Maria

Corona en een houding van geloof

In deze dagen en weken gebeurt er veel, maatregelen vanuit de overheid, annuleringen van vele mooie activiteiten, zieken en ook veel ongeruste mensen. Dit vraagt van ons een goede, bezonnen houding om ons niet gek te laten maken door angst of paniek, maar ook niet roekeloos te zijn. Alle praktische voorzorgsmaatregelen zijn goed en nodig. Maar kan ook weer niet het enige zijn.

Ons sterkste antwoord, onze sterkste maatregel, ons sterkste wapen is: gebed.

Want God hoort ons bidden en kan grote dingen doen als wij Hem erom vragen, als wij Hem de ruimte geven en ontvankelijk zijn voor zijn genade. Daarom een extra oproep aan iedereen om te bidden. Voor slachtoffers, zieken, nabestaanden, medici, overheid, leidinggevenden en vooral dat God genezing brengt naar lichaam en geest.

Bidden kan overal: thuis, onderweg, in werkpauzes, noem het maar op. Maar gebed bij onze Heer Zelf, zoals aanwezig in elk Tabernakel, is natuurlijk extra bijzonder. In onze kerken zijn veel gelegenheden om te bidden:

 • St. Bavo Kathedraal:
  • Dagelijks geopend 12-16 uur (voor gebed gratis toegankelijk)
  • Maandag-vrijdag om 8.40 uur de Rozenkrans
  • Maandag-vrijdag om 9 uur de H. Mis
  • Vrijdag na de H. Mis tot 10.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste (nu extra elke week)
  • Vrijdag om 15 uur de Kruisweg
  • géén weekendvieringen, Kathedraal wel open voor stil gebed vanaf 9.30 uur
 • St. Joseph:
  • Maandag, woensdag, vrijdag om 8.40 uur de Rozenkrans
  • Maandag, woensdag, vrijdag om 9 uur de H. Mis
  • Vrijdag na de H. Mis tot 10 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  • Zaterdag 12 uur de H. Mis
  • Zaterdag 16-17 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  • géén weekendvieringen, wel open voor stil gebed op tijdstip van viering
 • Andere kerken: mogelijkheid tot stil gebed op tijden van eigenlijke zondagsvieringen (tijden hier)

 

En dan ook twee mooie gebeden die door verschillende kloostergemeenschappen geschreven zijn voor nu:

Heer onze God, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genezen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus,
breng door deze ziekte de gehele mensheid tot omkeer en geloof in U,
schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden,
zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel,
schenk aan de mensen die reeds zijn aangestoken
door dit virus Uw genezende liefde,
schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer.
Amen.

De Kommel Maastricht

 

Vader in de hemel,
Vol vertrouwen bidden we U en vragen
dat het coronavirus geen slachtoffers meer maakt.
Geef dat de epidemie snel onder controle is
en hergeef de getroffenen hun gezondheid, zodat de rust wederkeert.
Neem in uw liefde op zij die aan deze ziekte zijn overleden
en biedt troost aan de getroffen families.
Sta artsen en verpleegkundigen bij in hun strijd tegen deze ziekte,
zegen met inspiratie hen die zoeken naar een remedie.
Heer Jezus, Gij die lichaam en ziel genezen kunt,
ondanks onze machteloosheid in deze wereldwijde gezondheidscrisis,
stellen wij al ons vertrouwen in U. Schenk ons vrede en gezondheid.
Moeder Maria, wees onze voorspraak, draag in uw gebed blijvend zorg
voor ons en leid ons door uw liefde tot Jezus, uw Zoon.
Zo bidden wij U, God, niet uit verdienste, maar uit genade,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
die met U en met de Heilige Geest, leeft tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van de zusters Birgittinessen van Uden.

 

En een gebed voor een geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U;
kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

20200228_corona

Maatregelen bisschoppen vanwege coronavirus

In de­cem­ber startte in China een uitbraak van een corona­vi­rus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtweg­klach­ten. We­reld­wijd wor­den er maatregelen genomen om verdere versprei­ding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Neder­land bij een persoon vast­ge­steld.

Algemene maat­regelen

De be­lang­rijk­ste maat­regelen die volgens het RIVM genomen kunnen wor­den om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men, zijn:

 • Regel­ma­tig han­den wassen
 • In de binnen­kant van de elleboog hoesten en niesen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken

Li­tur­gische maat­regelen

Nu het virus ook in Neder­land is vast­ge­steld laten de Neder­landse bis­schop­pen weten dat met ingang van de zon­dags­vie­ring van 1 maart het volgende van kracht is in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • tij­dens vie­rin­gen in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
 • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;
 • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
 • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Gebed gevraagd

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om te bid­den voor alle mensen die we­reld­wijd slacht­of­fer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en des­kun­dig­heid be­ge­lei­den.

Bis­schop­pen in het bui­ten­land, waar eerder sprake was van het corona­vi­rus, hebben eveneens maat­regelen af­ge­kon­digd, hetzij als bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hetzij als bisdom.

FOCUS Missions Bavo Kathedraal Haarlem

Jonge Amerikanen te gast bij ons! [AFGELAST]

UPDATE: vanwege de grote onzekerheden in het reizen is het voor de studenten niet mogelijk om naar Nederland te komen. Ook zijn nu alle activiteiten afgelast. Heel jammer, maar het is overmacht en we zijn er zeker van dat God het ten goede zal keren.

In de tweede week van maart komt er een groep Amerikaanse studenten op bezoek in Haarlem. Vanuit de organisatie FOCUS (Fellowship of Catholic University Students) komen ze in een missiereis naar hier om in onze parochies te helpen met wat er ook nodig is: klussen, activiteiten, werk voor de armen in Amsterdam, kinderclub, etc. U zult het zien, een enthousiaste groep studenten en hun mentoren die er veel voor over hebben om hier te komen, daarbij zelf te leren, maar zich ook enthousiast in te zetten.

U bent allemaal speciaal uitgenodigd voor:

 • Zondag 15 maart 17.30 uur: Familie Potluck Dinner; alle families zijn uitgenodigd om met een gerecht aan te schuiven dat we samen delen. Een mooie gelegenheid om een gezellige avond te hebben en de Amerikaanse gasten al te ontmoeten. Voor wie wil vieren we om 16.30 uur samen de H. Mis van de zondag, met gedeeltes in het Engels. Alles in St. Bavo Kathedraal en Plebanie. Graag even aanmelden bij Rowy (rvandijk@rkhaarlem.nl).
 • Dinsdag 17 maart 15.30-17 uur: Josephclub voor alle kinderen en hun ouders. Speciale editie met Aanbidding..!
 • Woensdag 18 maart 19-22 uur: (Jong)volwassenen avond “I love you so”. De Theologie van het Lichaam is een schat waardoor H. Johannes Paulus II ons leert wat de bedoeling is van de menselijke liefde en seksualiteit. Onze identiteit, onze relaties, onze levenskeuzes hebben er alles mee te maken. Een van de Amerikaanse groepsleiders zal een inspirerende inleiding geven. In het Josephhuis. Aanmelden bij Rowy (rvandijk@rkhaarlem.nl).
 • Donderdag 19 maart 19 uur: Hoogfeest van Sint Joseph; Een feestelijke Hoogmis in de Josephkerk op het patroonsfeest met gezellig en feestelijk samenzijn na afloop, voor alle generaties, in het Josephhuis.
 • Vrijdag 20 maart 17.30-20 uur: Outdoor activiteit met alle tieners! (10-17 jr) Een geweldig leuke kans voor alle tieners om een gave activiteit te doen met de Amerikanen en met leuke gesprekken ook veel lol te hebben. Start in Plebanie van de Bavo Kathedraal (Leidsevaart 146), graag even aanmelden bij Rowy (rvandijk@rkhaarlem.nl).

Kijk ook bij Activiteiten!

Vanwege de overheidsmaatregelen vragen we voor alle activiteiten om u aan te melden bij Rowy (rvandijk@rkhaarlem.nl). Dan houden we goed zicht op de groep en de aantallen.

Aswoensdag priester askruisje

Aswoensdag in onze parochies

Op Aswoensdag begint de heilige en mooie periode van de Veertigdagentijd.

Het is een mooie en krachtige traditie om op Aswoensdag op het voorhoofd getekend te worden met het askruisje, als teken van boetvaardigheid en bekering. Daarmee willen we ontvankelijker worden voor wat God in ons leven wil doen.

In heel wat van onze kerken is er die dag een viering waarbij u het askruisje kunt ontvangen.

Kijk bij Vieringen voor alle tijden en plaatsen.

podcast

Nieuw: podcast Vast Goed!

Volgende week begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag op 26 februari. Met de Veertigdagentijd bereiden we ons speciaal voor op het Paastriduüm, als we Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus weer opnieuw gaan vieren en meemaken. Die voorbereidingstijd is ons gegeven en Jezus vraagt ons drie dingen: vasten, gebed en naastenliefde. Bepalen we allemaal alleen voor onszelf hoe we dat invullen? Voor een deel, ja. Maar het is niet alleen maar iets individueels, we kunnen er samen in optrekken.

We ontmoeten elkaar natuurlijk op verschillende manieren, in de Heilige Mis en daarbuiten, maar het kan op nog meer manieren!

Daarom nieuw voor jullie: “Vast Goed!”

Een luchtige “podcast” met persoonlijke gedachten, ideeën en achtergronden over de Veertigdagentijd, het vasten, mooie gebruiken, rijke tradities en leuke extra’s. Elke paar dagen een korte aflevering en jullie inbreng is meer dan welkom! Want vasten doen we niet alleen, maar kan met alle persoonlijke elementen ook echt van de hele gemeenschap zijn.

Altijd hier te vinden: rkhaarlem.nl/vast-goed

De eerste aflevering staat al klaar…

2020-02-06_samenkerk

Nieuw Bisdomblad SamenKerk is uit

Vanaf komend weekend ligt weer een nieuw nummer van het bisdomblad SamenKerk over de Veer­tig­da­gen­tijd in de paro­chie­kerken om mee te nemen. Of lees ’m op de website van het Bisdom.

In deze editie

In dit nummer onder andere:

 • Vasten is trendy én tra­di­tio­neel en wat heeft de Bis­schop­pe­lijke Vastenactie basisscholen te bieden.
 • 13 maart 2020 is het 675 jaar geleden dat er zich een mirakel voltrok in de (huidige) Kalverstraat midden in Amsterdam. In deze SamenKerk veel aandacht hiervoor: de bisschop in zijn bijdrage, een interview met Maarten en Marijke Elsenburg (hun opa stond in 1881 aan de wieg van de Stille Omgang) en de column van Leo Fijen over het geloofs­ge­sprek met de voorzitter van het Gezel­schap Stille Omgang.
 • Dit jaar is er een nieuwe serie over onze ge­loofs­be­lij­de­nis vanuit oecu­me­nisch per­spec­tief: Wij geloven!
 • De kerkengek neemt ons mee naar het Westfrieze Tuitjenhorn en in de rubriek “Wat ik doe…” staan een dirigent en vrij­wil­lig­er van een tuinploeg centraal.

Kijk op de website van het Bisdom.

2020-02-02_marialichtmis_Bavo

Maria Lichtmis; Dag voor God gewijd leven

Overgenomen van Arsacal, website van Mgr. J. Hendriks

Zondag 2 februari vierden we de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) en de Dag voor het Godgewijde leven. In de kathedraal en het bisschopshuis vond een speciale ontmoeting voor de religieuzen plaats. Tijdens de Mis werd een habijt gezegend en stonden we stil bij toe­wijding en trouw, controle of vertrouwen en de vraag: wanneer is ons leven voltooid…?

Processie en ze­ge­ning habijt

De Eucha­ris­tie­vie­ring begon met de ze­ge­ning van de gelovigen en hun brandende kaarsen en de intochtsprocessie van het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Op deze dag wordt Jezus bezongen als het licht dat voor alle heidenen straalt en het licht dat we dragen is de belijdenis dat ook wij de Heer als licht van ons leven aanvaarden. Religieuzen en geassocieerde leden van religieuze instituten deden de lezingen en voorbede. De voorbede werd afgesloten met het zegen­ge­bed voor het habijt dat pastoor Bernard Zweers zal dragen nu hij in Haarlemmerliede met zijn ini­tia­tief ‘Broeders van het Stille leven’ (zie website voor meer informatie) is begonnen.

Blasius­ze­gen

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring werd de Blasius­ze­gen gegeven, een bekende en tra­di­tio­nele zegen om op de voorspraaik van de heilige bisschop en martelaar Blasius de Heer te vragen om gevrijwaard te blijven van keelziekten en ander kwaad. Samen met pastoor Bernard Zweers en pater Aad van Ruiten sss hebben we deze zegen aan zeer vele gelovigen mogen geven.

Ontmoeting religieuzen

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was in het bisschopshuis de diocesane ontmoeting voor de religieuzen en geassocieerde leden bij gelegenheid van de Dag voor het God gewijde leven, die door Moeder M. Esperanza IVE en pater Aad van Ruiten sss was geor­ga­ni­seerd. Na de koffie hield em. hulp­bis­schop mgr. Jan van Burgsteden sss een bezielde en bezielende inleiding over de Eucha­ris­tie aan de hand van de Apos­to­lische Exhortatie Sacramentum Caritatis van paus Benedictus XVI, waarin de grote rijkdom van de Eucha­ris­tie en de aanbidding mooi naar voren komt. Dit gedeelte werd besloten met een getuigenis van een geassocieerd lid van de Sacra­men­tijnen. Zij vertelde hoe God haar vanuit een niet-gelovige achtergrond had geleid via de St. Nicolaas­basi­liek en de Bene­dic­tijnen van Egmond naar het geassocieerd lidmaat­schap van de leken­be­we­ging van de Sacra­men­tijnen. De middag werd afgesloten met een eenvoudige lunch.

BreakOut2020--

Tienerkamp BreakOut 2020: Alive!

Wat geeft jou passie, waar krijg jij energie van? Hoe kom jij echt tot leven? In een tijd waarin er van alles van ons wordt gevraagd, is het zinvol om te kijken wie of wat jou echt energie geeft. 

Tijdens BreakOut 2020 gaan we ontdekken hoe we ten volle kunnen leven. Wat is de rol van Jezus in dit geheel? Hij is de weg, de waarheid en het LEVEN, maar wat betekent het dat Hij leven is? Ontdek dit in een week vol creativiteit, gebed, sport en gezelligheid.

Twee programma’s

Na het succes van vorig jaar met de 16+ deelgroep, bieden we dit jaar voor de leeftijd 16-18 jaar een apart programma aan. Natuurlijk zullen er overlappende onderdelen zijn met het programma van de 12-15 jarigen zoals bijv. de Avond van Barmhartigheid.

Info

Waar: Juliana Klooster Heiloo
Wie: 12 t/m 15 jaar – 16 t/m 18 jaar
Wanneer: 6-10 juli
Prijs: €85

 

Meer informatie en aanmelden op jongekerk.nl!

Lotte ik vraag Alpha cursus

Voor zoekers en geïnteresseerden: Alpha cursus gaat starten!

Vraagt u zich ook weleens af… Of er meer is tussen hemel en aarde? Waarom er zoveel oorlog is in de wereld? Wie Jezus is? Of bidden eigenlijk wel helpt? Of de overledenen nog contact met ons hebben? Wat je met de kerk moet? En of je er beter van wordt?

Als een van deze of vergelijkbare vragen wel eens in uw gedachten komen, dan is de Alpha-cursus zeker iets voor u! Elke bijeenkomst begint met een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt er een inleiding, koffie/thee en is er gelegenheid om in kleine groepen verder te praten. Alle vragen kunnen gesteld worden en er wordt met elkaar op zoek gegaan naar antwoorden…

Op deze laagdrempelige manier is deze cursus ideaal voor jongvolwassenen, hard werkenden, die ver of dichtbij zijn van geloof of Kerk. Voor iedereen die nieuwsgierig is en antwoorden wil zoeken op vragen, is deze cursus met alle interactie echt dé plek om te komen!

Kijk HIER voor de data en om aan te melden!

KISI Hemel op Stelten Bavo Kathedraal Haarlem kinderen

30 kinderen spelen mooie musical in 1 dag geoefend!

Afgelopen zaterdag, 21 december, waren 30 kinderen uit de hele regio bij elkaar gekomen om onder leiding van ervaren KISI’s de musical Hemel op Stelten in te studeren. Het lijkt zo kort, maar met veel enthousiasme en hard werken werd het toch echt gedaan!

Om 17 uur begon de musical, in de Kathedraal zelf, waarin de “wereldberoemde engelenschare” hals over kop bijeen wordt geroepen om te repeteren voor een belangrijke gebeurtenis: de geboorte van de Zoon van God! De engelen moeten er toch aan wennen dat God zo klein kan worden, maar uiteindelijk geven ze alles om bij de boodschap een de herders zo mooi mogelijk te zingen van Gods Liefde.

Een aantal kinderen hebben enorm gestraald in verschillende rollen en alle kinderen hebben gestraald in het vrolijke engelenkoor. Een groot compliment aan alle kinderen, omdat ze er zo hard aan hebben gewerkt en door hebben gezet ook toen ze moe begonnen te worden.

Wie weet doen we dit nog een keer, het is zeker niet de laatste keer dat we samenwerken met de mooie mensen van KISI!

 

(foto genomen tijdens de generale repetitie)

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina