Gebed rondom zwangerschap

23 maart 2024 20:00 uur t/m 23 maart 2024
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Op 25 maart viert de Kerk het feest van Maria Bood­schap; de vreug­de­volle aan­kon­di­ging door de engel Gabriël dat Maria Gods Zoon ter wereld zou brengen. In onze omge­ving zien wij dat zwan­ger­schap ook een pijn­lijk thema kan zijn. Ongewenste kin­derloos­heid, miskraam, risico­volle zwan­ger­schap, onge­plande zwan­ger­schap: het zijn pijn­lijke momenten, die vaak in stilte en een­zaam­heid wor­den beleefd. Juist om als Kerk ook in dit lij­den elkaar nabij te zijn, brengen we in dit gebeds­mo­ment samen onze zorgen en angsten bij God. Dat doen we door ze in gebed te delen met Maria.

Na de H. Mis gaan we in pro­ces­sie naar de Maria­ka­pel. Daar bid­den we samen de Vespers. Tijdens de voor­beden staan we stil bij het thema zwan­ger­schap en is er ruimte voor stil gebed en het aans­te­ken van een kaarsje. Na het bid­den van de Vespers is er in de plebanie vrij­blij­vend moge­lijk­heid tot gesprek en ont­moe­ting, met een hapje en drankje.
De avond is voor ie­der­een die zich aan­ge­spro­ken voelt. De avond wordt geor­ga­ni­seerd vanuit de R.K. Vrouwen­groep Haar­lem. Aanmel­ding is niet nodig. Meer info: rkvrouwenhaarlem@gmail.com