken gebeurt er veel, maatregelen vanuit de overheid, annuleringen van vele mooie activiteiten, zieken en ook veel ongeruste mensen. Dit vraagt van ons een goede, bezonnen houding om ons niet gek te laten maken door angst of paniek, maar ook niet roekeloos te zijn. Alle praktische voorzorgsmaatregelen zijn goed en nodig. Maar kan ook weer niet het enige zijn.

Ons sterkste antwoord, onze sterkste maatregel, ons sterkste wapen is: gebed.

Want God hoort ons bidden en kan grote dingen doen als wij Hem erom vragen, als wij Hem de ruimte geven en ontvankelijk zijn voor zijn genade. Daarom een extra oproep aan iedereen om te bidden. Voor slachtoffers, zieken, nabestaanden, medici, overheid, leidinggevenden en vooral dat God genezing brengt naar lichaam en geest.

Bidden kan overal: thuis, onderweg, in werkpauzes, noem het maar op. Maar gebed bij onze Heer Zelf, zoals aanwezig in elk Tabernakel, is natuurlijk extra bijzonder. In onze kerken zijn veel gelegenheden om te bidden:

 • St. Bavo Kathedraal:
  • Dagelijks geopend 12-16 uur (voor gebed gratis toegankelijk)
  • Maandag-vrijdag om 8.40 uur de Rozenkrans
  • Maandag-vrijdag om 9 uur de H. Mis
  • Vrijdag na de H. Mis tot 10.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste (nu extra elke week)
  • Vrijdag om 15 uur de Kruisweg
  • géén weekendvieringen, Kathedraal wel open voor stil gebed vanaf 9.30 uur
 • St. Joseph:
  • Maandag, woensdag, vrijdag om 8.40 uur de Rozenkrans
  • Maandag, woensdag, vrijdag om 9 uur de H. Mis
  • Vrijdag na de H. Mis tot 10 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  • Zaterdag 12 uur de H. Mis
  • Zaterdag 16-17 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  • géén weekendvieringen, wel open voor stil gebed op tijdstip van viering
 • Andere kerken: mogelijkheid tot stil gebed op tijden van eigenlijke zondagsvieringen (tijden hier)

 

En dan ook twee mooie gebeden die door verschillende kloostergemeenschappen geschreven zijn voor nu:

Heer onze God, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genezen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus,
breng door deze ziekte de gehele mensheid tot omkeer en geloof in U,
schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden,
zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel,
schenk aan de mensen die reeds zijn aangestoken
door dit virus Uw genezende liefde,
schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer.
Amen.

De Kommel Maastricht

 

Vader in de hemel,
Vol vertrouwen bidden we U en vragen
dat het coronavirus geen slachtoffers meer maakt.
Geef dat de epidemie snel onder controle is
en hergeef de getroffenen hun gezondheid, zodat de rust wederkeert.
Neem in uw liefde op zij die aan deze ziekte zijn overleden
en biedt troost aan de getroffen families.
Sta artsen en verpleegkundigen bij in hun strijd tegen deze ziekte,
zegen met inspiratie hen die zoeken naar een remedie.
Heer Jezus, Gij die lichaam en ziel genezen kunt,
ondanks onze machteloosheid in deze wereldwijde gezondheidscrisis,
stellen wij al ons vertrouwen in U. Schenk ons vrede en gezondheid.
Moeder Maria, wees onze voorspraak, draag in uw gebed blijvend zorg
voor ons en leid ons door uw liefde tot Jezus, uw Zoon.
Zo bidden wij U, God, niet uit verdienste, maar uit genade,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
die met U en met de Heilige Geest, leeft tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van de zusters Birgittinessen van Uden.

 

En een gebed voor een geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U;
kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

20200228_corona

Maatregelen bisschoppen vanwege coronavirus

In de­cem­ber startte in China een uitbraak van een corona­vi­rus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtweg­klach­ten. We­reld­wijd wor­den er maatregelen genomen om verdere versprei­ding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Neder­land bij een persoon vast­ge­steld.

Algemene maat­regelen

De be­lang­rijk­ste maat­regelen die volgens het RIVM genomen kunnen wor­den om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men, zijn:

 • Regel­ma­tig han­den wassen
 • In de binnen­kant van de elleboog hoesten en niesen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken

Li­tur­gische maat­regelen

Nu het virus ook in Neder­land is vast­ge­steld laten de Neder­landse bis­schop­pen weten dat met ingang van de zon­dags­vie­ring van 1 maart het volgende van kracht is in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • tij­dens vie­rin­gen in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
 • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;
 • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
 • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Gebed gevraagd

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om te bid­den voor alle mensen die we­reld­wijd slacht­of­fer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en des­kun­dig­heid be­ge­lei­den.

Bis­schop­pen in het bui­ten­land, waar eerder sprake was van het corona­vi­rus, hebben eveneens maat­regelen af­ge­kon­digd, hetzij als bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hetzij als bisdom.

FOCUS Missions Bavo Kathedraal Haarlem

Jonge Amerikanen te gast bij ons! [AFGELAST]

UPDATE: vanwege de grote onzekerheden in het reizen is het voor de studenten niet mogelijk om naar Nederland te komen. Ook zijn nu alle activiteiten afgelast. Heel jammer, maar het is overmacht en we zijn er zeker van dat God het ten goede zal keren.

In de tweede week van maart komt er een groep Amerikaanse studenten op bezoek in Haarlem. Vanuit de organisatie FOCUS (Fellowship of Catholic University Students) komen ze in een missiereis naar hier om in onze parochies te helpen met wat er ook nodig is: klussen, activiteiten, werk voor de armen in Amsterdam, kinderclub, etc. U zult het zien, een enthousiaste groep studenten en hun mentoren die er veel voor over hebben om hier te komen, daarbij zelf te leren, maar zich ook enthousiast in te zetten.

U bent allemaal speciaal uitgenodigd voor:

 • Zondag 15 maart 17.30 uur: Familie Potluck Dinner; alle families zijn uitgenodigd om met een gerecht aan te schuiven dat we samen delen. Een mooie gelegenheid om een gezellige avond te hebben en de Amerikaanse gasten al te ontmoeten. Voor wie wil vieren we om 16.30 uur samen de H. Mis van de zondag, met gedeeltes in het Engels. Alles in St. Bavo Kathedraal en Plebanie. Graag even aanmelden bij Rowy (rvandijk@rkhaarlem.nl).
 • Dinsdag 17 maart 15.30-17 uur: Josephclub voor alle kinderen en hun ouders. Speciale editie met Aanbidding..!
 • Woensdag 18 maart 19-22 uur: (Jong)volwassenen avond “I love you so”. De Theologie van het Lichaam is een schat waardoor H. Johannes Paulus II ons leert wat de bedoeling is van de menselijke liefde en seksualiteit. Onze identiteit, onze relaties, onze levenskeuzes hebben er alles mee te maken. Een van de Amerikaanse groepsleiders zal een inspirerende inleiding geven. In het Josephhuis. Aanmelden bij Rowy (rvandijk@rkhaarlem.nl).
 • Donderdag 19 maart 19 uur: Hoogfeest van Sint Joseph; Een feestelijke Hoogmis in de Josephkerk op het patroonsfeest met gezellig en feestelijk samenzijn na afloop, voor alle generaties, in het Josephhuis.
 • Vrijdag 20 maart 17.30-20 uur: Outdoor activiteit met alle tieners! (10-17 jr) Een geweldig leuke kans voor alle tieners om een gave activiteit te doen met de Amerikanen en met leuke gesprekken ook veel lol te hebben. Start in Plebanie van de Bavo Kathedraal (Leidsevaart 146), graag even aanmelden bij Rowy (rvandijk@rkhaarlem.nl).

Kijk ook bij Activiteiten!

Vanwege de overheidsmaatregelen vragen we voor alle activiteiten om u aan te melden bij Rowy (rvandijk@rkhaarlem.nl). Dan houden we goed zicht op de groep en de aantallen.

Aswoensdag priester askruisje

Aswoensdag in onze parochies

Op Aswoensdag begint de heilige en mooie periode van de Veertigdagentijd.

Het is een mooie en krachtige traditie om op Aswoensdag op het voorhoofd getekend te worden met het askruisje, als teken van boetvaardigheid en bekering. Daarmee willen we ontvankelijker worden voor wat God in ons leven wil doen.

In heel wat van onze kerken is er die dag een viering waarbij u het askruisje kunt ontvangen.

Kijk bij Vieringen voor alle tijden en plaatsen.

podcast

Nieuw: podcast Vast Goed!

Volgende week begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag op 26 februari. Met de Veertigdagentijd bereiden we ons speciaal voor op het Paastriduüm, als we Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus weer opnieuw gaan vieren en meemaken. Die voorbereidingstijd is ons gegeven en Jezus vraagt ons drie dingen: vasten, gebed en naastenliefde. Bepalen we allemaal alleen voor onszelf hoe we dat invullen? Voor een deel, ja. Maar het is niet alleen maar iets individueels, we kunnen er samen in optrekken.

We ontmoeten elkaar natuurlijk op verschillende manieren, in de Heilige Mis en daarbuiten, maar het kan op nog meer manieren!

Daarom nieuw voor jullie: “Vast Goed!”

Een luchtige “podcast” met persoonlijke gedachten, ideeën en achtergronden over de Veertigdagentijd, het vasten, mooie gebruiken, rijke tradities en leuke extra’s. Elke paar dagen een korte aflevering en jullie inbreng is meer dan welkom! Want vasten doen we niet alleen, maar kan met alle persoonlijke elementen ook echt van de hele gemeenschap zijn.

Altijd hier te vinden: rkhaarlem.nl/vast-goed

De eerste aflevering staat al klaar…

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina