St. Joseph

De St. Josephkerk, een zogeheten waterstaatskerk, is ontworpen door Herman Dansdorp en werd afgeleverd en ingewijd in 1843. Nadat in Nederland in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie hersteld werd, kreeg de stad Haarlem opnieuw een bisschop. De Josephkerk werd kathedraal voor ons bisdom, totdat aan de Leidsevaart de nieuwe St. Bavokathedraal in 1898 werd ingewijd.

De St. Josephkerk beschikt over een ingetogen, sierlijk en inspirerend interieur met schitterende glas-in-loodramen, prachtige schilderingen en beelden, en vooral een karakteristiek hoogaltaar met fraai houtsnijwerk in de koorbanken. De ramen zijn het werk van de meesterglazenier Jules Dobbelaere uit Brugge, terwijl de twee zijaltaren het werk zijn van de architect Pierre Cuypers.

Tenslotte is vermeldenswaardig dat in de kerk een van de mooiste orgels van Nederland staat, het Lindssen-Adema orgel uit 1907. Zo was de componist Hendrik Andriessen hier van 1913 tot 1934 organist. Zijn leerling Albert de Klerk volgde hem op en speelde tot aan zijn dood in 1998. De vorige titularis is een leerling van Albert de Klerk, Gemma Coebergh. De huidige titularis is Erik Jan Eradus .
Vanaf de jaren dertig vinden er in de Josephkerk hoogmissen met gregoriaanse gezangen plaats.

Extra informatie

Geschiedenis – Maria van Haarlem

De St. Josephkerk, een zogeheten waterstaatskerk, is ontworpen door Herman Dansdorp en werd afgeleverd en ingewijd in 1843. Nadat in Nederland in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie hersteld werd, kreeg de stad Haarlem opnieuw een bisschop. De Josephkerk werd kathedraal voor ons bisdom, totdat aan de Leidsevaart de nieuwe St. Bavo Kathedraal in 1898 werd ingewijd.

De St. Josephkerk beschikt over een ingetogen, sierlijk en inspirerend interieur met schitterende glas-in-loodramen, prachtige schilderingen en beelden, en vooral een karakteristiek hoogaltaar met fraai houtsnijwerk in de koorbanken. De ramen zijn het werk van de meesterglazenier Jules Dobbelaere uit Brugge, terwijl de twee zijaltaren het werk zijn van de architect Pierre Cuypers.

Tenslotte is vermeldenswaardig dat in de kerk een van de mooiste orgels van Nederland staat, het Lindssen-Adema orgel uit 1906. Zo was de componist Hendrik Andriessen hier van 1913 tot 1934 organist. Zijn leerling Albert de Klerk volgde hem op en speelde tot aan zijn dood in 1998. De opvolgende titularis was een leerling van Albert de Klerk, Gemma Coebergh. Op dit moment is Erik Jan Eradus de titulair organist. Vanaf de jaren dertig vinden er in de Josephkerk hoogmissen met gregoriaanse gezangen plaats.

 

Maria van Haarlem

De St. Josephkerk heeft een lange voorgeschiedenis, die vele eeuwen teruggaat. Reeds in de 13e en 14e eeuw is er sprake van een kerk(je) op de plek waar thans de St. Josephkerk staat. Het is bekend dat de in het Begijnhof wonende begijnen ook dat kerkje gebruikten als hun bedehuis. Later zal de schuilkerk aan het Goudsmitspleintje die functie voor de begijntjes overnemen. De geschiedenis van de St. Josephkerk is aldus nauw verbonden met de geschiedenis van de begijnen en het Begijnhof. Zo is het bekend dat het Mariabeeldje dat thans nog in de St. Josephkerk in een eigen Mariakapel staat, door de begijnen door de straten van hun hof werd gedragen telkens als een nieuwe begijn zich bij de bestaande groep vrouwen aansloot.

In 2005 werd het feit herdacht dat het 500 jaar geleden was, dat dit beeldje door de toenmalige bisschop werd ingezegend. Dat werd groots gevierd met als hoogtepunt een processie met het beeldje door het centrum van Haarlem met als zeer opmerkelijke gebeurtenis dat de stoet met aan het hoofd de bisschop van Haarlem ontvangen werd in de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt en in de Waalse kerk. Na 5 jaar is in 2010 deze processie door de stad onder grote belangstelling herhaald. Sindsdien wordt elk jaar een processie gehouden rond de feestdag van Maria van Haarlem op 2 juni.

 

Vieringen en Gebed

Openstelling Sint Josephkerk tot nader order:

 

Heilige Missen

 • Zondag: 9:30 uur (Nederlands; met crèche en Kinderwoorddienst; Vierde zondag deel van de Familiezondag)
 • Zondag: 11:00 uur (Gregoriaans)
 • Maandag, woensdag en vrijdag: 9:00 uur (Mariakapel; ingang aan linkerkant van de hoofdingang)
 • Zaterdag: 12:00 uur (Mariakapel; ingang aan linkerkant van de hoofdingang)
 • 3e zaterdag van de maand: 9:30 uur Tridentijnse Mis. (H. Hart altaar)

 

Voor actuele informatie over de Zondagsmis, kijk in het vieringenrooster

 

Rozenkrans

 • Maandag, woensdag, vrijdag: 8:40 uur
 • Zaterdag: 11:40 uur

 

Biechtgelegenheid

 • Tijdens XLT avond (zie hieronder)
 • Zaterdag 16:00-16:45 uur
 • U kunt altijd contact opnemen voor een afspraak met een van de priesters.

 

Aanbidding van het Allerheiligste

 • Woensdag avond één keer per maand: XLT 20:00-21:00 uur (kijk hier voor data)
 • Vrijdag na H. Mis
 • Zaterdag 16:00-17:00 uur

Contact

Voor contact met secretariaat of algemene informatie, kijk bij contact.

Voor contact met een priester of diaken, kijk bij pastoraal team.

Sint Josephkerk
Jansstraat 43
2011 RT Haarlem

De Wijzer

De Wijzer is de maandelijkse nieuwsletter van de St. Joseph. In de Wijzer staat de laatste informatie van wat zich er in en om de St. Joseph afspeelt. In de periode van maatregelen van COVID-19 is de Wijzer hier ook digitaal beschikbaar voor u.

 • Klik hier voor de Wijzer van april

 

Ook heeft kanunnik Hendriks voor u een bemoedigende boodschap geschreven voor deze tijd van grotere onzekerheid.

 

Beste parochianen, broeders en zusters in Christus!

 

Zo juist heb ik gekeken naar de bemoedigende boodschap van onze bisschop Jozef, via de lifestream vanuit de kathedrale basiliek (op de website van bisdomhaarlem-amsterdam.nl); het doet goed om te midden van zoveel spanning en onzekerheid woorden van geloof en troost te horen. Daarom wil ook ik een brief aan u schrijven, die u vervolgens middels e-mail ontvangen zult.

We beleven ongekende tijden! Nooit had iemand kunnen denken dat de Quadragesima (Veertigdagentijd) in een quarantaine (afkomstig van ‘quarante’ – ‘veertig’) zou veranderen. In goed bezette vieringen van Aswoensdag zijn we die voorbereidingsperiode begonnen; enkele dagen later brak het corona-virus openlijk uit in ons land. Daarna volgden de maatregelen – maatschappelijk en kerkelijk – elkaar snel op. Precies in de indrukwekkendste tijd van het kerkelijk jaar  werden onze kerken gesloten: eerst voor drie zondagen, vervolgens – na twee verlengingen –  tot en met Pinksteren, zowel op de zondagen als door de week. Zal het daarbij blijven…? Wie kan het zeggen?

We zijn ineens ‘huiskerk’ geworden. De zondagen voelen heel kaal en onwerkelijk aan. Deelnemen aan de H. Mis is slechts mogelijk via televisie, internet of radio. Het ontvangen van de H. Communie kan alleen op een geestelijke manier. De Josephkerk is alleen op zondagmorgen tussen 09.00 uur en circa 11.30 uur opengesteld voor stil gebed en het opsteken van een kaars. Reguliere aanbidding van het uitgesteld Allerheiligst Sacrament, Rozenkransgebed bij de eerbiedwaardige beeltenis van Maria van Haarlem, alsmede openbaar getijdengebed en biechtgelegenheid zijn vooralsnog niet mogelijk. Velen missen dit zeer en hebben er hartzeer van. En dat eens te meer, omdat deze liturgische tijd zo rijk is aan grote vieringen van het geheim van onze Verlossing. Lijden, Kruisdood, Verrijzenis, Hemelvaart en Nederdaling van de Heilige Geest zijn centrale geloofsmysteries. Daar ligt de kern van de christelijke verkondiging en van de liturgische vieringen!

 Ik wil u laten weten dat ik echt met u mee leef! Dagelijks als ik de H. Mis opdraag, voel ik mij aan het altaar verbonden met u allen en smeek ik ook voor u Gods Zegen af. U kunt daar momenteel niet bij zijn, maar in de geest is er geen afstand. De lege banken verwijzen nog steeds naar u en hopelijk kunt u er zo spoedig mogelijk weer uw plaats innemen. Als ik tijdens de H. Mis de Heer Zelf mag ontvangen, verenig ik me in gebed met u, die nu alleen een ‘geestelijke’ Communie kunt doen. Als ik in de kerk de Kruisweg, de Rozenkrans en mijn Brevier bid, vraag ik ook voor u en uw dierbaren om de voorspraak en de bescherming van ‘onze’ Maria van Haarlem, Wier beeltenis en verering aan de Sint Josephkerk is toevertrouwd, en van onze heilige Patroon, Sint Joseph, in Wiens maand maart wij ons momenteel bevinden.

We zullen de Veertigdagentijd, het Triduum sacrum en de Paastijd van 2020 nooit vergeten. Hoe we het kerkelijk leven moesten ervaren als ‘onder narcose gebracht’ en onszelf als ‘opgehokt’. Maar ons geloof is niet waardeloos geworden en op deze zware weken kan eens weer een opbloei volgen.

Ik wens u, ondanks alle beperkende omstandigheden, een verrijkende mee-viering van de Goede Week, van het Heilig Triduum en van de Paastijd. Van harte ook een Zalig Pasen voor u en voor uw dierbaren. We bidden voor elkaar en zijn aldus verbonden.

 

Met mijn priesterlijke zegen:

In de Naam van de Vader en van de Zoon + en van de Heilige Geest.

U toegenegen in Xo,

kanunnik dr. A.J.M. Hendriks, parochiepriester van de Sint Joseph