[Online] Roepingenzondag Jongeren

03 mei 2020 12:00 uur t/m 17:00 uur
Locatie:

Op zoek naar jouw bestemming?

Voor jongeren 17~28 jaar

Ben je zelf wat bezig met keuzen die voor je ver­dere leven van belang zijn als studie, werk, relatie, roe­ping, etc.? Doe dan mee! Ik weet zeker dat deze dag je dan wat zal bie­den. Op 3 mei, de vierde zon­dag van de Paas­tijd, wordt elk jaar Roepingen­zon­dag gevierd.

Oorsprong

De H. Paus Paulus de VI is hier in 1964 mee be­gon­nen. Op deze dag wordt we­reld­wijd gebe­den voor roe­pingen tot het pries­ter­schap, diaconaat en het reli­gi­euze leven.

Ook het huwe­lijk als roe­ping

Ook het (ker­ke­lijk) huwe­lijk mag je in deze tijd best als een roe­ping be­schou­wen, het is niet zo gewoon meer om te trouwen, en ook niet om het ook echt vanuit het geloof te beleven.

Daarom willen wij binnen ons bisdom op zon­dag 3 mei een speciale (online) dag hou­den m.b.t. de Onder­schei­ding van Levens­keuzen (studie, werk, relatie, roe­ping tot pries­ter­schap, reli­gi­eus leven, etc.).

Pro­gram­ma

’s Morgens kan je de H. Mis volgen zoals je nu mis­schien ook gewend bent via TV of in­ter­net (onderaan wor­den ook nog drie online opties aange­ge­ven).

Vanaf 12.00 uur zal dan de Onder­schei­dings­dag beginnen. Het is een afwisseling van live­stream (inlei­ding, ge­tui­ge­nissen en aanbid­ding) en zoom ont­moe­ting, waardoor je ener­zijds echt inhou­de­lijk iets mee kan krijgen, maar er ook gelegen­heid is tot ont­moe­ting en uit­wis­se­ling. Er zijn geen kosten aan verbon­den.

12.00 uur: Inlei­ding pastoor Smith over Roeping en Levens­keuzen (live­stream RK Bavo, www.rkhaarlem.nl)
12.45 uur: Even chillen online via zoom. Tijd om in te loggen en ont­moe­ten en eventueel al iets uit te wisselen over de inlei­ding
13.30 uur: Ge­tui­ge­nis van een se­mi­na­rist (live­stream, zoom­groep blijft open)
13.50 uur: Ge­tui­ge­nis zuster / reli­gi­euze (Blauwe zuster) (live­stream, zoom­groep blijft open)
14.15 uur: Pauze, gelegen­heid voor vragen / uit­wis­se­ling (zoom)
14.30 uur: Ge­tui­ge­nis Jochem en Flora Oor over het huwe­lijk als levens­keuze (live­stream, zoom blijft open)
15.10 uur: Aanbid­ding via live­stream
15.45 uur: Uitwisseling en afron­ding van het plenaire (ge­za­men­lijke) deel (zoom)
16.30 uur: Gelegen­heid voor per­soon­lijke gesprekken via zoom met pastoor Smith (JHSmithpr@gmail.com) of rector Jeroen de Wit (jcjdewit@gmail.com)
17.30 uur: einde

Vragen / opmer­kingen

Aanmel­den

Wil je meedoen aan de zoom-mee­ting stuur dan een mail naar jcjdewit@gmail.com