Vespers en toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria

25 maart 2022 17:00 uur t/m 17:45 uur
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Op vrij­dag­mid­dag 25 maart zal paus Fran­cis­cus Rusland en Oekraïne toewij­den aan het On­be­vlekt Hart van Maria. Daar­mee plaatst de paus Rusland en Oekraïne onder haar bescher­ming. De toe­wij­ding vindt plaats in de Sint-Pieters­basi­liek te Rome. Mgr. Hendriks zal gelijktij­dig de toe­wij­ding doen tij­dens de Vespers in de Bavo­kathe­draal te Haar­lem.

De paus zal het gebed met de toe­wij­ding van Rusland en Oekraïne aan het On­be­vlekt Hart van Maria uit­spre­ken op vrij­dag 25 maart om 17.00 uur tij­dens een vie­ring op het feest van de Aan­kon­di­ging (van de geboorte en menswor­ding van Jezus). Hetzelfde gebed, op dezelfde dag, zal wor­den gebe­den in de bis­dom­men we­reld­wijd. Kar­di­naal Konrad Krajewski, de pau­se­lijke aal­moe­ze­nier, zal als gezant van de paus de toe­wij­ding in Fatima ver­rich­ten.

Fatima

Op 13 juli 1917 verscheen Maria in Fatima aan drie her­ders­kin­de­ren. Bij deze ver­schij­ning vroeg zij onder meer om de toe­wij­ding van Rusland aan haar On­be­vlekt Hart. Na de ver­schij­ningen van Fatima von­den er ver­schil­lende toe­wij­dingen aan het On­be­vlekt Hart van Maria plaats: op 31 ok­to­ber 1942 wijdde Paus Pius XII de hele wereld aan het On­be­vlekt Hart van Maria toe, en later op 7 juli 1952 spe­ci­fiek Rusland (apos­to­lische Brief Sacro vergente anno). Dit met het oog op de moei­lijke situatie van de chris­te­nen die ge­dwon­gen waren in een atheïstisch communis­tisch regime te leven.

Later hebben paus Paulus VI in 1964 en paus Johannes Paulus II in 1981, 1982 en 1984 deze toe­wij­ding van de hele mens­heid vernieuwd. De toe­wij­ding in 1984 vond plaats op 25 maart op het Sint-Pieters­plein; bij die gelegen­heid ver­trouwde Johannes Paulus II, spe­ci­fiek ver­wij­zend naar het verzoek van Onze Lieve Vrouw in Fatima, en in gees­te­lij­ke een­heid met alle bis­schop­pen van de wereld, alle volkeren, en “op een speciale manier... die mensen en naties die deze toever­trou­wing en toe­wij­ding speciaal nodig hebben”, toe aan het On­be­vlekt Hart van Maria.

Paus Fran­cis­cus

Eén van de her­ders­kin­de­ren, zuster Lucia, heeft In juni 2000, toen de Heilige Stoel het derde deel van het zo­ge­naamde geheim van Fatima ont­hulde, beves­tigd dat de toe­wij­ding door Johannes Paulus II in 1984, overeenkwam met wat Onze Lieve Vrouw van Fatima had gevraagd. En nu in 2022, op 25 maart, zal paus Fran­cis­cus Rusland en Oekraïne toewij­den aan het On­be­vlekt Hart van Maria, in ge­meen­schap met bis­schop­pen over de hele wereld.

Vespers in de Bavo­kathe­draal

In Neder­land wordt op vrij­dag 25 maart in een Europese gebedsestafette ook gebe­den voor vrede in Oekraïne en voor de slacht­of­fers van de corona­pan­de­mie. Mgr. Hendriks zal vrij­dag 25 maart ook om 17.00 uur de toe­wij­ding doen tij­dens de Vespers in de Bavo­kathe­draal te Haar­lem. Op Arsacal.nl heeft de bis­schop het toe­wij­dings­ge­bed geplaatst: