Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 22 may 2020

Lezing uit de Handelingen der apostelen 18,9-18.

Toen Paulus te Korinte verbleef sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem: 'Wees niet bevreesd, maar spreek, en zwijg niet.
Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.'
Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees.
Onder het proconsu­laat echter van Gallio in Achaia keerden de Joden zich als een man tegen Paulus en brachten hem voor de rechtbank.
Zij verklaarden: 'Deze man tracht de mensen over te halen tot onwettige godsverering.'
Paulus wilde juist iets zeggen, toen Gallio de Joden antwoordde:
'Als het ging over een of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden, zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren.
Maar zijn het twisten over een woord, over namen en over die Wet van u,
dan moet gij zelf maar zien. Daarover wil ik geen rechter zijn.'
Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg.
Nu wierpen allen zich op Sostenes, de overste van de synagoge,
en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag. Gallio trok er zich niets van aan.
Paulus bleef daar nog vele dagen, nam toen afscheid van de broeders en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila
scheep naar Syrie. Eerst had hij in Kenchreeen zijn hoofdhaar laten afknippen, want hij stond onder gelofte.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen