Zorg voor de naasten

Vanuit onze christelijke overtuiging zijn we dienstbaar aan de samenleving en hebben we aandacht voor de noden en behoeften van personen. Dat doen we het liefst praktisch en concreet en ondersteunen daar waar het nodig is. Wilt u bezoek? Neem dan contact op!

 

Inter Parochiële Caritas Instelling Haarlem-Stad (IPCI)

Een belangrijke opdracht van de Kerk als gemeenschap van gelovigen is de zorg voor onze naaste. In het bijzonder betreft dit de naaste in nood naar het voorbeeld van Jezus die blijk gaf van een ‘voorkeursliefde’ voor de armen en noodlijdenden. Het gaat hier om het beoefenen van de liefdewerken, ofwel de caritas welke in de parochies gestalte krijgt door de Caritas Instellingen. De Inter Parochiële Caritas Instelling Haarlem-Stad (IPCI) is een parochieel orgaan dat recentelijk door fusie is voortgekomen uit het samenwerkingsverband van de Caritas Instellingen uit onze drie parochies. Naast het kerkbestuur is de Caritas Instelling de tweede rechtspersoon binnen de parochiegemeenschap. Er is sprake van een zekere eigenstandigheid, maar de opdracht voor beide besturen is om binnen de parochie werkzaam te zijn in nauwe verbondenheid met elkaar.

Het bestuur van de IPCI beheert de gelden die door de parochianen via collectes en donaties worden bijeengebracht. Daarnaast beheert zij 17 kleine woningen die door haar verhuurd worden en toegewezen aan hen die daarvoor in aanmerking komen. De huurinkomsten van deze woningen vormen de voornaamste basis van het werkkapitaal van de nieuwe IPCI.

De nieuwe IPCI is het welzijnsorgaan van de drie parochiegemeenschappen. Zij geeft financiële hulp aan hen die dit nodig hebben. In eerste instantie gebeurt dit door wat er aan aanvragen binnenkomt. Daarnaast tracht zij zoveel mogelijk te luisteren naar wat er aan directe noden zijn binnen de parochies en de wijken waar de kerkgebouwen zijn gelokaliseerd. Aan de hand van haar bevindingen kan zij zelf initiatieven nemen en tot hulpverlening besluiten. Dit welzijnsorgaan is een klankbord voor de pastores, maar tevens wil het een klankbord zijn voor ieder lid van de drie parochiegemeenschappen. Met vragen omtrent het huishoudboekje, eventuele doorverwijzing naar de diverse diensten en voor elk ander sociaal probleem, kan men in principe bij het IPCI-bestuur terecht. Met elkaar zal dan naar een oplossing worden gezocht. Zij geeft financiële steun aan de diaconale werkgroepen van de parochies. Zo betaalt zij de attenties voor de zieken van de parochie, thuis of in de ziekenhuizen; en ook de attenties die rond de feestdagen zoals Kerstmis en Pasen incidenteel voor noodlijdenden worden verzorgd. Zij steunt in het algemeen financieel alle initiatieven op het gebied van het welzijn in de parochie, maar in beperkte mate ook daar buiten. Het gaat daarbij steeds om mensen die aan het leven te kort komen en derhalve niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Wilt u het werk van de IPCI financieel ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op: IBAN RABO: NL07RABO0127458026, ten name van Caritas Haarlem-Stad.

Steun de Parochiële Caritas en maak uw donatie over op IBAN-rekeningnummer NL32 RABO 012 08 97 563 t.n.v. PCI H.H. Antonius Bavo te Haarlem. Hiervoor onze welgemeende dank.

 

Stem in de Stad

Als Rooms-Katholieke Kerk in Haarlem ondersteunen we samen met andere kerken Stem in de Stad. Dit is een Oecomenisch Diaconaal Centrum met o.a. een aanloopcentrum, eetvoorziening en straatpastoraat. Ook wordt hulp geboden aan asielzoekers, zwervers en wordt armoede bestreden. Dagelijks bezoeken 70 mensen het aanloopcentrum en door het jaar heen zo’n 400. Daklozen en verslaafden maken gebruik van de eetvoorziening, dagelijks zo’n 40. Meer informatie kunt u vinden via de website www.stemindestad.nl.

 

Voedselbankactie

Armoede komt helaas ook in Haarlem voor. Via de Haarlemse Voedselbank bieden wij hulp. Iedere eerste zondag van de maand kunt u tassen en dozen met levensmiddelen meebrengen en bij de achterste kerkbanken inleveren. Dit wordt op maandag ingeleverd bij de Voedselbank waarna zij het verder verdelen. Het liefst houdbare levensmiddelen, maar ook wasmiddelen en andere huishoudmiddelen zijn van harte welkom.

 

Caritas BOAZ: zorg voor de naaste (voorheen PCI)

Parochianen zijn als vrijwilliger betrokken bij verschillende initiatieven, projecten en organisaties gericht op het verlenen van hulp aan sociaal kwetsbare mensen. De parochies ondersteunen deze inzet door hun Interparochiële caritas instelling (IPCI): een kerkelijke rechtspersoon met een eigen bestuur en financieel beheer die sociaal charitatief werk tot doelstelling heeft.
Tijdelijke financiële en/of sociale hulp
Er worden fondsen geworven onder parochianen om hulp te verlenen aan mensen met te beperkte financiële middelen. De caritas instelling begeleidt privé personen die financieel of sociaal in nood verkeren door informatie, bemiddeling en zo mogelijk en nodig tijdelijke financiële en andersoortige materiële hulp.Lees deze folder met alle info en telefoonnummers: Caritas BOAZ folderCaritas BOAZ is de naam van de nieuw gevormde Interparochiele Caritas Instelling (IPCI) van onze BOAZ-parochies. Per 1 januari 2018 zijn de voormalig zelfstandige PCI’s gefuseerd.Caritas BOAZ wordt gevormd door meelevende, kundige vrijwilligers die hulp willen bieden aan alle inwoners binnen het BOAZ parochiegebied die in nood zijn, op financieel of op praktisch vlak. Hebt u behoefte aan ondersteuning of ziet u mensen in uw omgeving die hulp nodig hebben, dan wordt u nadrukkelijk uitgenodigd om contact op te nemen met Caritas BOAZ.

In praktijk betekent dit, dat de werkgroep Caritas Bloemendaal Overveen zich ontfermt over alle steunaanvragen vanuit hun parochiegebied via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Contactpersoon voor Bloemendaal mw. Trix van Holk 023- 537 39 04 en/of voor Overveen mw. Irene Bosschaart 06- 2950 1133

De werkgroep Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl

Zo blijven alle parochiegebieden in direct contact staan met hun lokale caritas werkgroep!
Het overkoepelend IPCI Caritas Boaz bestuur is direct bereikbaar via info@caritasboaz.nl en heeft alle bestuurlijke Caritas zaken onder haar hoede.  Tel. 06-2950 1133

Bij pastorale nood kunt u contact opnemen met onze pastor-diaken Gert Jan van der Wal:
Diaken van der Wal is bereikbaar voor acute nood en persoonlijke crisissituaties.
telefoon: 020-4977612 of 06-43223690
e-mail: gertjanvanderwal@live.nl

Diaken Gert-Jan van der Wal is pastor met caritas en zorg als bijzonder aandachtspunt voor de regio BOAZ. Hij begeleidt de Caritas BOAZ, onderhoudt mede contact met de burgerlijke gemeenten en andere relevante organisaties (zie helemaal onderaan bij: Nuttige telefoonnummers/sites). De parochies en Caritas BOAZ informeren zich actief over de veranderingen in de uitvoering van verschillende regelingen die een grotere participatie van de sociale omgeving van de hulpvrager veronderstellen.

Alle activiteiten van Caritas BOAZ worden gefinancierd uit giften en legaten. Als u financiële steun wilt geven aan Caritas BOAZ, dan aanvaarden wij deze met dankbaarheid op bankrekeningnummer NL39 ABNA 0543 7729 34  t.n.v. IPCI Caritas BOAZ. Door onze ANBI -status zijn alle giften fiscaal aftrekbaar. Het RSIN nummer is 825651591

Als u interesse hebt in deelname aan de Caritas werkgroep bij u in de buurt dan bent u van harte welkom om zich aan te melden, telefonisch of via onze mail.
Want Caritas BOAZ zijn we samen!

 

Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk

De diaconie (charitas) in Schalkwijk heeft een open oor en oog voor de noden van mensen en zij zet zich in voor diegenen die niet altijd voor zichzelf kunnen opkomen. Daartoe ontwikkelt zij initiatieven ten behoeve van mensen aan de rand van de samenleving. Tevens wordt bekendheid gegeven aan diaconale projecten en wordt het diaconaal bewustzijn van parochianen tijdens de vieringen bevorderd. Wilt u in contact komen met de fonds kunt u ons zowel goed telefonisch bereiken als gemakkelijk donaties overmaken. Alle contact informatie vindt u hier.

 

Nuttige telefoonnummers/sites
www.welzijnbloemendaal.nl voor vragen over wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën 023 5250366.
WMO loket Bloemendaal 023 5267007.
www.kontext.nl organisatie voor welzijn maatschappelijke dienstverlening Zuid-Kennemerland 023 5433200.
www.pmohaarlem.nl platform voor hulp voor minima 023 5341195.
www.iasz.nl gemeentelijke sociale diensten van Bloemendaal, Heemstede, 023 5485868. www.haarlem.nl

 

Missieacties

Onze parochies zijn rooms katholieke geloofsgemeenschappen en als zodanig maken zij deel uit van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Eigen aan een rooms katholieke gemeenschap is dat ze de uitdrukking is van een lokale manier van katholiek geloven en leven en tegelijk presentie van een wereldomvattende geloofsgemeenschap.Deze wereld-presentie wordt zichtbaar in een gemeenschappelijke geloofsgetuigenis in dienst van de bisschop van Rome die het pausambt bekleedt. Het is ook zichtbaar in de vele vormen van internationale verbondenheid.Onze parochies onderhouden relaties met de wereldkerk door deelname aan landelijke missionaire acties: de Adventsactie in de tijd voor Kerstmis en de Vastenaktie in de tijd voor Pasen. In deze acties wordt aandacht gevraagd voor de leef- en geloofsomstandigheden elders en concrete voorstellen tot verbetering van die omstandigheden gepresenteerd met de vraag daar financieel aan bij te dragen. De acties gaan gepaard met informatiemateriaal, films, discussies, presentaties en ontmoeting met mensen die deze projecten van nabij kennen. De parochies delen zo in de wereldwijde solidariteitsinspanning die de katholieke kerk met al haar onderscheiden instellingen, verenigingen en stichtingen tot de grootste particuliere ontwikkelingsorganisatie in de wereld maakt.We delen ook in kleinere landelijke acties. De Week Nederlandse Missionarissen maakt het mogelijk voor leden uit de Nederlandse kerk om elders voor kortere of langere tijd in het buitenland werkzaam te zijn als missionair werker. De Pauselijke Missiewerken (Missio) is de organisatie die in Nederland aandacht vraagt en fondsen werft voor de ondersteuning van de kerk in het zuiden. Miva tenslotte is een particulier-kerkelijke organisatie die ondersteuning biedt aan personen die zich verdienstelijk maken door inspanningen op sociaal-economisch gebied binnen het katholiek netwerk. De ondersteuning is steeds praktisch: voorzien van computers, middelen tot transport etc.Parochies onderhouden ook eigen relaties. De parochiegemeenschap van Bloemendaal is al voor jaren verbonden met een parochie in Hongarije, Legend. De parochie van Aerdenhout ondersteunt een missionaris in Brazilië.

Naast financiële ondersteuning van belangrijk sociaal-charitatief en economisch opbouwwerk is er aandacht voor thema’s rond duurzame consumptie, vraagstukken van vrede, rechtvaardigheid en veiligheid, integratie en zorg voor de schepping. Deze thema’s worden aan de orde gesteld in vieringen, publicaties, lezingen en andere activiteiten.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina