Kinderen, Familiezondag

Als Gezin op weg naar Pasen, vooral nu thuis!

Klik hier voor het document met ideeën en handreikingen "Als Gezin op weg naar Pasen"

We leven in een bijzondere tijd. Vreemd in veel opzichten, maar het is ook een kans die ons gegeven wordt. De Goede Week begint bijna, met komend weekend Palmzondag en vanaf donderdag het zogeheten Paastriduüm dat leidt naar het hoogtepunt van het hele jaar: Pasen!

Maar de bijzondere vieringen in de kerk kunnen jullie nu alleen op afstand meemaken. Vanuit de Sint Bavo Kathedraal is er een speciale livestream, met elke dag een viering en meer. Kijk hier voor alle tijdstippen.

En nu hebben we iets geweldigs voor jullie! Een handreiking om als gezin heel bewust op weg te gaan naar Pasen.

Een document met veel ideeën voor creatieve verwerkingliedjesverhalen en nog meer.

Klik HIER om deze schat voor jullie te bekijken.

 

Met veel dank aan parochianen uit Leiden, die dit hebben gemaakt voor hun parochie en van wie wij het mogen overnemen!

Houd deze website in de gaten voor alle ontwikkelingen én mogelijkheden die we met jullie zoeken in deze tijd.

 

Jos-Punt-Foto-KN-Jan-Peeters

Live boodschap Mgr. Punt van zondag 29 maart

Op zon­dag 29 maart 2020 hield mgr. dr. J.M. Punt een live bood­schap voor de gelo­vi­gen in het bisdom. Dit om enkele bemoe­digende woor­den te spreken in deze voor velen moei­lijke tijd. De bood­schap van de bis­schop werd om 14.00 uur uitgezon­den via de strea­ming vanuit de ka­the­draal in Haar­lem.

 

urbi et orbi Paus Franciscus corona

Bijzondere meditatie Paus Franciscus bij speciaal Urbi et Orbi

Op vrijdag 27 maart vierde Paus Franciscus een indrukwekkend viering van gebed op het Sint Pietersplein. Daarbij sprak Paus Franciscus ook een speciale Urbi et Orbi zegen uit, voor stad en wereld.

Bij deze speciale gebeurtenis, had Paus Franciscus bijzondere woorden van verdieping en bemoediging voor ons allemaal:

 

Evangelielezing: Marcus 4, 35-41:Op diezelfde dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot hen: “Laten we oversteken.” Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: “Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?” Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: “Zwijg, stil!” De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: “Waarom zijn ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: “Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”
"Tegen het vallen van de avond" (Mc. 4, 35). Zo begint de passage uit het Evangelie dat we zojuist hebben gehoord. Het lijkt nu al wekenlang of de avond is gevallen. Het duister is neergedaald over onze pleinen, onze straten en onze steden; het heeft zich meester gemaakt van ons leven. Het vult alles met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles op haar weg verlamt. Je voelt het in de lucht, je ziet het aan de gebaren, je ziet het aan hoe mensen kijken. We zijn bang en verward. Zoals de discipelen in het evangelie zijn wij ineens gegrepen door een onverwacht opgekomen razende storm. We merken dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn kwetsbaar en we zijn de weg kwijt, en toch zijn we allemaal heel belangrijk en nodig. We moeten allemaal samen roeien en elkaar troost bieden. In die boot zitten wij met z'n allen. Net zoals die discipelen, die met één stem spreken en angstig zeggen: "We vergaan" (Mc. 4, 38). Zo merken ook wij dat we niet ieder voor zich verder kunnen, maar alleen gezamenlijk.
Het is gemakkelijk om ons in dit verhaal te herkennen. Wat moeilijk is, is de houding van Jezus te begrijpen. Terwijl de leerlingen van nature verontrust en wanhopig zijn, blijft Hij gewoon op de achtersteven, in het deel van de boot dat als eerste onder zal gaan. En wat doet Hij? Ondanks de commotie slaapt Hij vredig, vertrouwend op de Vader - het is de enige keer in het Evangelie dat we Jezus zien slapen. Wanneer Hij wordt gewekt, brengt Hij de wind en het water tot bedaren, en dan wendt Hij zich tot de leerlingen op een verwijtende toon: "Waarom zijn jullie bang? Heb je nog geen geloof? (Mc. 4, 40).
Laten we proberen het te begrijpen. Wat is het gebrek aan geloof van de leerlingen, dat tegengesteld is aan het vertrouwen van Jezus? Ze hadden niet opgehouden in Hem te geloven, in feite roepen ze Hem aan. Maar laten we eens kijken hoe ze Hem aanroepen: "Meester, kan het u niet schelen dat we verloren gaan?" (Mc. 4, 38). Kan het u niet schelen: ze denken dat Jezus niet geïnteresseerd is in hen, dat Hij zich niet om hen bekommert. Onder ons, in onze families, is een van de dingen die het meest pijn doen als we onszelf horen zeggen: "Geef je niet om mij?" Het is een zin die pijn doet en stormen in ons hart ontketent. Het moet Jezus ook wakker geschud hebben. Omdat niemand meer om ons geeft dan Hij. In feite redt Hij, als Hij eenmaal is aangeroepen, zijn twijfelende leerlingen.
De storm ontmaskert onze kwetsbaarheid en laat die valse en onnodige zekerheden achter waarmee we onze agenda's, onze plannen, onze gewoontes en prioriteiten hebben opgebouwd. Het laat ons zien hoe we in slaap zijn gevallen en hebben achtergelaten wat ons leven en onze gemeenschap voedt, onderhoudt en kracht geeft. De storm brengt alle intenties aan het licht van het "inpakken" en het vergeten van wat de zielen van onze volkeren heeft gevoed; al die pogingen om te verdoven met schijnbaar "reddende" gewoontes, niet in staat om een beroep te doen op onze wortels en de herinnering aan onze voorouders op te roepen, waardoor we de immuniteit die nodig is om tegenspoed het hoofd te bieden, niet meer onder ogen kunnen zien.
Met de storm is de truc vervallen van die stereotypen waarmee we onze "ego's", die zich altijd zorgen maken over ons eigen imago, gecamoufleerd hebben, en opnieuw is ontdekt dat we niet los kunnen van het (gezegende) gemeenschappelijk bezit: het bestaan als broeders en zusters.
"Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?"
Heer, uw Woord vanavond slaat op ons en gaat ons allemaal aan. In deze wereld van ons, waar U meer van houdt dan wij, zijn we op volle snelheid doorgeschoten, voelen we ons sterk en tot alles in staat. Geleidelijk aan hebben we ons laten meeslepen door de dingen en ons laten verdoven door de haast. We zijn niet gestopt bij uw oproepen, we zijn niet ontwaakt door oorlogen en mondiale onrechtvaardigheden, we hebben niet geluisterd naar de kreet van de armen, en van onze ernstig zieke planeet. We gingen onverschrokken verder, met de gedachte dat we wel altijd gezond zouden blijven in een zieke wereld. Nu, terwijl we op zee in beroering zijn, smeken we U, "Word wakker, Heer!"
"Waarom ben je bang? Heb je nog geen geloof?"
Heer, Gij doet een beroep op ons, een beroep op ons geloof. Dat het niet zozeer gaat om te geloven dat U bestaat, maar om naar U toe te komen en U te vertrouwen. In deze Vastentijd klinkt uw dringende oproep: "Bekeer je," "keer met heel je hart naar Mij terug" (Joel 2, 12). U roept ons op om deze tijd van de beproeving aan te grijpen als een tijd van keuze. Het is niet de tijd van uw oordeel, maar van ons oordeel: de tijd om te kiezen voor wat belangrijk is en wat voorbij gaat, om te onderscheiden wat nodig is en wat niet. Het is de tijd om de koers van het leven naar U, Heer, en naar de anderen te resetten. En we kunnen kijken naar zoveel voorbeeldige metgezellen die, in angst, hebben gereageerd door hun leven te geven. Het is de werkkracht van de Geest die wordt uitgestort en gegoten in moedige en edelmoedige toewijding. Het is het leven van de Geest dat in staat is om te verlossen, te waarderen en te laten zien hoe ons leven geweven en in stand gehouden wordt door gewone mensen - meestal vergeten - die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of op de grote catwalks van de laatste show, maar vandaag de dag zonder twijfel de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis schrijven: artsen, verpleegkundigen en verplegers, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, wetshandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich kan redden. Tegenover het lijden, waaraan de ware ontwikkeling van onze volkeren wordt afgemeten, ontdekken en ervaren we het hogepriesterlijk gebed van Jezus: "opdat allen één zijn" (Joh. 17, 21). Hoeveel mensen oefenen geduld uit en geven elke dag hoop, waarbij ze ervoor zorgen dat ze niet in paniek raken maar medeverantwoordelijk zijn. Hoeveel vaders, moeders, grootouders en grootmoeders, leerkrachten laten onze kinderen met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis onder ogen moeten zien en hoe ze die moeten doorstaan door hun gewoontes aan te passen, hun ogen te verheffen en het gebed te stimuleren. Hoeveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van iedereen. Gebed en stille dienst: dat zijn onze wapens om te overwinnen.
"Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?" 
Het begin van het geloof is dat we weten dat we redding nodig hebben. We zijn niet zelfvoorzienend, eenlingen; op onszelf zullen we zinken: we hebben de Heer nodig zoals de oude zeelieden de sterren. We nodigen Jezus uit in de boten van ons leven. Laten we Hem onze angsten geven, zodat hij ze kan overwinnen. Net als de leerlingen zullen we ervaren dat we met Hem aan boord geen schipbreuk zullen lijden. Want dit is Gods kracht: alles wat ons overkomt, zelfs slechte dingen, ten goede te keren. Hij brengt gemoedsrust in onze stormen, want bij God sterft het leven nooit.
De Heer daagt ons uit en nodigt ons uit om, te midden van onze storm, solidariteit en hoop te wekken en te activeren die in staat zijn om stevigheid, steun en betekenis te geven aan deze uren waarin alles schipbreuk lijkt te hebben geleden. De Heer ontwaakt om ons Paasgeloof te wekken en te doen herleven. We hebben een anker: in Zijn kruis zijn we gered. We hebben een roerganger: in Zijn kruis zijn we verlost. We hebben hoop: in Zijn kruis zijn we genezen en omarmd, zodat niets en niemand ons kan scheiden van Zijn verlossende liefde. Te midden van het isolement waarin we lijden onder het gebrek aan genegenheid en ontmoetingen, waarbij we het gebrek aan veel dingen ervaren, luisteren we opnieuw naar de aankondiging die ons redt: Hij is opgestaan en leeft naast ons. De Heer roept ons vanaf Zijn kruis op om het leven dat ons te wachten staat te herontdekken, om te kijken naar hen die een beroep op ons doen, om de genade die ons bewoont te versterken, te erkennen en te bemoedigen. Laten we de kwijnende vlam niet doven (vgl. Jes. 42, 3), die nooit ziek wordt, en laten we de hoop weer aanwakkeren.
Zijn kruis omarmen betekent de moed vinden om alle tegenslagen van de huidige tijd te omarmen en even afstand te doen van ons verlangen naar almacht en bezittingen om ruimte te geven aan de creativiteit die alleen de Geest kan wekken. Het betekent de moed vinden om ruimtes te openen waar iedereen zich geroepen voelt en nieuwe vormen van gastvrijheid, broederschap en solidariteit toe te laten. In Zijn kruis zijn we gered om de hoop te verwelkomen en het te laten zijn om alle mogelijke maatregelen en manieren die ons kunnen helpen om onszelf te behouden en te bewaken, te versterken en te ondersteunen. De Heer omarmen om de hoop te omarmen: dat is de kracht van het geloof, die ons bevrijdt van angst en ons hoop geeft.
"Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?"
Beste broeders en zusters, vanuit deze plaats, die het rotsachtige geloof van Petrus verhaalt, wil ik jullie vanavond allemaal aan de Heer toevertrouwen, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, heil van Gods volk, ster van de stormachtige zee. Vanaf deze colonnade die Rome en de wereld omarmt, daalt Gods zegen op u neer als een troostende omhelzing. Heer, zegen de wereld, geef gezondheid aan het lichaam en troost aan het hart. U vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Maar U, Heer, laat ons niet aan de greep van de storm over. En nogmaals: "Wees niet bang" (Mt. 28, 5). En wij, samen met Petrus, "werpen al onze zorgen op U, want Gij hebt zorg voor ons".. (Vgl. 1 Pt. 5, 7)

 

Vertaling van RK Documenten 

Kerk laptop

Online en telefonisch zijn we ook een kerkelijke gemeenschap

In deze tijden van corona zijn we op vreemde manier op afstand van elkaar. Dat geldt voor de ouderen, jongeren, gezinnen, ons allemaal. Tegelijk zijn er talloze manieren waarop we ook wel met elkaar in contact kunnen zijn en blijven, soms juist meer! Hierbij een aantal mogelijkheden:

 

H. Mis en Aanbidding live via YouTube

De dagelijkse H. Mis en regelmatige Aanbidding kunt u live volgen via ons YouTube kanaal. Voor alle tijdstippen, kijk bij Vieringen.

 

Een kaars laten aansteken bij Maria van Haarlem

Kijk hier.

 

Als jongere/gezin een ouder iemand bellen/helpen tegen vereenzaming?

In onze parochies zijn we ook nieuw begonnen: iedereen die wil, kan zich opgeven om gekoppeld te worden aan iemand in onze kring die in een kwetsbare "zone" zit. Om te zorgen dat deze dierbare mensen niet eenzaam worden met minder bezoek, kunnen de vrijwilligers hen regelmatig even bellen en in overleg en waar nodig eventueel nog iets meer voor ze betekenen. Dit alles gaat in overleg met en coördinatie door diaken Gert Jan van der Wal en Rowy van Dijk.

Aanmelden om te helpen bij Rowy van Dijk (06-45363857)

Aanmelden om een telefoontje en evt. wat hulp te ontvangen bij diaken Gert Jan (06-43223690)

 

Activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren online

Verschillende activiteiten zijn geannuleerd, maar dat blijven we niet doen. De komende weken en maanden organiseren we verschillende activiteiten voor onze groepen via skype en eventueel andere platforms als nodig!

Kijk bij Activiteiten voor alle tijdstippen.

 

Rozenkrans bidden

De Rozenkrans kan altijd al overal gebeden worden. Als u het graag samen zou willen bidden, dan is er een mooie gelegenheid om aan te sluiten bij een groep uit Leiden en omgeving die dat elke avond samen doet via Zoom. Voor meer informatie kijk hier.

nieuws

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Voor verder details, kijk HIER.

 

Vanuit de Kathedraal wordt vanaf woensdag 25 maart elke dag de H. Mis gestreamd op YouTube, net als Aanbidding van het Allerheiligste op dinsdag, donderdag en zaterdag van 15 tot 16 uur.

 

Kijk voor het overzicht van tijden HIER.

 

Bij het meevieren van deze Heilige Missen op afstand kan men dan op het moment van de Heilige Communie een gebed bidden van geestelijke Communie, zoals in de Traditie al vaker gebruikt is:

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen
banner6

Tot na Pasen geen publieke plechtigheden

Van rkkerk.nl:

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Lees meer in het artikel op rkkerk.nl.

 

Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor onze parochies en hoe wij de Goede Week en Pasen gaan vieren en raakt ons diep in ons hart.

Op dit moment zijn wij heel hard bezig om alles in te richten zodat vanaf komende zondag (22 maart) de Heilige Mis live vanuit de Kathedraal uitgezonden kan gaan worden via het internet.

De Heilige Missen van de weekdagen gaan door zoals gewoonlijk, alleen wel in het middenschip met meer ruimte, omdat het kleine aantallen zijn. In de Kathedraal wordt er vanaf nu ook extra op zaterdagen om 9 uur een H. Mis van de zaterdag gevierd (dit is geen Zondagsmis).

Alle maatregelen die nu van kracht zijn en de gevolgen op vele fronten (liturgie/aflassingen/bijeenkomsten/bediening/etc.) vindt u in dit artikel van Mgr. Hendriks. In dat artikel zal onze Bisschop-Coadjutor telkens bijhouden wat de huidige stand van zaken is in al die aspecten die ons allemaal raken.

 

In de komende weken zullen we meer bekend gaan maken over de liturgie van de Goede Week. Hoe u die kunt meevieren vanuit huis, hoe u toch palmtakjes kunt krijgen, etc.

 

Ook zal er de komende weken vaker Aanbidding van het Allerheiligste zijn, zoals zeer aanbevolen wordt door onze Bisschoppen. Dit kondigen we aan en zullen we ook gaan livestreamen.

 

Met dit alles richten we ons bovenal in gebed tot God en smeken we op voorspraak van Onze Lieve Vrouw ter Nood om een einde aan deze epidemie en crisis! Ons gezamenlijke gebed zal veel tot stand brengen, zoals in de noveen die Mgr. Hendriks ons vraagt te bidden.

 

Blijf onze website in de gaten houden!

 

Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo Genadekapel

Speciale noveen Onze Lieve Vrouw ter Nood Corona virus

Vanouds wordt in nood Maria in Heiloo aan­ge­roe­pen: een schipper die behou­den thuiskwam na in een hevige storm Maria te hebben aan­ge­roe­pen en een kapel te hebben beloofd, staat volgens de overleve­ring aan de oorsprong van de bede­vaart­plaats; een gedicht uit het begin van de 17e eeuw getuigt er al van dat vele zieken en kwets­ba­ren bij Onze Lieve Vrouw ter Nood bescher­ming en gene­zing von­den; ten tijde van de veepest werd de voor­spraak van Maria ter Nood inge­roe­pen en het vee met water uit de bron be­spren­keld. Ook in tij­den van het Corona-virus zullen we een noveen hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood. We nodigen ie­der­een uit om mee te doen.

 

Noveen

De noveen zal op maan­dag 16 maart beginnen en de dag voor het Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap) ein­digen. Ie­der­een is uit­ge­no­digd de teksten te delen op social media, zodat zo veel moge­lijk mensen de hemel zullen bestormen en we met elkaar onze gees­te­lij­ke kracht zullen putten uit bovenna­tuur­lijke bronnen!

Voor de Noveen wordt iedereen gevraagd om een kaars bij een afbeelding/beeld van Maria brandend te houden, elke dag van de Noveen de Rozenkrans te bidden met daarbij het Noveen gebed.

 

Hei­lig­dom

De teksten zijn voor­be­reid door de zusters van het Mens­ge­wor­den Woord (blauwe zusters) die op het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood werk­zaam zijn. Dat hei­lig­dom is ook te bezoeken. Ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten in het Gastenhuis zijn afge­last maar de vie­rin­gen door de week en de biecht­gele­gen­heid blijven gehandhaafd (op zon­dag is er zoals overal geen publieke Eucha­ris­tie­vie­ring). Ook is er uit­stel­ling en Rozen­krans­ge­bed. Zie hiervoor de website van het hei­lig­dom: www.olvter­nood.nl

 

Sint-Bavo Kathedraal Haarlem

De Sint-Bavo Kathedraal is ook nu nog elke dag open van 12 tot 16 uur en dan altijd toegankelijk voor gebed.

Op weekdagen wordt ook om 8.40 uur de Rozenkrans gebeden; om 9 uur wordt de H. Mis gevierd en zullen we deze noveen ook samen bidden.

 

Hou deze website in de gaten voor de nieuwste updates.

podcast

Juist zonder Zondagsmis: podcast ter inspiratie

De Zondagsmissen zijn komende weken afgelast. Het is onrustig om ons heen en veel onzekerheid. Wat doen we dan?

Precies, we gaan juist opnieuw op zoek naar de echte rust en inspiratie bij God. Extra tijd voor gebed, zelf of via Radio Maria.

Extra tijd voor inspiratie, een weg zoeken in wat er allemaal gebeurt. Zorgen, kritiek, angst, uitdaging, kansen, bekering, groei... Luister nu naar de podcast "Vast Goed!" Er is nu een nieuwe aflevering beschikbaar!

Kijk HIER!

 

corona update RKHaarlem Kathedraal parochies

Update: Verscherpte maatregelen met grote consequenties

De bisschoppen van Nederland hebben naar aanleiding van de overheidsinstructies op donderdag 12 maart een bericht laten uitgaan op vrijdag 13 maart met verregaande consequenties voor ons parochieleven: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4073&t=Corona+maatregelen+aangescherpt

 

Tot en met 31 maart zijn alle publieke weekendvieringen afgelast.

In onze kerken van Haarlem en BOAZ zullen de komende weekenden dus géén vieringen plaatsvinden.

 

Op het moment dat in een betreffende kerk de zondagsviering zou plaatsvinden, is de kerk wel open voor eigen stil gebed.

De kleinere vieringen op maandag t/m vrijdag kunnen wel doorgaan, zoals aangegeven op de pagina Vieringen in het aparte blok van de weekvieringen.

 

Alle activiteiten van catechese en jeugdgroepen worden tot en met 31 maart ook afgelast. Kijk daarvoor ook goed op de pagina Activiteiten.

Koorleden worden geïnformeerd door het eigen bestuur of leiding over doorgang van repetities en andere activiteiten.

 

We roepen iedereen op om te bidden voor alle betrokkenen, o.a. met het gebed dat de bisschoppen ons meegeven:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

En een gebed voor een geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U;
kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Maria

Corona en een houding van geloof

In deze dagen en weken gebeurt er veel, maatregelen vanuit de overheid, annuleringen van vele mooie activiteiten, zieken en ook veel ongeruste mensen. Dit vraagt van ons een goede, bezonnen houding om ons niet gek te laten maken door angst of paniek, maar ook niet roekeloos te zijn. Alle praktische voorzorgsmaatregelen zijn goed en nodig. Maar kan ook weer niet het enige zijn.

Ons sterkste antwoord, onze sterkste maatregel, ons sterkste wapen is: gebed.

Want God hoort ons bidden en kan grote dingen doen als wij Hem erom vragen, als wij Hem de ruimte geven en ontvankelijk zijn voor zijn genade. Daarom een extra oproep aan iedereen om te bidden. Voor slachtoffers, zieken, nabestaanden, medici, overheid, leidinggevenden en vooral dat God genezing brengt naar lichaam en geest.

Bidden kan overal: thuis, onderweg, in werkpauzes, noem het maar op. Maar gebed bij onze Heer Zelf, zoals aanwezig in elk Tabernakel, is natuurlijk extra bijzonder. In onze kerken zijn veel gelegenheden om te bidden:

 • St. Bavo Kathedraal:
  • Dagelijks geopend 12-16 uur (voor gebed gratis toegankelijk)
  • Maandag-vrijdag om 8.40 uur de Rozenkrans
  • Maandag-vrijdag om 9 uur de H. Mis
  • Vrijdag na de H. Mis tot 10.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste (nu extra elke week)
  • Vrijdag om 15 uur de Kruisweg
  • géén weekendvieringen, Kathedraal wel open voor stil gebed vanaf 9.30 uur
 • St. Joseph:
  • Maandag, woensdag, vrijdag om 8.40 uur de Rozenkrans
  • Maandag, woensdag, vrijdag om 9 uur de H. Mis
  • Vrijdag na de H. Mis tot 10 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  • Zaterdag 12 uur de H. Mis
  • Zaterdag 16-17 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  • géén weekendvieringen, wel open voor stil gebed op tijdstip van viering
 • Andere kerken: mogelijkheid tot stil gebed op tijden van eigenlijke zondagsvieringen (tijden hier)

 

En dan ook twee mooie gebeden die door verschillende kloostergemeenschappen geschreven zijn voor nu:

Heer onze God, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genezen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus,
breng door deze ziekte de gehele mensheid tot omkeer en geloof in U,
schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden,
zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel,
schenk aan de mensen die reeds zijn aangestoken
door dit virus Uw genezende liefde,
schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer.
Amen.

De Kommel Maastricht

 

Vader in de hemel,
Vol vertrouwen bidden we U en vragen
dat het coronavirus geen slachtoffers meer maakt.
Geef dat de epidemie snel onder controle is
en hergeef de getroffenen hun gezondheid, zodat de rust wederkeert.
Neem in uw liefde op zij die aan deze ziekte zijn overleden
en biedt troost aan de getroffen families.
Sta artsen en verpleegkundigen bij in hun strijd tegen deze ziekte,
zegen met inspiratie hen die zoeken naar een remedie.
Heer Jezus, Gij die lichaam en ziel genezen kunt,
ondanks onze machteloosheid in deze wereldwijde gezondheidscrisis,
stellen wij al ons vertrouwen in U. Schenk ons vrede en gezondheid.
Moeder Maria, wees onze voorspraak, draag in uw gebed blijvend zorg
voor ons en leid ons door uw liefde tot Jezus, uw Zoon.
Zo bidden wij U, God, niet uit verdienste, maar uit genade,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
die met U en met de Heilige Geest, leeft tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van de zusters Birgittinessen van Uden.

 

En een gebed voor een geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U;
kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina