Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 8 april 2021

Lezing uit de Handelingen der apostelen 3,11-26.

In die dagen, toen de lamme die genezen was zich aan Petrus en Johannes vastklampte,
liep al het volk verbaasd rond hen te hoop in de Zuilengang van Salomo.
Toen Petrus dit zag, richtte hij het woord tot het volk: 'Mannen van Israel, waarom verwondert gij u toch hierover
en waarom staart ge ons aan, als hadden wij uit eigen kracht of vroomheid bewerkt dat deze man loopt?
De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheer­lijkt,
die gij hebt overgeleverd, en voor Pilatus verloo­chend, ofschoon deze van oordeel was Hem in vrijheid te moeten stellen.
Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
De leidsman ten leven daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen.
Omwille van het geloof in zijn Naam heeft zijn Naam deze man, die ge ziet en kent, weer kracht gegeven.
Het geloof door Hem verleend, heeft de man deze gaafheid van leden geschonken ten aanschouwe van u allen.
Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden.
Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist
en er van de Heer uit tijden van verkwik­king mogen komen en Hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd.
De hemel moest Hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen,
waarover God gespro­ken heeft bij monde van zijn heilige profeten sinds oude tijden.
Mozes toch heeft gezegd: Een profeet zoals ik zal de Heer onze God voor u doen opstaan
uit uw broeders. Naar Hem moet ge luisteren in alles wat Hij tot u zeggen zal,
en ieder die niet naar die profeet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid.
En alle profeten, allen die vanaf Samuel en zijn opvolgers gesproken hebben, hebben ook deze dagen voorspeld.
Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen gesloten heeft,
toen Hij tot Abraham zei: In uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.
Voor u in de eerste plaats heeft God zijn dienaar doen opstaan en Hem gezonden
die u zegen schenkt als ieder van u zich van zijn boosheid bekeert.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen