Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 14 october 2021

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 3,21-30.

Broeders en zusters, thans is echter, buiten de wet om,
Gods gerechtig­heid openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen.
Gods gerech­tigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus
meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid.
Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.
En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaar­digd,
krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.
Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed.
God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraag­zaamheid
de zonden van het verleden laten passeren.
Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken
dat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaar­dig maakt ieder die leeft uit het geloof.
Waar blijft dan de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet?
Door die van de werken? Neen, door de wet van het geloof.
Ik beweer juist, dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven,
niet door de wet te onderhouden.
Is God soms allen de God van de Joden
en niet van de heidenen? Neen, ook van de heidenen,
want er is slechts één God, die zowel besnedenen als onbesnedenen
zal rechtvaardigen door het geloof.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen