Caritas

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Gebaseerd op de Eerste brief van Johannes: 1,4

Vanuit onze christelijke overtuiging zijn we dienstbaar aan de samenleving en hebben we aandacht voor de noden en behoeften van personen. Dat doen we het liefst praktisch en concreet en ondersteunen daar waar het nodig is. Wilt u bezoek? Neem dan contact op!
Diaconie is zorg voor de naasten.
Bij pastorale nood kunt u contact opnemen met onze pastor-diaken Gert Jan van der Wal. Diaken van der Wal is bereikbaar voor acute nood en persoonlijke crisissituaties.
 
Diaken Gert-Jan van der Wal is pastor met caritas en zorg als bijzonder aandachtspunt voor de regio BOAZ. Hij begeleidt de Caritas BOAZ, onderhoudt mede contact met de burgerlijke gemeenten en andere relevante organisaties.
(zie helemaal onderaan bij: Nuttige telefoonnummers/sites).
Dankzij de caritasinstellingen in onze regio zijn wij in staat om de noden van onze medemens te verlichten. We noemen:

IPCI Haarlem-Stad


Een belangrijke opdracht van de Kerk als gemeenschap van gelovigen is de zorg voor onze naaste. In het bijzonder betreft dit onze naaste in nood, dit naar het voorbeeld van Jezus die blijk gaf van een ‘voorkeursliefde’ voor de armen en noodlijdenden. Het gaat hier om het beoefenen van de liefdewerken, ofwel de caritas welke in de parochies gestalte krijgt door de Caritas Instellingen.

De Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI) Caritas Haarlem Stad is een parochieel orgaan dat door fusie is voortgekomen uit het samenwerkingsverband van de Caritas Instellingen uit de parochies St. Joseph, de heilige Pastoor van Ars en de St. Jan de Doper. Naast het kerkbestuur is de Caritas Instelling de tweede rechtspersoon binnen de parochiegemeenschap. Er is sprake van eigenstandigheid, maar de opdracht voor beide besturen is, om binnen de parochies werkzaam te zijn, in nauwe verbondenheid met elkaar.


Het bestuur van de IPCI beheert de gelden, die door de parochianen via collectes en donaties worden bijeengebracht. Daarnaast beheert zij 17 kleine woningen die door haar verhuurd worden en toegewezen aan hen die daarvoor in aanmerking komen. De huurinkomsten van deze woningen vormen de voornaamste basis van het werkkapitaal van de IPCI.


Onze instelling geeft financiële steun aan de diaconale werkgroepen van de parochies. Zo betaalt zij de attenties voor de zieken van de parochie, thuis of in de ziekenhuizen en ook de attenties, die rond de feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, incidenteel voor noodlijdenden worden verzorgd. Zij steunt in het algemeen financieel alle initiatieven op het gebied van het welzijn in de parochie, maar in beperkte mate ook daar buiten. Het gaat daarbij steeds om mensen die aan het leven te kort komen en derhalve niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.


Wilt u het werk van onze instelling financieel ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN-rekeningnummer NL07RABO0127458026, ten name van Caritas Haarlem Stad.


Door onze ANBI-status zijn alle giften fiscaal aftrekbaar. Het RSIN nummer is 824260934.

IPCI H.H. Antonius Bavo


Zoals u ook bij de andere parochies kunt lezen heeft ook de parochie van de H Antonius ( Nieuwe Groenmarkt 14 ) en de kathedrale basiliek St. Bavo maar één doel, het helpen van parochianen en het bieden van hulp aan mensen van buiten de geloofsgemeenschap met geld middelen en een luisterend oor.
Iedere parochie heeft zo zijn eigen invulling van zijn Caritas programma; zo wordt er in de Bavo iedere eerste zondag van de maand levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Daarnaast is er het Caritasweekend in mei, waarin we de parochianen op de hoogte brengen van wat onze plannen zijn. Na afloop is er een collecte om onze doelstellingen te ondersteunen. In november Is er het Diaconale weekend, waarbij in een groot aantal parochies geld ingezameld wordt voor een goed doel.

De afgelopen jaren hebben wij verschillende organisaties ondersteund, zoals het Inloophuis Kennemerland, Stichting Leergeld, Stem in de Stad en de Voedselbank. Deze activiteiten vanuit de caritas worden zeer op prijs gesteld.


Voorts  worden er kerst- en paaspakketten door ons rondgebracht. De pakketten worden door ons zelf samengesteld en ingepakt, het heeft ertoe geleid dat wij nu pakketten op maat hebben, toegespitst op ouderen - veelal alleenstaanden - en op gezinnen met jonge kinderen. De pakketten worden door ons zelf rond gebracht, om zoveel mogelijk in contact te komen met de ontvangers en uit te leggen waar we als kerkgemeenschap voor staan.


Dan is er de individuele hulp voor de mensen die een beroep op ons willen doen. Structurele hulp bieden is voor ons niet mogelijk, maar we kunnen mensen toch vaak een stukje op weg helpen, niet alleen financieel, maar ook door samen te kijken naar een betere oplossing voor de toekomst.


Als er sprake is van een individuele hulpaanvraag kunt u het beste contact opnemen met het parochiesecretariaat St . Antonius van Padua en/of St. Bavo kathedraal 


Ook onze parochie vraagt steun voor de Parochiële Caritas en vragen  uw donatie over op te maken op IBAN-rekeningnummer NL32RABO0120897563, ten name van PCI H.H. Antonius Bavo te Haarlem. 

Caritas BOAZ


Caritas BOAZ is er voor alle inwoners binnen het parochiegebied van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort.


Caritas BOAZ is een kerkelijke rechtspersoon met een eigen bestuur en financieel beheer die sociaal charitatief werk tot doelstelling heeft. Er worden fondsen geworven onder parochianen om hulp te verlenen aan mensen met te beperkte financiële middelen. De parochies en Caritas BOAZ informeren zich ook actief over de (veranderingen in de) uitvoering van verschillende regelingen die hulpvragers ter beschikking staan.
 
Is er sprake van onoplosbare nood? Is er financiële steun nodig?
Misschien kunnen wij u helpen bij tijdelijke financiële problemen, als reguliere instanties niet bijdragen. Ondersteuning voor maatschappelijke projecten is ook mogelijk. Daarnaast kunt u ons helpen om mensen uit hun benarde situatie te halen, maak ons attent op deze mensen in nood.
 
Acute nood
Diaken Gert-Jan van der Wal is bereikbaar (zie gegevens hieronder) voor acute nood en persoonlijke crisissituaties. Diaken Van der Wal is pastor met caritas en zorg als bijzonder aandachtsveld voor de regio BOAZ.
 
Steun ons!
Alle activiteiten van Caritas BOAZ worden gefinancierd uit giften en legaten. Als u financiële steun wilt geven aan Caritas BOAZ, dan aanvaarden wij deze met dankbaarheid. Onderstaand treft u de bankrekeningnummers aan. Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar, vanwege onze ANBI status.
 
Gegevens van onze lokale caritas commissies:
 
Voor Bloemendaal en Overveen
bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Bankrekening nr: NL39 ABNA 0543 7729 34  t.n.v. PCI Caritas BOAZ (Het RSIN nummer i.v.m. ANBI is 825651591)
 
Voor Aerdenhout en Zandvoort
aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
Bankrekening nr: NL16 ABNA 0115307664 t.n.v PCI Caritas BOAZ inzake Agatha Parochie (Het RSIN nummer is 825651591)
 
Diaken Van der Wal
tel. 06-43223690
gertjanvanderwal@live.nl
 
Doe mee!
Als u interesse heeft in deelname aan de Caritas commissie bij u in de buurt dan bent u van harte welkom om zich aan te melden via onze mail.
Want Caritas BOAZ zijn we samen!

Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk


De diaconie (charitas) in Schalkwijk heeft een open oor en oog voor de noden van mensen en zij zet zich in voor diegenen die niet altijd voor zichzelf kunnen opkomen. Daartoe ontwikkelt zij initiatieven ten behoeve van mensen aan de rand van de samenleving. Tevens wordt bekendheid gegeven aan diaconale projecten en wordt het diaconaal bewustzijn van parochianen tijdens de vieringen bevorderd. Wilt u in contact komen met de fonds kunt u ons zowel goed telefonisch bereiken als gemakkelijk donaties overmaken. Alle contact informatie vindt u hier.

Relevante organisaties

Stem in de Stad
Als Rooms-Katholieke Kerk in Haarlem ondersteunen we samen met andere kerken Stem in de Stad. Dit is een Oecomenisch Diaconaal Centrum met o.a. een aanloopcentrum, eetvoorziening en straatpastoraat. Ook wordt hulp geboden aan asielzoekers, zwervers en wordt armoede bestreden. Dagelijks bezoeken 70 mensen het aanloopcentrum en door het jaar heen zo’n 400. Daklozen en verslaafden maken gebruik van de eetvoorziening, dagelijks zo’n 40. Meer informatie kunt u vinden via de website www.stemindestad.nl.
 
Voedselbankactie
Armoede komt helaas ook in Haarlem voor. Via de Haarlemse Voedselbank bieden wij hulp. Iedere eerste zondag van de maand kunt u tassen en dozen met levensmiddelen meebrengen en bij de achterste kerkbanken inleveren. Dit wordt op maandag ingeleverd bij de Voedselbank waarna zij het verder verdelen. Het liefst houdbare levensmiddelen, maar ook wasmiddelen en andere huishoudmiddelen zijn van harte welkom.
 
Nuttige telefoonnummers/sites
welzijnbloemendaal.nl  Wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën. tel. 023 5250366.
bloemendaal.nl/hulp-zorg-en-inkomen/wmo-loket  tel. 023 5267007.
dock.nl  Welzijn en dienstverlening.
www.iasz.nl  Gemeentelijke sociale diensten van Bloemendaal en Heemstede. tel. 023 5485868.
 
Missieacties
Onze parochies zijn rooms katholieke geloofsgemeenschappen en als zodanig maken zij deel uit van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Eigen aan een rooms katholieke gemeenschap is dat ze de uitdrukking is van een lokale manier van katholiek geloven en leven en tegelijk presentie van een wereldomvattende geloofsgemeenschap.Deze wereld-presentie wordt zichtbaar in een gemeenschappelijke geloofsgetuigenis in dienst van de bisschop van Rome die het pausambt bekleedt. Het is ook zichtbaar in de vele vormen van internationale verbondenheid.

Onze parochies onderhouden relaties met de wereldkerk door deelname aan landelijke missionaire acties: de Adventsactie in de tijd voor Kerstmis en de Vastenaktie in de tijd voor Pasen. In deze acties wordt aandacht gevraagd voor de leef- en geloofsomstandigheden elders en concrete voorstellen tot verbetering van die omstandigheden gepresenteerd met de vraag daar financieel aan bij te dragen. De acties gaan gepaard met informatiemateriaal, films, discussies, presentaties en ontmoeting met mensen die deze projecten van nabij kennen. De parochies delen zo in de wereldwijde solidariteitsinspanning die de katholieke kerk met al haar onderscheiden instellingen, verenigingen en stichtingen tot de grootste particuliere ontwikkelingsorganisatie in de wereld maakt.

We delen ook in kleinere landelijke acties. De Week Nederlandse Missionarissen maakt het mogelijk voor leden uit de Nederlandse kerk om elders voor kortere of langere tijd in het buitenland werkzaam te zijn als missionair werker. De Pauselijke Missiewerken (Missio) is de organisatie die in Nederland aandacht vraagt en fondsen werft voor de ondersteuning van de kerk in het zuiden. Miva tenslotte is een particulier-kerkelijke organisatie die ondersteuning biedt aan personen die zich verdienstelijk maken door inspanningen op sociaal-economisch gebied binnen het katholiek netwerk.

De ondersteuning is steeds praktisch: voorzien van computers, middelen tot transport etc. Parochies onderhouden ook eigen relaties. De parochiegemeenschap van Bloemendaal is al voor jaren verbonden met een parochie in Hongarije, Legend. De parochie van Aerdenhout ondersteunt een missionaris in Brazilië.Naast financiële ondersteuning van belangrijk sociaal-charitatief en economisch opbouwwerk is er aandacht voor thema’s rond duurzame consumptie, vraagstukken van vrede, rechtvaardigheid en veiligheid, integratie en zorg voor de schepping. Deze thema’s worden aan de orde gesteld in vieringen, publicaties, lezingen en andere activiteiten.